Достойно есть молитва на греческом

На данной странице вы найдете детальное описание: достойно есть молитва на греческом - подобранную специально для Вас!

Достойно есть (на греческом. Византийский напев) (исполнитель: Дивна Любоевич )

Используйте ВКонтакте, Одноклассники или Facebook, чтобы связаться с друзьями и активизировать участников вашей социальной сети.

Войти через ВКонтакте Войти через Одноклассники Войти через Facebook Войти, используя логин и пароль на Tekstovoi.ru

Η προσευχή είναι το θεμέλιο του κόσμου.
Είναι ένα όπλο άμυνας εναντίον των μεριμνών του βίου και της απελπισίας.
Η προσευχή εκμηδενίζει τη θλίψη και χαλιναγωγεί την οργή.
Είναι η τροφή της ψυχής και ο φωτισμός του νου.

Молитва является основой мира.
Это орудие защиты от проблем жизни и отчаяния.
Молитва уничтожает горе и обуздывает гнев.
Это пища души и освещение ума.

Молитвы на греческом языке

Великий канон свт. Андрея Критского
на греческом языке pdf
аудио: https://www.youtube.com/watch?v=t9BjvWeU3cc

Молитва
о помощи в учебе и изучении иностранных языков

Господи Иисусе Христе, Боже наш, воистину вселившийся в сердца двенадцати Апостолов,
и силою благодати Всесвятого Духа, сошедшего в виде огненных языков,
уста их открывший, так что они начали говорить на иных наречиях.
Сам Господи Иисусе Христе, Боже наш, ниспосли того Духа Твоего Святого на нас
и насади в наши сердца его Святое Писание, которое рука Твоя пречистая начертала
на скрижалях законодателю Моисею, ныне и присно и во веки веков.
Аминь.

Молитва Пресвятой Богородице «Достойно есть» — это неотъемлемая часть церковных богослужений. Особенно часто ее включают в перечень молитв при больших эпидемиях. Кроме этого, такое молитвенное обращение верующие часто используют, когда нужно излечиться от телесных и душевных болезней. Также молитва помогает обрести счастье в семье.

История возникновения данной молитвы очень интересна. Это молитвенное обращение связано со старцем, который жил в десятом веке недалеко от Афонского Карейского монастыря. Он проживал в одной келье вместе с послушником. Однажды послушнику пришлось остаться в одиночестве, так как старец отправился к всенощному бдению в храм. Во время молитвенного правила в келью вошел незнакомый монах и присоединился к молитвенным песнопениям.

Все молитвы звучали согласовано, пока не наступило время обращения к Пресвятой Богородице. Опустившись на колени перед иконой «Достойно есть» или «Милующая», послушник начал петь традиционный молитвенный текст, но монах прервал его сказал, что нужно петь по-другому.

Начало молитвы в его исполнении звучало так:

Только после этого он продолжил словами традиционной молитвы. Примечательно, что во время молитвенного песнопения лик Матери Божьей засиял. Закончив молится, монах приказал послушнику молиться только таким образом. Не надеясь на собственную память, юноша решил попросить инока записать слова новой чудесной услышанной молитвы. Но, к сожалению, в кельи не оказалось бумаги и ручки. Тогда монах просто написал пальцем слова молитвы на камне, поверхность которого неожиданно стала мягкой подобно воску. После этого загадочный инок исчез из кельи, будто бы растворился в пространстве. Послушник успел только спросить, как зовут пришельца, в ответ на это он услышал: «Гавриил».

Старец, вернувшийся со службы, был очень удивлен рассказом своего послушника. И, конечно же, его очень поразили слова новой молитвы. Безусловно, старец сразу же понял, что монахом, появившимся в келье, был ни кто иной, как архангел Гавриил.

Новость о том, что на землю спускался с небес архангел Гавриил, быстро распространилась по Афону. Очень скоро эта новость дошла и до самого Константинополя. Именно туда и был отослана каменная плита с начертанной на ней молитвой, чтобы доказать подлинность произошедшего события.

Святая гора Афон — это удивительное монашеское место, расположенное в Греции. По велению Божьей матери сюда никогда не ступала нога ни одной из женщин. История святой горы Афон связана со многими историческими событиями. Судьбу христианской святыни определило посещение этого места в 1 веке Пресвятой Богородицей. Визит состоялся через несколько лет после вознесения Иисуса Христа. С тех пор это место считается уделом Матери Божьей и все здесь подчинено ее памяти.

Предание гласит, что на Афон она попала случайно. Ее судно, которое шло на Кипр, было отнесено бурей к Афону. Местные жители узнали в ней Пресвятую Богородицу и с глубоким уважением обращались к ней.

По свидетельству Иоанна Богослова, который путешествовал вместе с ней, Матерь Божья произнесла:

Мужчины, которые хотят посетить Афонский монастырь должны иметь на это специальное разрешение от церковных властей. Важным требованием является скромная одежда. Ночевать прибывших мужчин пускают в любую монашескую общину по их выбору.

На Святой Афонской горе имеется 20 монастырей, причем новые строить запрещено. Но на территории полуострова имеется много монашеских поселений. Ежегодно на второй день Пасхи на Святой Горе Афон с чудотворной иконой «Милующаяся» проходит многочасовой крестный ход.

Считается что первую Икону «Милующая», значение которой огромно для всех православных, написал святой Лука. Именно этот образ до сих пор находится в Киккской обители на острове Кипр.

Прежде чем попасть в это место чудотворная икона долго странствовала. Вначале она находилась в Египте в храме одной из христианских общин. В 980 году, икону перевезли в Константинополь, где она и оставалась до начала 11 века, а затем была привезена на Кипр, где и хранится по сей день.

Случилось это после очень интересной истории. Так, однажды правитель Кипра Мануил Вутомит заблудившись в лесу, избил встретившегося ему там инока Исаия. За такой грех Мануила постигло наказание в виде тяжелой болезни. А тем временем старцу Исаию привиделось видение о том, что икона Пресвятой Богородицы, написанная Святым Лукой, будет храниться в храме на Кипре. После этого старец, который всю жизнь служил делу Божьему, начал строить храм и приказал раскаявшемуся Мануилу для прощения его грехов отправляться в Константинополь и привести от туда чудотворную икону. Когда кипрский правитель прибыл в Константинополь, то узнал, что дочь императора тяжело заболела. Мануил пообещал, что ослабление болезни произойдет только после того, как император отдаст ему икону Пресвятой Богородицы. И это действительно произошло после того, как икона прибыла в храм, к тому времени построенный Старцем Исая.

Молитва Пресвятой Богородицы, с которой связано возникновение молитвы «Достойно есть» сегодня продолжает находиться на Афоне. На иконе изображена Богородица и ее сын — маленький Иисус Христос, который прижимается к ней. В руках Сына Божьего — молитва.

Примечательно то, что Лик Пресвятой Богородицы и Младенца закрыты пеленой. Никто не смеет ее приоткрыть. Для напоминания о том, что это действие наказуемо к окладу иконы прикреплена монахами железная кисть. Это связано со случаем, когда один из язычников подобрался к христианской святыне и намеревался ударить святой образ. Но он не успел это сделать, так как его рука отсохла.

Само название чудотворной иконы «Милующаяся» связано с тем, что верующие считают, что все кто обращается к Пресвятой Богородице получат покровительство и необходимую помощь.

Икона, которая хранится в храме на горе Афон, только четыре раза покидала это святое место. И всегда с ней были связаны чудеса, что подтверждает ее великую силу. Со временем копии иконы распространились по храмам всего мира. На Руси списки чудотворной иконы стали появляться с 16 века.

Читайте так же:  Какие молитвы нужно читать вечером перед причастием

Так, в Троице-Сергиевой Лавре в 1999 году появилась икона «Милующаяся», написанная иконописцами-святогорцами. Это освященный на Афоне список из первоначального образа. Еще один список можно найти в Санкт-Петербурге, в пятикупольном храме, построенном в честь Богородицы Милующей. Мастера святогорцы написали также икону Пресвятой Богородицы и для Иверской часовни в Москве.

Эта молитва — неотъемлемый элемент чина о панагии. Словом панагия, которое с греческого обозначает – Всесвятая, христиане в древних временах называли Божью Матерь. В совершаемом чине, который может проводиться в храме в любой день, слова используются применительно к Богородничной просфоре, ведь именно она символизирует Царицу Небесную.

Этот торжественный обряд заключается в том, что на монастырскую трапезу из храма, в котором совершалась литургия, приносится в честь Божией Матери просфора в особом сосуде, который называется панагиаро. Просфора раздробляется и раздается братии по окончании трапезы. Чин о панангии — это прославление Пресвятой Богородицы в качестве Заступницы рода человеческого.

Она, Святая Матерь Божья, родившая Божьего Сына — Иисуса Христа, всегда слышит нас и готова молить за нас перед Богом. Считается, что Хлеб Жизни после литургии питает наши души. Причем в 16-17 веках существовала традиция вкушать Хлеб Богородицы даже в те дни, когда литургия не проводилась. Частицы полученного Богородичного хлеба верующие носили на груди в специальных мешочках-складнях, на которых был нарисован образ Божьей Матери.

Молитва Пресвятой Богородице считается чудодейственной. Прежде всего, ее сила направлена на телесное и душевное исцеление. Кроме этого, молитвенное обращение действенно при любых начинаниях. Искренне верующий человек перед началом любого дела, обратившись к Матери Божьей с этой молитвой, может рассчитывать на успех.

Молитва пресвятой Богородице «Достойно есть» не раз спасала людей от глобальных катастроф и эпидемий. Часто люди прибегают к данной молитве для обретения семейного счастья и душевного спокойствия. Если человек искренне раскаялся в совершенных грехах, даже самых страшных, то молить о прошении своих прегрешений Богом он может, обратившись с этой молитвой к Пресвятой Богородицей.

Многочисленные реальные факты свидетельствуют о том, что когда люди молятся у иконы Божией Матери «Милостивая», то могут получить самые разные блага. К примеру, такой молитвой часто просят ниспослать дождь во время засухи. Молитва дарует человеку силы и помогает бороться с самыми тяжелыми болезнями, бесплодные пары могут просить у Богородицы таким молитвенным обращением о рождении ребенка.

Слушать онлайн молитву Богородице в оригинале:

Достойно есть яко воистинну блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

Достойно — справедливо. Воистинну — истинно, совершенно. Блажити Тя — ублажать, прославлять Тебя. Блаженную — счастливую. Пренепорочную — в высшей степени непорочную, пресвятую. Херувимы и Серафимы — высшие и самые близкие к Богу Ангелы. Пресвятая Дева Мария, как родившая во плоти Бога, несравненно их выше. Истление — порча, разрушение. Без истления — без нарушения (девства). Бог Слова — Сын Божий, Иисус Христос. Он называется Словом, потому что Он, когда жил во плоти на земле, открыл, то есть показал нам, невидимого Бога Отца так, как наше слово открывает или показывает мысль, находящуюся в нашей душе. Сущую — истинную.

В этой молитве мы восхваляем Богородицу, как Мать Бога нашего, всегда блаженную и непорочную, и величаем Ее, говоря, что Она Своею честью (честнейшую) и славою (славнейшую) превосходит самых высших Ангелов: Серафимов и Херувимов, то есть Божия Матерь по своим совершенствам стоит выше всех — не только людей, но и святых Ангелов. Она без болезней, чудесным образом от Духа Святого родила Иисуса Христа, Который, став от Нее человеком, есть в то же время Сын Божий, сошедший с небес, а потому Она есть истинная Богородица.

Перевод: Поистине достойно прославлять Тебя, Богородицу, всегда блаженную и непорочную и Матерь Бога нашего. Ты достойна почитания больше Херувимов и по славе Своей несравненно выше Серафимов, Ты без болезней родила Бога Слова (Сына Божия), и как истинную Богородицу мы Тебя прославляем.

γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς

τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον

καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφελήματα ἡμῶν,
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν

καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,
ἀλλὰ ρῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

Ὅτι σοῦ ἐστιν
ἡ βασιλεία
καὶ ἡ δύναμις
καὶ ἡ δόξα
εἰς τοὺς αἰῶνας

Ениси́то то фэ́лима́ су ос эн урано́ кэ эпи́ тыс йи́с

Тон а́ртон имо́н тон эпиу́сион дос ими́н си́мэрон

Кэ а́фэс ими́н та офэли́мата имо́н ос кэ ими́с афи́эмэн тыс офилэ́тэс имо́н

Кэ ми́ исэнэ́гис има́с ис пиразмо́н, алла́ ри́сэ има́с апо́ ту пониру́.

О́ти су́ э́стин
И васили́а
Кэ и ды́намис
Кэ и до́кса
Ис тус эо́нас

Yenisíto to félimá su os en uranó ke epí tis yís

Ton árton imón ton epiúsion dos imín símeron

Ke áfes imín ta ofelímata imón os ke imís afíemen tis ofilétes imón

Ke mí isenégis imás is pirazmón, allá ríse imás apó tu ponirú.

Óti sú éstin
I vasilía
Ke i dinamis
Ke i dóksa
Is tus eónas

Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς
μακαρίζειν σε τὴν Θεοτόκον,
τὴν ἀειμακάριστον καὶ παναμώμητον
καὶ μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν.
Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβεὶμ
καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ,
τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν,
τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ μεγαλύνομεν.

Аксион эстин ос алифо́с
макари’зын се тин Феото́кон,
тын аимака’ристон кэ панамо́митон
ке митэ’ра ту Феу’ имо́н.
Тын тымьотэ’ран тон Херуви’м
ке эндоксотэ’ран асыгры’тос тон Сэрафи’м
тын авиафоро́с Фео́н Ло́гон тэку’сан
тын Ондос Феото́кон Се мегали’номен.
Достойно есть, как истинно
makarizein Богородице,
aeimakariston и panamomiton
и Матерь Бога нашего.
Более почетно Херувимов
И, безусловно, самый славный Серафим,
adiafthoros Бог Логос tekousan,
рассмотрение фактически Богородице в megalynomen.

Аксион эстин ос алифос
макари’зын се тин Феотокон,
тын аимака’ристон кэ панамомитон
ка митэ’р тот Феу «имон.
Тын тымьотэ’ран тон Херуви’е
ка эндоксотэ’ран асыгры’тос тон Сэрафи’м
тын авиафорос Феон Логон тэку’сан
тын Ондос Феотокно С мегали’номны.

  • Тексты песен
  • молитва на греческом
  • Άξιον Εστίν (Достойно есть)

Άξιον εστίν ως αληθώς
μακαρίζειν σε την Θεοτόκον,
την αειμακάριστον και παναμώμητον
και μητέρα του Θεού ημών.
Την τιμιωτέραν των Χερουβείμ και
ενδοξοτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ
την αδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκούσαν,
την όντως Θεοτόκον,
Σε μεγαλύνομεν

Аксион эстин ос алитОс
макарИзын се тин ТеотОкон,
тин аимакАристон ке панамОмитон
ке митЭра ту ТеУ имОн.
Тин тимиотЭран тон ХерувИм
ке эндоксотЭран асингрИтос тон СэрафИм
тин адиапторОс ТеОн ЛОгон тэкУсан
тин Онтос ТеотОкон,
Се мегалИномен.
Другие тексты песен «молитва на греческом»

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Читайте так же:  Молитвы о привлечении клиентов

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна. И воскресшаго в третий день по Писанием. И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца. И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки. Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую едино крещение во оставление грехов. Чаю воскресения мертвых, и жизни будущаго века. Аминь.

Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословена Ты в женах и благословен Плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших.

Достойно есть яко воистинну блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

Воскресение Христово видевше, поклонимся Святому Господу Иисусу, единому безгрешному. Кресту Твоему покланяемся, Христе, и святое Воскресение Твое поем и славим: Ты бо еси Бог наш, разве Тебе иного не знаем, имя Твое именуем. Приидите, вси вернии, поклонимся Святому Христову Воскресению: се бо прииде Крестом радость всему миру. Всегда благословяще Господа, поем Воскресение Его: распятие бо претерпев, смертию смерть разруши.

Величит душа Моя Господа, и возрадовася дух Мой о Бозе Спасе Моем.

Припев: Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу, Тя величаем.

Яко призре на смирение рабы Своея, се бо отныне ублажат Мя вси роди.

Яко сотвори Мне величие Сильный, и свято имя Его, и милость Его в роды родов боящимся Его.

Сотвори державу мышцею Своею, расточи гордыя мыслию сердца их.

Низложи сильныя со престол, и вознесе смиренныя; алчущия исполни благ, и богатящияся отпусти тщи.

Восприят Израиля отрока Своего, помянути милости, якоже глагола ко отцем нашим, Аврааму и семени его даже до века.

Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром; яко видеста очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей, свет во откровение языков, и славу людей Твоих Израиля.

Люди, кто может выложить тут православные молитвы на этих языках с транскрипцией на русском?

помогите пожалуйста с транскрипцией молитвы — Царю Небесный на латинском языке.

«ФэотОкэ ПарФЭнэ, хЭрэ, кэхаритомЭни МарИа, о КИриос мэтА су.
эвлогимЭни си эн гинэксИ, кэ эвлогимЭнос о КарпОс тис килИас су. Оти СотИра Этэкэс тон психОн имОн.»

«ДеИпара ВИрго Авэ, грАциа плЭна МарИа ДОминус тЭкум бэнэдИкта ту ин мулиЭрибус эт бэнэдИктус фрУктус вЭнтрис тУи квИа СальватОрем пэпэрИсти анимАрум нострАрум – Богородице дево радуйся…»

это одна и та же молитва? — «Богородице дево радуйся. «

Константин, я совершенно не знаю греческий, и ничего не смог найти на этом сайте ( http://analogion.net/glt/ ), вы не могли бы мне помочь, конкретно мне нужен символ веры с транскрипцией.

Пистево ис эна Феон Патера,пандократора,
пиитин урану ке гис,оратон те пандон ке
аоратон.
Ке ис Эна Кирион Иисун Христон,тон Ион ту
Феу,тон моногени,тон эк ту Патрос генифенда
про пандон тон эонан:фос эк фотос,Феон
алифинон эк Феу алифину,геннифенда, у
пиифенда,омоусион то Патри,ди у та панда
эгенето.
Тон ди имас тус антропус ке диа тин
иметеран сотириан ,кательфонда эк тон
уранон,ке саркофенда эк Пневматос агиу
ке Мариас тис парфену,ке энантрописанда.
Ставрофенда те ипер имон эпи Пондиу
Пилату,ке пафонда,ке тафенда.
Ке анастанда ти трити имера,ката тас
Графас.
Ке анельфонда ис тус уранус,ке кафезоме-
нон эк дексион ту Патрос.
Ке палин эрхоменон мета доксис,крине
зондас ке некрус, у тис василиас УК Эсте
телос.
Ке ис то Пневма то Агион,то Кирион,то
зоопион,то эк ту Патрос экпоревоменон,
то син Патри ке Ио симпроскинуменон
ке синдоксазоменон, то лалисан диа
тон профитон.
Ис миан агиан,католикин ке апостоликин
Экклисиан.
Омолого эн ваптисма ис Афесин амартион.
Просдоко аннастасин некрон;
Ке зоин ту мелондос эонос .Амин.

помогите с транскрипцией
тропарь Рождеству Богородицы на греческом
Ἡ γέννησίς σου Θεοτόκε, χαρὰν ἐμήνυσε πάσῃ τῇ οἰκουμένῃ· ἐκ σοῦ γὰρ ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος τῆς δικαιοσύνης, Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ λύσας τὴν κατάραν, ἔδωκε τὴν εὐλογίαν· καὶ καταργήσας τὸν θάνατον, ἐδωρήσατο ἡμῖν ζωὴν τὴν αἰώνιον.

И гЕнисИс су ФеотОкэ, харАн эмИнисэ пАси ти икумЭни: эк сУ гар анЭтилен о Илиос тис дикэосИнис, Христос о ФЭос имОн, кэ лИсас тин катАран, Эдокэ тин эвлогИан: кэ катаргИсас тон фАнатон, эдорИсато имИн зоИн тин эОнион.

Нужна молитва из фильма «Константин» (для себя)

#5050-, In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.

#2-Пётр, вообще-то не деИпара, а дЕипара, я изучаю латынь в школе и мы учили эту молитву на изусть

#28-ДенисM, вообще-то не деИпара, а дЕипара, я изучаю латынь в школе и мы учили эту молитву на изусть

«Богородице дево, радуйся. » на латинском:
[ДЭипара вИрго, Авэ! ГрАциа плЕна МарИа, ДОминус ТЭкум! БэнэдИкта тУ Ин мулиЭрибус, Эт бэнэдИктус, фрУктус вЭнтрис ТУи, квИа СальватОрэм пэпэрИсти анимАрум нострАрум]

очень хочу,сделать татуировку,в виде молитвы на греческом языке!что было кратко и о жизни..помогите пожалуйста

Помогите пожалуйста!
Была на святой земле,там в храмах 3 конфессии(греки,армяне и католики) и соответственно службы на 3-ёх языках.
Нам повезло побывать на службе на греческом языке,и там в одной из молитв я услышала знакомые слова «сэ ла ви,сэ ла ви тернель» или что то в этом духе.
Скажите пожалуйста,что за молитва?

Помогите с молитвой на греческом
Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имярек), и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное.

Помогите. Очень нужен Псалом 22 Давида на языке близком к оригиналу с транскрипцией. Прошу помощи.

Очень хочу сделать татуировку, в виде молитвы на матерном русском, чтобы было кратко о том чтобы тазы не ломались.. помогите пожалуйста

#5065-Женя Сковронский,
Насколько я понимаю, вы имеете ввиду «Господь пасет мя и ничтоже мя лишит. «»?
Язык, близкий к оригиналу, наверное все-таки древнееврейский? Дело в том, что у иудеев немного другая нумерация, и там (в ТАНАХе) это 23 псалом.
Вот ссылка на аудио:
http://www.aoal.org/Hebrew/AudioBible/27_Psalms/27-Psa_023.mp3
На этом сайте кстати весь Ветхий Завет выложен в аудио формате.
Транскрипцию поищу или попробую сам написать чуть позже.
Или Вас интересует вариант на древнегреческом?

#5065-Женя Сковронский,
Psalm 23
1 mizmor ledavid; YHWH ro’i, lo echsar.
2 bin’ot deshe yarbitzeni; al-mei menuchot yenahaleni.
3 nafshi yeshovev; yancheni vema’gelei-tzedek, lema’an shemo.
4 gam ki-elech begei tzalmavet lo-ira ra, ki-attah immadi; shivtecha umish’antecha, hemmah yenachamuni.
5 ta’aroch lefanai shulchan, neged tzorerai; dishanta vashemen roshi, kosi revayah.
6 ach tov vachesed yirdefuni kol-yemei chaiyai; veshavti beveit-YHWH, le’orech yamim.
Надеюсь, латинская транслитерация подойдет?

#5060-Sveta Yakovleva, правильно вообще
[ДэипАра вИрго, Авэ! ГрАциа плЕна МарИа, ДОминус ТЭкум! БэнэдИкта тУ Ин мулиЭрибус, Эт бэнэдИктус, фрУктус вЭнтрис ТУи, квИа СальватОрэм пэпэрИсти анимАрум нострАрум]

#10-Денис,
пАтер нОстер, кви эс ин цЭлис, — Отец наш, пребывающий на небесах.
санктифицЭтур нОмен тУум. – да святится имя Твое
адвЭниат рЭгнум тУум. – да придет царствие Твое
фИат волЮнтас тУа – да будет воля Твоя
сИкут ин цЭлё эт ин тЭрра. – как на небесах, так и на земле
пАнем нОструм квотидиАнум – хлеб наш насущный
да нОбис хОдиэ. – дай нам сегодня
эт диммИттэ нОбис дЭбита нОстра – и оставь нам долги наши
сИкут эт нос демИттимус – как и мы оставляем
дебитОрибус нОстра, – должникам нашим
эт нэ нос индУкас – и не введи нас
ин тэнтациОнем, — в искушение
сэд лИбера нос а мАлё. – но избавь нас от злого
Амен — Аминь

Добрый день. подскажите, пожалуйста, как на греческом «Спаси и сохрани». Спасибо.

#5073-Юрій Сердюк,
«Κύριε, σώσε με, προστάτεψέ με και βοήθα με» («Господи, спаси меня, сохрани меня и помоги мне» ) — греческий (там используется чаще такой вариант, а коротко — «Σώσε και προστάτεψέ με»)
Kýrie, só̱se me, prostátepsé me ke voí̱tha me
КИриэ, сОсэ мэ, простАтепсЭ мэ ке воЙthа мэ
Коротко:
сОсэ ке простАтепсЭ мэ
Слово «мэ» — «меня» это энклитика, т.е. слово которое отдает ударение предыдущему слову. Отсюда в слове простАтепсЭ появляется второе ударение. Произносится энклитика слитно с предыдущим словом, т.е. сОсэмэ, простАтепсЭмэ, воЙthамэ. Примерно как в русском предложении: Он же идет нА гору. слова же и гору являются энклитиками

Ребята может ли кто нибудь написать верный перевод молитвы на греческий или на латыни . Не через переводюдчик. Очень нужно. Заранее благодарю.

Огради меня Господи, силою Честнаго и Животворящего Креста и сохрани от всякого зла.

Читайте так же:  Молитва одинокой девушки

Χριστός ανέστη! — Αληθώς ανέστη!

Христос воскрес! — Воистину воскрес!

Возрадуйтесь же люди, ХРИСТОС ВОСКРЕС, ВОСКРЕС.
Летят пусть эти строки, до самых, до небес!
И их живые звуки, звучат и там и здесь!
Ликуйте вместе с нами, ХРИСТОС ВОСКРЕС.
Арфы золотые не смолкнут, нет.
Он восстал из мрака, явил нам Свет!
Нашего спасенья зажёг звезду.
Слава, аллилуйя! Хвала Христу!

Εύχομαι σε όλους σας Καλό Πάσχα.

Καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα. Ο Χριστός ας μας δώσει την δύναμη για την δική μας ανάσταση.

Молитвы на греческом и русском языках

Молитва «Христос воскрес» на русском и греческом языках

«Χριστός Ανέστη εκ νεκρών
θανάτω θάνατον πατήσας
και τοις εν τοις μνήμασι
ζωήν χαρισάμενος. «

«Την Ανάστασή σου Χριστέ Σωτήρ,
Άγγελοι Υμνούσιν Εν Ουρανοίς
Και ημάς τους επί γής καταξίωσον
Εν καθαρά καρδία Σε Δοξάζειν»

«Χριστός Ανέστη εκ νεκρών
θανάτω θάνατον πατήσας
και τοις εν τοις μνήμασι
ζωήν χαρισάμενος. «

Христос воскрес из мертвых,
Смертию смерть попрал,
И сущим во гробах
Он жизнь даровал.

Воскресение Твое, Христе Спасе,
Ангелы поют на небесах:
и нас на земли сподоби
чистым сердцем Тебе славити.

Христос воскрес из мертвых,
Смертию смерть попрал,
И сущим во гробах
Он жизнь даровал.

Молитва «Достойно есть» на русском и греческом языках

Άξιον εστίν ως αληθώς
μακαρίζειν σε την Θεοτόκον,
την αειμακάριστον και παναμώμητον
και μητέρα του Θεού ημών.
Την τιμιωτέραν των Χερουβείμ και
ενδοξοτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ
την αδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκούσαν,
την όντως Θεοτόκον, Σε μεγαλύνομεν.

Достойно есть яко во истину
блажити Тя Богородицу
присноблаженную и пренепорочную
и Матерь Бога нашего.
Честнейшую Херувим и
славнейшую без сравнения Серафим,
без истления Бога Слова рождшую,
сущую Богородицу Тя величаем.

Молитва «Отче наш» на русском и греческом языках

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Πάτερ ημών
ο εν τοις ουρανοίς,
αγιασθήτω το όνομα Σου.
Ελθέτω η βασιλεία Σου.
Γενηθήτω το θέλημα Σου, ως εν ουρανώ
και επί της γης.
Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον.
Και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών,
ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών.
Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν,
αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.
Αμήν.

Отче наш,
Иже еси на небесех!
Да святится имя Твое,
да приидет Царствие Твое,
да будет воля Твоя, яко на небеси
и на земли.
Хлеб наш насущный даждь нам днесь;
и остави нам долги наша,
яко же и мы оставляем должником нашим;
и не введи нас во искушение,
но избави нас от лукавого».
Аминь

Молитва «Богородице Дево, радуйcя» на русском и греческом языках

Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε κεχαριτωμένη Μαρία
ο Κύριος μετά Σου
Ευλογημένη Συ εν Γυναιξί και
ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου,
ότι Σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.

Богородице Дево, радуйcя, Благодатная Марие,
Господь с Тобою:
благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего,
яко Спаса родила еси душ наших

Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей,
и по множеству щедрот Твоих изгладь
беззакония мои.

Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня,

Ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною.

Тебе, Тебе единому согрешил я и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем.

Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя.

Вот, Ты возлюбил истину в сердце и внутрь меня явил мне мудрость [Твою].

Окропи меня иссопом, и буду чист; омой меня, и буду белее снега.

Дай мне услышать радость и веселие, и возрадуются кости, Тобою сокрушенные.

Отврати лице Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои.

Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня.

Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отними от меня.

Возврати мне радость спасения Твоего и Духом владычественным утверди меня.

Читайте так же:  Сильная молитва от мата

Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся.

Избавь меня от кровей, Боже, Боже спасения моего, и язык мой восхвалит правду Твою.

Господи! отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою:

Ибо жертвы Ты не желаешь,- я дал бы ее; к всесожжению не благоволишь.

Жертва Богу — дух сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного Ты не презришь,
Боже.

Облагодетельствуй, [Господи,] по благоволению Твоему Сион; воздвигни стены Иерусалима:

Тогда благоугодны будут Тебе жертвы правды, возношение и всесожжение;

Тогда возложат на алтарь Твой тельцов.

Ελέησον με, ο Θεός, κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των οικτιρμών σου εξάλειψον
το ανόμημα μου.

Επί πλείον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισον με.

Ότι την ανομίαν μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου έστι διαπαντός.

Σοί μόνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου εποίησα· όπως αν δικαιωθής εν τοις λόγοις οσυ και νικήσης εν τω κρίνεσθαι σε.

Ιδού γαρ εν ανομίαις συνελήφθην και εν αμαρτίαις εκίσσησέ με η μήτηρ μου.

Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησας· τα άδηλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσας μοι.

Ραντιείς με υσσώπω και καθαρισθήσομαι· πλυνείς με και υπέρ χιόνα λευκανθήσομαι.

Ακουτιείς μοι αγαλλίασιν και ευφροσύνην, αγαλλιάσονται οστέα τεταπεινωμένα.

Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον.

Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοί, ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνισον εν τοις εγκάτοις μου.

Μη απορρίψης με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το άγιον μη αντανέλης απ΄εμού.

Απόδος μοι την αγαλλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικώ στήριξον με.

Διδάξω ανόμους τας οδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι.

Ρύσαι με εξ αιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου.

Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την αίνεσιν σου.

Ότι ει ηθέλησας θυσίαν, έδωκα αν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκήσεις.

Θυσία τω Θεώ πνεύμα συντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει.

Αγάθυνον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ.

Τότε ευδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα.

Τότε ανοίσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.

Досто́йно и и́стинно для ка́ждого ве́рующего прославля́ть и восхваля́ть Тебя́, Пресвяту́ю Богоро́дицу, Ты ве́чно счастли́вая и Пресвяте́йшая, роди́вшая на́шего Бо́га.
И мы сла́вим моли́твой Тебя́, настоя́щую Святу́ю Богоро́дицу, Пра́веднейшую и честне́йшую Херуви́мов и са́мую славне́йшую Серафи́мов, кото́рой суждено́ без наруше́ния де́вства роди́ть Сы́на Бо́жьего.

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу,
Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего.

Честне́йшую Херуви́м и славне́йшую без сравне́ния Серафи́м,

Без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Молитвословие, которое было посвящено Божьей Матери, тесно связано с иконой, на которой она изображена. Нашли эту икону еще в 980 году, однако широкую популярность данное творение приобрело в 1864 году. В то время образ был расположен в Афонском монастыре, рядом с которым жил один мудрец со своим помощником. Однажды ночью он как раз проводил службу в монастыре, когда в двери дома постучался незнакомец. Его впустил помощник. Гость назвался Гавриилом, и ему предложили остаться на ночную молитву.

Служба проходила, как обычно, и никто не замечал ничего особенного. Однако когда настал момент поклонения Богородице, незнакомец предложил монаху прочитать новое молитвословие. Он не нашел где записать слова молитвы, поэтому Гавриил притронулся к камню, и тот сразу же превратился в лист бумаги. С того момента новый сакральный текст начали считать творением, что было записано со слов самого святого.

Изначально данное молитвословие было записано на греческом языке. Однако со временем оно было переведено, поэтому даже сейчас активно используется православными христианами. Для того чтобы этот текст вам помог, необходимо предстать перед образом Божьей Матери и затем прочитать молитву с одной из следующих целей:

  • чтобы успех преследовал вас во всех начинаниях;
  • чтобы поскорее дождаться замужества;
  • чтобы семейная жизнь оказалась счастливой;
  • чтобы у супругов, наконец, появился ребенок.

Многие православные христиане обращаются к Богородице со словами данной молитвы в том случае, если страдают от недугов или полученных травм. Считается, что если со всей искренностью произнести данное молитвословие, на Небесах будут прощены даже смертные грехи.

Что же касается непосредственно иконы, то на ней изображена Матерь Божья, которая держит на руках младенца. Считается, что этот образ обладает целебными свойствами, поэтому многие христиане преклоняют перед ним на колени.

Чем примечательно данное молитвословие, так это тем, что с его помощью вы сможете обратиться к Богородице и попросить у нее помощи в любых делах, семейного, женского и материнского счастья, а также исцеления от различных заболеваний. Но что самое важное, если православный христианин предстанет перед иконой, произнесет молитву «Достойно есть» и при этом искренне покается, то ему простятся даже смертные грехи.

Таких религиозных текстов на самом деле очень мало в православном богословии, поэтому он и считается популярным.

В этом видео вы можете прослушать аудиозапись молитвы Божией Матери «Достойно есть».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Люди, кто может выложить тут православные молитвы на этих языках с транскрипцией на русском?

ДеИпара ВИрго Авэ, грАциа плЭна МарИа ДОминус тЭкум бэнэдИкта ту ин мулиЭрибус эт бэнэдИктус фрУктус вЭнтрис тУи квИа СальватОрем пэпэрИсти анимАрум нострАрум — Богородице дево радуйся.

ВасилЕв УрАниэ, парАклитэ то пнЭвма тис алифИэс, о пантахУ парОн ке та пАнта плирОн, о фисаврОс тон агафОн ке зоис хоригОс, элфЭ ке скИносон эн имИн ке кафАрисон имАс апО пАсис килИзос, ке сОсон агафЭ тас психАс имОн. -Царю Небесный на греческом, а Вам зачем? (только все ф — межзубные)

Хотелось выучит пару молитв на сакральных древних языках.

Аксион эстИн ос алифОс макарИзин сэ тимеотОкон тин аимакАристон ке панамОмитон ти митЭра ту Фэу имОн, тин тимиотЭрон тон херувим ке эндоксотерон асингрИтос тон серафим, тин азиаффОрос феОн лОгон тэкУсон, тин Онтос ФэотОкон сэ мегалинумЭ. — Достойно есть.

Мне кажется, я что-то напутала, по памяти пишу. ((

Могу посоветовать этот источник http://ihtys.narod.ru/, но дляначала нужно научиться читать по-гречески.

Πάτερ
Πάτερ ἡµῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνοµά σου,
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου,
γενηθήτω τὸ θέληµά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς.
Τὸν ἄρτον ἡµῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡµῖν σήµερον·
καὶ ἄφες ἡµῖν τὰ ὀφειλήµατα ἡµῶν,
ὡς καὶ ἡµεῖς ἀφήκαµεν τοῖς ὀφειλέταις
ἡµῶν· καὶ µὴ εἰσενέγκῃς ἡµᾶς εἰς πειρασµόν,
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡµᾶς
ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

ПАтер имОн —- Отец наш
О ен тис Уранис —- В небесах
АгиастИто то Онома су —- Пусть будет освящено Имя Твое
ЭльтАто и васИлиа су —- Пусть придет Царство Твое
ГеннетИто то тЕлима су —- Пусть сбудется воля Твоя
Ос ен урАно ке Эпи гис —- Как в небе и на земле
Тон Артон имОн тон эпИусион —- Хлеб наш насущный
Дос имИн сИмерон —- Дай нам сегодня
Ке Афес имИн та офейлиматА имОн —- И оставь нам долги наши
Ос ке имИс афикамЕн —- Как и мы оставили
Тис офИлетес имОн —- Должникам нашим
ке ми исенЕнкис имАс ис пирасмОн —- И не введи нас в искушение
Алля ррИсе имАс апО ту пОниру —- Но избавь нас от злого
(Матфей 6:9-13)

Читайте так же:  Какую молитву нужно читать чтобы сдать экзамен

Πάτερ
ἁγιασθήτω τὸ ὄνοµά σου
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου
τὸν ἄρτον ἡµῶν τὸν ἐπιούσιον δίδου ἡµῖν τὸ καθ ἡµέραν·
καὶ ἄφες ἡµῖν τὰς ἁµαρτίας ἡµῶν,
καὶ γὰρ αὐτοὶ ἀφίοµεν παντὶ ὀφείλοντι ἡµῖν·
καὶ µὴ εἰσενέγκῃς ἡµᾶς εἰς πειρασµόν.

ПАтер —- Отец
АгиастАто то Онома су —- Пусть будет освящено Имя Твое
ЭльтАто и васИлиа су —- Пусть придет Царство Твое
Тон Артон имОн тон эпИусион дИду имИн то кат имЕран —- хлеб наш насущный подавай нам на каждый день
Ке Афес имИн тас амартИас имОн —- и прости нам грехи наши
Ке гар аутОй афИомен пантИ офИлонти имИн —- ибо и мы прощаем всякому должнику нашему
Ке ми

Pater
Pater noster,
qui es in caelis,
sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
Et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem,
sed libera nos a malo.
Amen.

пАтер нОстер, кви эс ин чЕлис, — Отец наш, пребывающий на небесах.
санктифичЕтур нОмен тУум. – да святится имя Твое
адвЕниат рЕньум тУум. – да придет царствие Твое
фИат волЮнтас тУа – да будет воля Твоя
сИкут ин чЕло ет ин тЕрра. – как на небесах, так и на земле
пАнем нОструм котидиАнум – хлеб наш насущный
да нОбис Одие. – дай нам сегодня
ет демИтте нОбис дЕбита нОстра – и оставь нам долги наши
сИкут ет нос демИттимус – как и мы оставляем
дебитОрибус нОстрис. – должникам нашим
ет не нос индУкас – и не введи нас
ин тентациОнем, — в искушение
сед лИбера нос а мАло. – но избавь нас от злого
Амен — Аминь

Олег!
Молитвы на греческом (как читаются в современной греческой традиции) лучше учить не в русской транслитерации, а в греческой, предварительно освоив правила чтения. Они не сложные. В транскрипции и Дениса и Татьяны присутствуют ошибки.
http://analogion.net/glt/ — тут можно найти полный круг богослужения на греческом языке.

Церковнославянские молитвы калькированы с греческих и сохраняют тот же порядок слов. Отсюда некоторая «рваность» ЦС текстов.

Молитвы на греческом очень красивы, а псалмы во многих случаях сохраняют оригинальную поэтику. Всячески поддерживаю Вас в Вашем желании выучить их в оригинале. Сам по возможности стараюсь читать их по-гречески. Если что — обращайтесь, чем смогу — помогу.

Да, и еще: молитвы читаются в соответствии с современными правилами чтения, т.н. рейхлиновским произношением. Если кратко: дифтонги переходят в диграфы + несколько других отличий от т.н. эразмовского классического греческого. Google it!
Удачи

Буквы греческие непонятные. латынь и то внятней чиатть))

Ну без труда. 🙂
Вообще в греческом алфавите больше общих букв с кириллицей, оно и понятно. Просто некоторых звуков греческого языка в русском нет, поэтому написать транскрипцию непросто

Константин Κώστας Сермягин
спаси Господи)

Сергей Герман
Eἰς δόξαν Θεοῦ
🙂

Богородице Дево,радуйся на латыни:

Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta es in mulieribus et benedictus fructus ventris Tui. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostrae. Amen

(произношение классической латыни) Авэ Мария, грАтиа плЭна, дОминус тЕкум, бэнэдИкта эс ин мульЕрибус эт бэнэдИктус фрУктус вЭнтрис туй. Cанкта мария, мАтер дЕи, Ора про нОбис пэкатОрибус, нунк эт ин ора мОртис нострай. амэн

Ну тогда уж и на греческом:

ФэотОкэ ПарФЭнэ, хЭрэ, кэхаритомЭни МарИа, о КИриос мэтА су.
эвлогимЭни си эн гинэксИ, кэ эвлогимЭнос о КарпОс тис килИас су. Оти СотИра Этэкэс тон психОн имОн.

Ударения обозначены заглавными буквами.
Ф — межзубное, как в английском th в слове thick.
Г — нечто среднее между украинским «г» и русским «й»
э — нечто среднее между «э» и «е». предшествующий согласный смягчается, но не так сильно, как перед русским «е». То же относится и к «и»

Молитва Иисусова:
Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλόν
КИрие ИисУ ХристЭ ИйЭ ту ФеУ элЕйсон мэ тон амартолОн
Господи Иисусе Христе Сыне Божий помилуй мя грешнаго

In nómine Patris , et Fílii, et Spíritus Sancti. Amen.

Domine Iesu Christe, Fili Dei, miserere mei, peccatoris.

Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in sǽcula sæculórum. Amen.

Во Имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь = Ис то Онома ту ПатрОс кэ ту иУ кэ ту агИу ПнЭвматос. амИн

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь = ДОкса ПатрИ кэ иО кэ агИо ПнЭвмати кэ нин кэ аИ кэ ис тус эОнас тон эОнон. амИн

Д — межзубная звонкая, как в английском «the»

Трисвятое:
Агиос о ФэОс, Агиос исхирОс, Агиос афАнатос, элЕйсон имАс.

Пресвятая Троице:
ПанагИа ТриАс элЕйсон имАс: КИрие илАсфити тэс амартИэс имОн, ДЭспота синхОрисон тас аномИас имИн, Агие эпИскэпсэ кэ Иасэ тас асфенИас имОн Энэкэн ту ономатОс су.

Опять же:
Ударения обозначены заглавными буквами.
д — межзубная звонкая, как в английском «the»
ф — межзубная глухая, как в английском th в слове thick.
г — нечто среднее между украинским «г» и русским «й»
э/е — нечто среднее между «э» и «е». предшествующий согласный смягчается, но не так сильно, как перед русским «е». То же относится и к «и»
л — мягче русского л, но тверже ль

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Трисвятое
Sanctus Deus, Sanctus fortis, Sanctus immortális, miserére nobis

Душа расцветает как роза, насыщаясь неповторимым звуком молитв на греческом языке. Спасибо всем за общение, за единомыслие. Очень благодарна Константину Сермягину за необходимые знания по этому вопросу и за его доброжелательность.

Людмила, спасибо за теплые слова! Успехов в греческом!

Достойно есть молитва на греческом
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here