Молитва на иврите

На данной странице вы найдете детальное описание: молитва на иврите - подобранную специально для Вас!

יֵעָשֶׂה רְצוֹנְךָ בָּאָרֶץ כַּאֲשֶׁר נַעֲשָׂה בַשָּׁמַיִם.

תֵּן לָנוּ הַיּוֹם לֶחֶם חֻקֶּנוּ

וּסְלַח לָנוּ אֶת אַשְׁמָתֵינוּ כַּאֲשֶׁר סוֹלְחִים אֲנַחְנוּ לַאֲשֶׁר אָשֵׁמוּ לָנוּ.

וְאַל־תְּבִיאֵנוּ לִידֵי מַסָּה כִּי אִם הַצִילֵנוּ

Ави́ну, щэба́шама́йимЙи́ткадэ́ш шимха́

Йеасэ́ ръцо́нъха ба-áретс ка-ашéр на-асá вашáмайим

Тэн-лáну хайóм лéхем хукéйну.

У-селáх лáну эт ашматéйну, ка-ашéр солехи́м анáхну ла-ашéр áшему лáну.

Вэ-áль-тевиэ́йну лидэ́й массáх, ки-и́м хатзилéйну мин-харá.

Ки леха́
Ха-ма́мелаха́
Вэ-ха́гъвура́
Вэха́-тифъэ́рэт ле-о́льмэ́й óлами́м.

Avínu shebáshamáyim,Yítkadésh shimhá.

Yeasé Retsóneha, ba-árets ka-ashér na-asá vashámayim,

Ten-lánu haiyóm léhem hukéynu.

U-seláh lánu et ashmatéynu, ka-ashér solehím anáhnu la-ashér áshemu lánu.

Ve-ál-teviéynu lidéy massáh, ki-ím hatziléynu min-hará.

Ki lehá
ha-mámelahá
ve-hágevurá
vehá-tif-éret, le-óleméy ólamím

Обязательные молитвы не были представлены в библейском иудаизме. В случае если кто-либо из героев Писания обращался к Всевышнему, то делал это он своими словами. Первые еврейские молитвы со стандартными текстами появились только в эпоху Второго Храма.

Иудеи считают, что сила молитвы настолько велика, что с ее помощью можно совершить любое чудо. Верующие евреи считают, что искреннее молитвенное песнопение достигает небес и существенно влияет на решение Высших Сил.

Обряды иудаизма очень специфичны. Они охватывают все жизненные сферы верующего. К примеру, иудейская вера предписывает любое действие сопровождать славословием бога Яхве.

Сила любой еврейской молитвы заключается в том, что она позволяет приблизиться к Творцу. Молитвенное обращение к Всевышнему позволяет открыть ворота к Небесной Сокровищнице. Если человеку, что-то уже предначертано судьбой и он может достичь поставленной цели своими силами, то этого он все равно не получит, пока не помолится.

Очень важно глубоко понимать слова молитвы, ведь она является логическим завершением любого жизненного действия. Чтобы молитва была эффективной, следует постоянно самосовершенствоваться. Изучая Тору, человек постигает мудрость Творца, а, следовательно, постоянно осуществляет движение вверх, преодолевая ступень за ступенью.

В православных молитвах подчеркивается важность веры человека. Когда вера присутствует в душе, то можно рассчитывать на прощение грехов, а значит получить надежду на Вечную Жизнь после смерти на Небесах. В иудейских молитвах подчеркивается, что служение Богу посредством определенных действий важнее самой веры. То есть вера не должна проявляться только в молитвенных словах, она должна быть подтверждена конкретными поступками в реальной жизни.

Обращаясь в православных христианских молитвах к Богу, человек связывает его с Иисусом Христом, который при жизни был человеком. Иудейская молитва полностью отрицает возможность увидеть Бога в человеческом обличье. Поэтому все молитвенные обращения направлены к невидимой силе, которая управляет миром.

Еще одно отличие еврейской молитвы заключается в том, что верующий посредством молитвы устанавливает диалог с Богом. Молитвенное обращение нельзя считать монологом согласно иудейским понятиям. При этом каждый иудей понимает, что Бог абсолютно свят и неимоверно возвышен над всем живущим. Господь управляет миром во всех его проявлениях, а человек — это всего лишь слабое и невежественное существо, созданное Творцом. И, несмотря на это, с помощью молитвы устанавливается личный контакт с Богом. Слова от верующего направляются к Богу в виде молитвенных фраз и мыслей, ответом же Всевышнего является все то, что происходит после молитвы с человеком.

По законам иудаизма, молитва — это обязанность каждого человека. Верующий должен молится независимо от того имеется ли у него возможность пойти в синагогу. Но при этом следует понимать, что общественная молитва отличается большей силой. Причем очень важно, чтобы во время молитвы имелся миньян, что означает присутствие в молитвенном месте десяти взрослых мужчин еврейской национальности.

В процессе моления верующие не только слушают хазана, который является ведущим, но и молятся сами. Важно обязательно прислушиваться к хазану, которым произносятся начало и конец конкретной молитвы. Важно помнить, что существуют молитвенные отрывки, которые может произносить только хазан. Часть молитв должны произносится верующими мысленно, в то время, как хазан проговаривает их вслух.

Во время еврейской молитвы мужчины и женщины находятся в разных помещениях. Как правило, в синагоге имеется специальное отделение для женщин. Оно может быть в виде балкона или галереи. Некоторые еврейские молитвы читаются стоя. Неопытным верующим необходимо ориентироваться на раввина или на поведение большинства верующих во время молитвы.

Сборник Еврейских молитв называется Сидур. Доступный и понятный толкователь еврейских молитв, который получил название «Врата молитвы», был создан в 1992 году.

Концепция Сидура заключалась в следующем:

 • В понятном переводе на русский язык. Ставилась цель не передать точно смысл ивритского текста, а сделать его легко читаемым, что облегчило бы понимание.
 • В книге присутствует много подробных подзаголовков, которые помогают ориентироваться в молитве, также благодаря этому сформировано подробное оглавление.
 • В книге уделено большое внимание раскрытию смысла молитв и их место в истории еврейской культуры.
 • В предоставлении специальных указаний, которые облегчат участие верующего в службе в синагоге. В книге используется специальная графика, которая указывает на то, в каком месте молитвы следует производить определенные действия.

Молитвы в Сидуре с переводом на русский язык поделены на следующие разделы:

 • Утренняя молитва;
 • Молитва Благословения;
 • Молитвы Минха и Маарив;
 • Молитвы вечера Субботы;
 • Молитвы утра Субботы;
 • Молитвы Минха и завершение Субботы;
 • Молитвы Рош ходеш;
 • Молитвы Шалош регалим. Песах, Шавуот, Суккот;
 • Молитвы дней благодарности. Ханука, Пурим, День Независимости, День освобождения Иерусалима.

Верующие, исповедующие иудаизм, очень трепетно относятся к молитве. Поэтому используют молитвенное обращение во всевозможных жизненных ситуациях.

Иудеи считают, что обращаться к Богу можно по самым разным поводам, в частности:

 • При рождении ребенка;
 • При уходе из жизни человека;
 • Во время проведения обряда обрезания;
 • Перед едой;
 • Сразу после пробуждения и перед сном;
 • Во время празднования свадьбы;
 • В собственный день рождения;
 • При стихийных бедствиях;
 • При раздорах в семье.

В иудаизме считается, что молитва за себя — это обязательная необходимость для каждого верующего. Если человек не просит себе у Бога здоровья, благополучия и спокойствия, то это значит, что у него недостаток веры. Просить Господа за себя — это естественно. Ведь все перечисленные вещи необходимы для жизни человеку. А поскольку истинный верующий должен считать себя полностью зависимым от Всевышнего, то это значит, что он должен просить его о благах для себя.

Но при этом считается, что неправильно молится только за себя, в молитву нужно обязательно включать просьбы, которые касаются нужд других людей. Большинство еврейских обращений составлено таким образом, что в них обязательно упоминается весь еврейский народ прямым или косвенным способом.

Читайте так же:  Умная молитва Серафим Саровский

Чтобы привлечь в свою жизнь удачу и избавиться от грехов следует трижды в день произносить сильную молитву.

В переводе на русский язык она звучит следующим образом:

«Творец, Бог, Всемогущий, Превечный, Владыка Небесных воинств ты с нами. Ты являешься оплотом надежным нашим. Бог Яакова. Сэла.

Творец, Бог, Всемогущий, Превечный, Владыка Небесных воинств, я считаю себя счастливым человеком, уповающим на Тебя.

Творец, Бог, Всемогущий, Превечный, Владыка Небесных воинств, прошу Тебя о спасении! Царственный Господь обязательно ответит нам в тот самый день, когда мы искренне к нему будем взывать».

Другая действенная молитва на удачу на иврите звучит следующим образом:

На русском языке молитва звучит следующим образом:

Самой сильной еврейской молитвой о здоровье считается молитва «Мешеберах». В Талмуде сказано, что если у кого-то в доме есть больной, то он должен пойти к мудрецу и обратиться к нему с просьбой, чтобы служитель Торы попросил Бога о выздоровлении близкого. Именно поэтому молитва «Мешербах» читается в синагоге по всем еврейским праздникам, а также по понедельникам, четвергам и субботам.

Сила молитвы о здоровье объясняется следующим:

 • Она читается в миньяне от имени всей еврейской общины, поэтому она обязательно будет услышана Богом;
 • Габай всегда когда читает эту молитву находится рядом со свитком Торы, который является священным предметом еврейского народа;
 • Человек, который заказывает молитву, дает обещание пожертвовать деньги на благотворительность и добрые дела.

В субботу слова молитвы звучат следующим образом:

Смысл, который мы вкладываем в слова, произносимые после утреннего пробуждения

Рав Арье Цукерман,
из цикла «Учим иврит»

Рав Реувен Пятигорский,
из цикла «Понятия и термины Иудаизма»

По материалам газеты «Исток»

Почему на иврите «лицо» — во множественном числе?

Рав Шломо Ганцфрид,
из цикла «Кицур Шульхан Арух»

Избранные главы из алахического кодекса Кицур Шульхан Арух

Какова, например, сущность слова шульхан (стол)?

Рав Зеев Гринвальд,
из цикла «Суббота, праздники, будни»

Раби Элияу миВильна Виленский Гаон,
из цикла ««Совершенная Мера» (Эвен Шлема)»

Рав Арье Цукерман,
из цикла «Учим иврит»

Рав Шимшон Пинкус,
из цикла «Врата молитвы»

Рав Шимшон Давид Пинкус о молитве

Рав Арье Цукерман,
из цикла «Учим иврит»

Рав Реувен Пятигорский,
из цикла «Понятия и термины Иудаизма»

По материалам газеты «Истоки»

Рав Гедалия Шестак,
из цикла «История священного языка»

Рав Элиезер Ксидо,
из цикла «Книга Мишлей»

Рав Мендель Агранович,
из цикла «Талмуд, Трактат Рош аШана»

Рав Мендель Агранович,
из цикла «Талмуд, Трактат Рош аШана»

Опечатка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter

Перепечатка материалов приветствуется с обязательной активной гиперссылкой на Toldot.ru
после каждого процитированного материала

Просмотр вами страниц сайта означает автоматическое согласие с нашей
Политикой конфиденциальности и условиями хранения и обработки персональных данных
Ссылку на ее актуальную версию всегда можно найти в футере сайта
Согласен

Мы просим евреев не пользоваться нашим сайтом в Шаббат и Еврейские праздники

Обязательно ли молиться на иврите?

Первый трактат Талмуда «Благословения» указывает, когда и как читать «Шма» и «Шмоне Эсре», а затем рассказывает о других молитвах. Древность «Символа веры» и «Службы» видна хотя бы из того, что Талмуд говорит о них как о чем-то само собой понятном.

В трактате «Берахот» содержатся указания, что следует благодарить Создателя за все блага мира, а также какие молитвы следует читать при получении плохих вестей. Но больше всего поражает современного читателя то, что Талмуд разрешает молиться по-английски — точнее говоря, на любом языке, которым владеет молящийся. Несмотря на традицию, которая отстаивает еврейскую литургию, мы молились во все времена на разных языках: по-гречески, по-арамейски, по-латыни, по-египетски, по-арабски, по-испански, по-французски, по-турецки, по-немецки, по-польски или по-русски. Однако же еврейские общины все же избирали для богослужения язык Писания. И в Соединенных Штатах, даже в реформистском и консервативном движениях, литургия становится с каждым годом все более еврейской.

В настоящее время есть печатные переводы еврейской литургии. В прежние времена, когда иврит был гораздо менее распространен, в каждой синагоге был специальный служитель, так называемый метургеман, или переводчик, который строчку за строчкой выкрикивал на местном языке текст Торы. В некоторых сефардийских молитвенниках и сейчас вы можете найти подстрочный испанский перевод молитв. И тем не менее наш народ продолжал молиться на иврите. Я думаю, так будет всегда. У языка есть свой дух. Некоторые слова переводятся хорошо и легко, другие непереводимы. Пьесы Мольера совершенны только по-французски. Не зная арабского языка, невозможно полностью понять Коран. Пушкин до сих пор принадлежит в основном русской культуре, хотя Толстого принял весь мир. Вообще говоря, легче всего переводятся произведения наименее типичные по своей национальной принадлежности.

Танах звучит выразительно и сильно на всех языках, однако ни для кого он не звучит так, как для евреев. Вторая скрижаль Десяти Заповедей в буквальном переводе с иврита звучит так: «Не убивай, не развратничай, не воруй, не лги, не желай ничьей жены, ничьего дома, ничьего скота, ничего из того, что он имеет…». По-английски это режет слух. В восприятии англичанина или американца религия есть нечто возвышенное и торжественное — это, так сказать, Кентерберийский собор, а не маленькая синагога. Поэтому приподнятое «не убий», «не укради» — гораздо вернее. Для еврея же религия — это нечто интимное, близкое, домашнее.

Наша литургия — по крайней мере ее классическая часть — написана таким же простым языком, как и Тора. Поэтому не существует адекватного перевода еврейского молитвенника. Англиканская библия — неисчерпаемый источник великолепных переводов псалмов и других отрывков из Писания. И все-таки в переводе с иврита на английский совершенно меняется стилистическая окраска. Переводчики используют лексику англиканской библии — все эти архаизмы, вроде «изрек», «сей», «по сему», «пребывает», «око» и тому подобное, — тон и настроение наших молитв почти совершенно исчезают. Иной раз люди жалуются, что когда они читают молитвы по-английски, им кажется, что они в христианской церкви. Это верная реакция. В этот момент они как бы приобщаются не к еврейской, а к английской культуре.

Читайте так же:  Молитвы заговоры обряды

В то же самое время что-то лучше, чем ничего. Если бы молитва на современном языке способствовала тому, что еврейство становилось сильнее и лучше, то что бы там ни происходило со значением древнееврейских слов, ни один разумный человек не стал бы возражать против такой молитвы. Но опыт двадцати веков говорит, что переводы молитв — это первый шаг к забвению иврита. А забвение иврита всегда было первым шагом к забвению в конечном итоге еврейского Закона, еврейских обычаев и еврейских знаний, — первым шагом к забвению еврейских ценностей и к ассимиляции.

Дело в том, что в основе иудаизма лежит воспитание. Хотя бы небольшой круг евреев должен достичь очень высокого культурного уровня. Для того чтобы выжить, евреям часто было необходимо знать два-три языка. Все евреи должны были уметь читать и писать. И это приносило свои плоды.

Во время войны я провел немало служб на английском языке, и я читал молитвы на английском языке. Талмуд, безусловно, прав, советуя человеку молиться на том языке, которым он владеет, — это гораздо лучше, чем вообще отказаться от молитвы только из-за незнания иврита. И все-таки я даже мысли не допускаю, чтобы мои сыновья, как и все евреи с древних времен, не выучились святому языку. Иврит был достоин изучения еще и до того, как возникновение государства Израиль сделало его важным современным языком. В свое время Гете изучил иврит, чтобы читать и понимать Танах в оригинале. Так во все эпохи поступали многие просвещенные христиане. Мы изучаем иврит, чтобы точно знать, что говорит нам Тора и что мы имеем в виду, когда произносим молитвы. Выучить иврит нелегко. Но любой человек с нормальным умственным развитием может, если пожелает, за год вполне овладеть тем простым ивритом, на котором написана наша литургия.

Самая короткая Молитва Моше или 11-ти буквенное Лечащее Имя.

Молитва Моше Рабейну за Мириям – это с амая короткая Молитва – 11-ти буквенное Лечащее Имя.

Хазаль называют эту молитву – Молитвой Моше за Шхину.

Когда заболела Мириям, Аарон обратился к Моше с просьбой помочь сестре и тут же Моше произнес следующую молитву:

“וַיִּצְעַ֣ק משֶׁ֔ה אֶל-יְהָוֹ֖ה לֵאמֹ֑ר אֵ֕ל נָ֛א רְפָ֥א נָ֖א לָֽהּ “ – ( Вайицъак Моше эль Ад-най лемор: эль на Рефа на ла) – (и Моше воззвал к Господу: “Умоляю, Боже, умоляю Тебя, исцели ее).

11 букв слов: אֵ֕ל נָ֛א רְפָ֥א נָ֖א לָֽהּ ( эль на Рефа на ла) – Зоар а-Кадош называет 11-ти буквенным Именем Излечения. Этот пасук Торы является Святым Именем.

Моше не пожелал молиться долго, так как Мириям была его сестрой, а Моше не хотел утруждать Короля из-за личного. Поэтому Кадош БарухУ оказал почести Моше. И всегда Кадош БарухУ дорожит честью праведников больше, чем Своей. Это самая короткая молитва в Торе. Позже эти удивительные слова – молитву Моше אֵ֕ל נָ֛א רְפָ֥א נָ֖א לָֽהּ ( эль на Рефа на ла) – в свой Шабатний Гимн “Йедид Нефеш” включит Раби Эльазар Азкари (кабалист из Цфата) – слова молитвы Моше за Мириам станут выражением стремления нашей Нешамы к Ашему.

Это хорошая сгула на излечение и, в зависимости от того, за кого молятся, – меняют последнюю букву в последнем слове (לָֽי לו לָֽהּ) (Зоар на Беаалотэха 12:13, Сулам, Рав Цви Нисанзон)

Внук Раби Баал Шем Това, рабби Моше Хаим Эфраим из Сиделково объясняет, что в молитве Моше, которой он молился за свою сестру Мириам, есть намек на обычай, когда молятся за больного, упоминая имя больного вместе с именем его матери.

Фраза רְפָא נָא — «Рефа на» — (исцели ее пожалуйста) — равна по гематрии = 332:

«Рефа»= 281, «на» = 51. Точно такая же гематрия у имен Мириям + Йохевед: מרים = 290 יוכבד = 42. (Degel Machane Efraim, Parashat B’Ha’alotcha, Ребецен Хана Браха Сегельбаум)

Когда Моше Рабейну молился о выздоровлении своей сестры: “Вс-вышний, пожалуйста, излечи её пожалуйста” (Бемидбар 12:13), то он молился об излечении Шхины, а не об излечении самой сестры напрямую. Моше понимает, что, если бы Шхина не “болела” и не была бы в какой-то степени в изгнании, сама возможность страданий была бы невозможна. Исправление Шхины автоматически исправляет все остальные проблемы. (Тикуней Зоар, Тикун 6)

Молитва Моше и Корах

«И услышал Моше и пал ниц» (Бемидбар, Коах) – спрашивают мудрецы: отчего он упал ниц и ничего не ответил на обвинения? Ведь молчание – это знак согласия.

Корах и его товарищи обвиняли Моше в том, что он взял себе чужую жену.

Моше ответил им: «Вы ведь знаете, что Вс-вышний сам указал на грех каждого, кто согрешил с моавитянками: Облако Славы отступило и на этих людей указали солнечные лучи. Если вы правы, почему же солнце не указало и на меня?»

«Даже если солнце укажет на тебя, – ответили они, – Мы этого не заметим, ведь твое лицо сияет, как солнце!»

И тогда Моше упал ниц, скрыв лицо, чтобы они увидели, указывает ли на него солнце. Известно, что в этот момент Моше молился, ибо нет лучшей молитвы, чем, когда молятся, опустив лицо. Намек на это содержится в словах, которые произнес Моше, молясь за исцеление Мирьям:

«Б-же, прошу, исцели, прошу, ее». Слово «прошу» на иврите נא (на) соответствует первым буквам слов «нефилат апаим» , то есть «падение ниц».

(«Аават Хаим», Бэмидбар, Коах)

This article was published on: 23/02/17 3:19 ДП

Евреи не едят свинину и креветки, потому что это вредно?

Есть ли пророки в наше время?

Если потерял состояние, тоже нужно говорить благословение?

Отвечает Рав Мендель Агранович

В эту субботу читают главу Экев

Рав Натан Лопез Кардозо,
из цикла «Бесконечная цепь»

Р.Симлай разъясняет: «Шестьсот тринадцать заповедей были переданы Моше:365 заповедей “не делай”, по числу дней в солнечном году, и 248 заповедей “делай”, по числу частей человеческого тела».

Раби Моше бен Маймон РАМБАМ

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Рав Натан Лопез Кардозо,
из цикла «Бесконечная цепь»

Р.Симлай разъясняет: «Шестьсот тринадцать заповедей были переданы Моше:365 заповедей “не делай”, по числу дней в солнечном году, и 248 заповедей “делай”, по числу частей человеческого тела».

Читайте так же:  Молитвы и обряды на все случаи жизни

Тора заповедует нам любить ближнего своего, как самого себя, что понимается мудрецами Талмуда, как повеление не делать другому того, что не желаешь себе

И ещё — перманентный макияж запрещён?

Раби Моше бен Маймон РАМБАМ,
из цикла «Книга заповедей. Повелительные заповеди»

Устная Тора объясняет, что в Письменной Торе — Пятикнижии Моисея — сформулированы 613 заповедей для евреев. Какие заповеди следует включать в перечень 613-ти? На каком основании? Об этом — книга великого еврейского мыслителя Рамбама (Раби Моше бен Майомона), которую он назвал «Книга заповедей». В ней он перечисляет все 613 заповедей Торы, включая 248 повелительных и 365 запретительных.

Запрет прелюбодеяния — один из наиболее серьёзных запретов в Торе

Рав Элияу Ки-Тов,
из цикла «Книга нашего наследия»

Что такое хамец? Что именно запрещено в Песах?

Какое именно мясное запрещено есть с молочным?

Опечатка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter

Перепечатка материалов приветствуется с обязательной активной гиперссылкой на Toldot.ru
после каждого процитированного материала

Просмотр вами страниц сайта означает автоматическое согласие с нашей
Политикой конфиденциальности и условиями хранения и обработки персональных данных
Ссылку на ее актуальную версию всегда можно найти в футере сайта
Согласен

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Мы просим евреев не пользоваться нашим сайтом в Шаббат и Еврейские праздники

После того, как встали, умылись, но до того, как начать завтракать — произносят главную и самую первую из известных библейских молитв — «Шма Йисраэль» («Слушай Израиль» — перевод с библейского) Эта молитва — символ веры в Единого Творца и безоговорочного принятия на себя полной Его власти.

Эль мелех нээман.

אל מלך נאמן

Следующую фразу произносят в полный голос, прикрыв глаза правой рукой и думая о том, что в ней сформулирована наша готовность принять абсолютную власть Бога.

Шма Исраэль, Адонай ЭлоэйнуАдонай эхад!

שמע ישראל, יהוה אלהינו יהוה אחד

Произнося следующий отрывок, следует подумать о том, что мы принимаем заповедь любить Бога.

Вэ-аhавта эт Адонай Элоэха бэ-холь левавха у-вэ-холь нафшеха, у-вэ-холь меодэха. Вэ-айу а-дварим а-эле, ашер Анохи мецавха а-йом аль левавэха, вэ-шинантам ле-ванэха, вэ-дибарта бам бэ-шивтэха бэ-вейтэха у-вэ-лехтэха ва-дэрэх, у-вэ-шохбэха, у-вэ-кумэха, у-кшартам лэ-от аль ядэха, вэ-айу летотафот бейн эйнэха у-хтавтам аль мезузот бейтэха у-ви-шеарэха.

ואהבת את יהוה אלהיך בכל לבבך, ובכל נשפך, ובכל מאדך: והיו הדברים האלה, אשר אנכי מצוך היום, על לבבך: ושננתם לבניך, ודברת בם, בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשכבך ובקומך: וקשרתם לאות על ידך, והיו לטטפת בין עינך: וכתבתם על מזזות ביתך, ובשעריך:

Тот, кто молится не в миньяне, начинает со слов:
Произнося следующий отрывок, следует подумать о том, что мы принимаем все заповеди и признаем постулат о награде и наказании.
Вэ-hайа , им шамоа тишмэу эль мицвотай, ашер Анохи мецавэ этхэм а-йом лэа h ава эт Адонай элоэйхэм у-лэовдо бэ-холь левавхэм у-вэ-холь нафшехэм вэ-натати мтар арцехэм бэ-ито, йорэ у-малькош, вэ-асафта дганэха, вэ-тирошха, вэ-иц h арэха, вэ-натати эсэв бэ-садха ли-вэ h эмтеха вэ-ахалта вэ-савъата, ишамру лахэм пэн-ифтэ левавхэм вэ-сартэм ва-авадтэм элоhим ахэрим вэ-иштахавитэм лаэм, вэ-хара аф Адонай бахэм, вэ-ацар эт а-шамаим вэ-ло иhие матар, вэ-а-адама ло титэн эт йевула, ва-авадтэм мээра ме-аль а-арэц а-това ашер Адонай нотэн лахэм. Вэ-самтэм эт дварай эле аль левавхэм вэ-аль нафшэхэм у-кшартэм отам лэ-от алъ йедхэм вэ-айу лэ-тотафот бейн эйнэйхэм, вэ-лимадтэм отам эт бнейхэм лэдабэр бам бэ-шивтэха бэ-вейтэха у-вэ-лехтэха ва-дэрех у-вэ-шохбэха у-вэ-кумэха, ухтавтам аль мезузот бейтэха у-ви-шеарэха. Лэ-маан ирбу йемэйхэм в-имэй внэйхэм аль hа-адама, ашер нишба Адонай ла-авотэйхэм латэт ла h эм к-имэй h а-шамайим аль ha -арэц.

והיה , עם שמע תשמעו אל מצותי, אשר אנכי מצוה אתכם היום, לאהבה את יהוה אלהיהם ולעבדו, בכל לבבכם, ובכל נשפכם: ונתתי מטר ארצכם בעתו, יורה ומלקוש, ואספת דגנך ותירשך ויצהרך: ונתתי עשב בשדך לבהמתך, ואכלת ושבעת: השמרו לכם, פן יפתה לבבכם, וסרתם ועבדתם אלהים אחרים, והשתחוויתם להם: וחרה אף יהוה בכם, ועצר את השמים, ולא יהיה מטר,והאדמה לא תתן את יבולה, ואבדתם מהרה מעל הארץ הטבה אשר יהוה נתן לכם: ושמתם את דברי אלה, על לבבכם ועל נפשכם, וקשרתם אתם לאות על ידכם, והיו לטוטפת בין עיניכם ולמדתם אתם את ביכם, לדבר בם בשבתך בביתך, ובלכתם בדרך, ובשכבך ובקומך: וכתבתם על מזוזות ביתך, ובשעריך: למען ירבו ימיכם וימי בניכם, על האדמה אשר נשבע יהוה לאבתיכם לתת להם, כימי השמים על הארץ:

Перед тем, как начать читать следующий отрывок, следует взять кисти цицит, которые до сих пор были в левой руке, обеими руками и целовать их каждый раз при произнесении слова «кисти», а так же в конце этого отрывка. Произнося слова «посмотрев на которые», надо провести кисти перед глазами.
Вайомер Адонай эль Моше лэмор, дабэр эль бнэй Исраэль вэ-амарта алэйhэм, вэ-асу лаhэм цицит аль канфэй вигдейэм лэ-доротам, вэ-натну аль цицит а-канаф птиль тхэлет, вэ-айа лахэм лэ-цицит у-рэитэм ото у-зхартэм эт коль мицвот Адонай ва-аситэм отам, вэ-ло татуру ахарэй левавхэм вэ-ахарэй эйнэйхэм, ашер атэм зоним ахарэй h эм, лэ-маан тизкэру ва-аситэм эт коль мицвотай, ви- h йитем кдошим лэ-элоэйхэм, Ани Адонай элоэйхэм, ашер оцейти этхэм миэрэц Мицраим ли h йот лахэм л-эло h им, Ани Адонай элоэйхэм. Эмет.

ויאמר יהוה את משה לאמר: דבר אל בני ישראל, ומרת אלהם, ועשו להם ציצת, על כנפי בגדיהם לדרתם, ונתנו על ציצת הכנף פתיל תכלת: והיה לכם לציצת, וראיתם אתו, וזכרתם את כל מצות יהוה , ועשיתם אתם ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זנים אחריהם: למען תזכרו, ועשיתם את כל מצותי, והייתם קדשים לאלהיכם: אני יהוה אלהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלהים, אני יהוה אלהיכם: אמת

Рав Арье Цукерман, 23 материалов из раздела Видео/Видеоуроки, обновлялся 25.08.2019. Публикация продолжается
темы: Иврит, Еврейские молитвы, Рав Арье Цукерман

Евреи не едят свинину и креветки, потому что это вредно?

Есть ли пророки в наше время?

Если потерял состояние, тоже нужно говорить благословение?

Отвечает Рав Мендель Агранович

В эту субботу читают главу Экев

Рав Натан Лопез Кардозо,
из цикла «Бесконечная цепь»

Р.Симлай разъясняет: «Шестьсот тринадцать заповедей были переданы Моше:365 заповедей “не делай”, по числу дней в солнечном году, и 248 заповедей “делай”, по числу частей человеческого тела».

Раби Моше бен Маймон РАМБАМ

Рав Натан Лопез Кардозо,
из цикла «Бесконечная цепь»

Р.Симлай разъясняет: «Шестьсот тринадцать заповедей были переданы Моше:365 заповедей “не делай”, по числу дней в солнечном году, и 248 заповедей “делай”, по числу частей человеческого тела».

Тора заповедует нам любить ближнего своего, как самого себя, что понимается мудрецами Талмуда, как повеление не делать другому того, что не желаешь себе

И ещё — перманентный макияж запрещён?

Раби Моше бен Маймон РАМБАМ,
из цикла «Книга заповедей. Повелительные заповеди»

Устная Тора объясняет, что в Письменной Торе — Пятикнижии Моисея — сформулированы 613 заповедей для евреев. Какие заповеди следует включать в перечень 613-ти? На каком основании? Об этом — книга великого еврейского мыслителя Рамбама (Раби Моше бен Майомона), которую он назвал «Книга заповедей». В ней он перечисляет все 613 заповедей Торы, включая 248 повелительных и 365 запретительных.

Запрет прелюбодеяния — один из наиболее серьёзных запретов в Торе

Рав Элияу Ки-Тов,
из цикла «Книга нашего наследия»

Что такое хамец? Что именно запрещено в Песах?

Какое именно мясное запрещено есть с молочным?

Опечатка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter

Перепечатка материалов приветствуется с обязательной активной гиперссылкой на Toldot.ru
после каждого процитированного материала

Просмотр вами страниц сайта означает автоматическое согласие с нашей
Политикой конфиденциальности и условиями хранения и обработки персональных данных
Ссылку на ее актуальную версию всегда можно найти в футере сайта
Согласен

Мы просим евреев не пользоваться нашим сайтом в Шаббат и Еврейские праздники

in Hebrew»иврит» молитва на иврите амеп гд мече

Молитва-благословение на иврите Числа 6:24-26

МОЛИТВА БЛАГОСЛОВЕНИЯ на Иврите

Шма Исраэль, Адонай Элохейну, Адонай эхад

Шма Исраэль, Адонай Элохейну, Адонай эхад

Авину Малкейну( еврейская молитва)

Молитва на иврите – Ана бекоах (молитвы вызывают вибрации чистой гармонии силы) (www.petamusic.ru)

Молитва благословения (Числа 6:24-26) на Иврите

Ерушалаим шель загав — Золотой Иерусалим — молитва на иврите

Молитва (Булат Окуджава, пер. на иврит Я. Шарет)

«Молитва» . на иврите (версия, исполняемая Ларисой Герштейн)

Нелли Барабанова(перевод с иврита, вокал, фоногр,запись)

Учим молитву Отче наш на иврите:

אבינו שבשמים
Авину, шэбашамаим — Отец наш, на небесах

יתקדש שמך
Йиткадэш шимха — да святится Имя Твое

תבוא מלכותך,
Таво малькутэха — да придет Царствие Твое

יעשה רצונך
Йеасэ рцонха — да исполнится воля Твоя

כבשמים כן בארץ.
Кэбашамаим кэн баарэц — как на небе, также и на земле

את לחם חקנו
Эт лэхэм хукэйну — хлеб наш насущный

תן לנו הים
Тэн ляну hайом — дай нам сегодня

וסלח לנו על חטאינו
Услях ляну аль хатаэйну — и прости нам долги наши

כפי שסולחימ גם אנחנו
Кмо шэсольхим гам анахну — как и мы прощаем

לחוטאים לנו.
Ле хотъим ляну — согрешающим против нас

ואל תביאנו לידי נסיון,
Вэаль твиэйну лиядэй нисайон — не дай нам впасть во власть искушения

כי אם חלצנו מן הרע
Ки им хальцэну мин hара — но сохрани нас от зла

Нет, не так )) В греческом стоит «Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς», «о» — это относительное местоимение, которое просто означает слово «который».
Вы же говорите про «ὁ ὤν». «ὤν» — как раз и означает «сущий», а «о» — в данном случае просто артикль, который может также быть относительным местоимением мужского рода 1го лица, ед. числа, чем он и является у Матфея.

Проще говоря, намека на имя Бога тут нет. Там имеется просто «который» и не более того.

«Сущий» как Тэнгри = Яхве сохранился в тюркских текстах (у кумано-кыпчаков, якутов и караимов), в том числе и в молитве «Отче наш». Якутский вариант молитвы передал в 1692 г. голландский путешественник Н. Витсеном (N. Witsen). Транскрипция записанная Н. Витсеном:

Aibiit Bisene Mega Tagara Oer duqer, kirbejer Atïn Jena, kelega Atïn, Jena bologa, kognün, Jena, Jeme; Tagaraga isierge aspitin, bisenin koenatagini koeloe, bisaga ani, kebes bisaga, Jespitin bisenin kaitak bisigi kebesebit, jemaghterbitin bisenin kilerima bisigini aiga biisa bisigini abasintan olisin; Jena bar iraghtati küstaek Atin Boeka, Kirdikoe.

Транскрипция Н.К. Витсена, исправленная О.Н. Бетлингком:

Ajыыбыт бiciäнä мäңä Таңара ÿрдÿгäр кilбäjäр аатың äjiäнä, кäliäђä аатың äjiäнä буолуођа кöңÿlÿң äjiäнä äмiä Таңарађа i сiргä аспытын бiсiäнiн кÿннäтäђiнi кулу бiсiäхä аны, кäбiс бiсiäхä iäспiтiн бiсiäнiн, хаjтах бiсiгi кäбiсäбiт iäстäхтäрбiтiн бiсiäнiн кilläрiмä бiсiгiнi Ajыыга быысаа бiсiгiнi абаасыттан ол iсiн äjiäхä бар ыраахтађы кÿстääх аатың бука кiрдiк.

Отче-наш /наш/ вечное/ небо/ в его высоте/ сияет/ твое имя/ твое/ приидет/ твое имя/ твое/ свершится/ твоя-воля/ твоя/ также/ на небе/ и/ на земле/ нашу пищу/ нашу/ дневную/ дай/ нам/ теперь,/ сними/ нам/ нашу-вину/ нашу,/ как/ мы/ прощаем/ наших должников/ наших/ не веди/ нас/ к греху, / избави/ нас/ от дьявола/ этого ради:/ твое/ существующее господство, /могущественно/ твое-имя, / совершенно/ истина.

Продолжение 1
В современных некоторых тюркских переводах «Отче наш» слово «Сущий/Тэнгри/Иегова» отсутствует, например в турецком: «Göklerdeki Babamız, Adın kutsal kılınsın». А в азербайджанском, например, сохранено – «Olan»: «Göylәrdә olan Atamız».
Есть ли связь между греческим словом «Тетраграмматон» (τετραγράμματον от греч. τετρα, «четыре», и γράμμα, «буква» означающее четырёхбуквенное непроизносимое имя Бога: ЯХВЕ (ЙОД-хе-вау-хе) и четырехбуквенным руническим именем Тэнгри записанным соответствующими знаками палеоиврита (тав-нун-реш-ЙОД) (о связях тюркского рунического и древнего арамейского ученые писали)? Имя Бога, как сокращенная часть тетраграмматона, в новозаветных книгах написанных на древнегреческом языке встречается 4 раза в составе слова «Аллилуйя»:

греческий – Αλληλούϊα
латинский — alleluia
«халелу-Йа’х» (Откр. 19:1,3,4,6).

В транскрипции: «халелу-Йа’х», что значит «Хвалите Йах».

Иисус в Мат. 6:9 говорит: «да святится имя Твое». В Евр. 13:15 апостол говорит прославлять имя Его. И Христос, и апостолы в Новом Завете ссылаются на имя Бога и прославляют его. И в Откр. 19 четыре раза прославляется: «халелу-Йа’х». «Хвалите Йах». Имя – названо.

«Йах» — יה
Буквы йод (י) и хе (ה) – первые буквы ветхозаветного тетраграмматона – יהוה (ЯХВЕ).

Выражение «халелу-Йа’х» встречается около 24 раз в древнееврейских рукописях Библии. Форма же сокращенного имени «Йах» (יה) в древнееврейском Писании встречается 50 раз, как отдельно стоящее слово.

В караимском Символе Веры ТУВ ТААМ форма «халелу-Йа’х» записана как «Махтанъыз Тэнърини» и в других местах Ветхого Завета, например, Пс 115:18, 147:20, 146:10, 148:14; 1 Паралипоменон 16:36.

Продолжение 2
В самых старых древнегреческих вариантах Нового Завета вместо слова «Господь» (Kyrios) переписчики ставили сокращения — две буквы с горизонтальной чертой над ними: ΚΣ или ΘΣ. Те же самые искажения сделали переписчики Ветхого Завета с древнееврейского на греческий в Септуагинте (LXX). Но в оригинале сокращений быть не могло. В более старых копиях Септуагинты на месте этих двух букв стоит древнееврейский тетраграмматон еврейскими буквами. Абсолютно все рукописи Септуагинты до первого века н.э. содержат либо тетраграмматон еврейскими буквами, либо его греческую форму iao/Ἰαὼ («Scribal Practices» Эммануэль Тов, E.Tov).

То есть в изначальном тексте Септуагинты стояло — ЯХВЕ, которое заменили сначала на ΚΣ. Это может означать, что во втором веке нашей эры тексты Септуагинты и Нового Завета были изменены в одном отношении: для замены имени Бога стал использоваться nomen sacrum – ΚΣ. Благодаря обильным рукописным свидетельствам LXX мы точно знаем, что в LXX это сокращение пришло на смену именно тетраграмматону или iaō. Рукописей Нового Завета первого века у нас нет, но поскольку в копиях Нового Завета и LXX второго века мы встречаем совершенно одинаковую замену, при этом мы также знаем, что до замены в LXX стоял именно тетраграмматон, логично заключить, что и в Новом Завете тоже был тетраграмматон. Этому вовсе не противоречит то, что ΚΣ может быть сокращением от Kyrios. Важно не то, что ΚΣ обозначало в умах людей второго века, а то, что стояло в тексте Нового Завета до ΚΣ (норвежский лингвист и гебраист Рольф Фурули).

В новозаветной книге дважды: в Деяниях 2:16-21 и в книге Послания к Римлянам 10:13 стоит цитата из пророка Иолия (2:32): «кто призовет имя [Господне], спасется». У Иолия, в ветхозаветной книге, разумеется, стоит вместо слова «Господне» — тетраграмматон «ЯХВЕ».

Ориген, Епифаний Кипрский, Иероним Стридонский, Феодорит Кирский дают транслитерацию слова ЯХВЕ в своих сочинениях, описывая нравы и обычаи иудеев как Ἰαὼ или Ἰὰ. По мнению караимского гебраиста Неемии Гордона, такие греческие транслитерации, как «Иа» и «Аиа», на самом деле могут транслитерировать не столько сам тетраграмматон, сколько его сокращенный вариант, состоящий из первой и последней буквы: (יה), как «Иа» и (איה), как «Аиа», в последнем варианте в начало могла быть добавлена протетическая буква «алеф» (א) для облегчения произношения. Самаритянское же произношение «Иаве» могло также произойти не от самого тетраграммтона, а от варианта замены табуированного имени на другое слово, в частности на Йафэ (יפה), что означает прекрасный, где средняя буква «Фей» (פ) согласно самаритянскому ивриту часто произносилась как «β», таким образом получалась греческая транслитерация, читаемая как «Иабе» или «Иаве» (Неемия Гордон «Произношение Имени»).

Таким образом, мы видим, что в сохранившихся фрагментах тюркских текстов Ветхого и Нового Завета (у кумано-кыпчаков, якутов и караимов) сохранено единство Книги Бога и его имени – Тэнгри/Яхве.

Священные тексты на иврите, арамейском, греческом, латинском, коптском,
французском, английском, немецком, итальянском, церковно-славянском и русском языках.

תבוא מלכותך, יעשה רצונךכבשמים כן בארץ.

את לחם חקנו תן לנו הים,וסלח לנו על חטאינו

כפי שסולחימ גם אנחנו לחוטאים לנו.

ואל תביאנו לידי נסיון, כי אם חלצנו מן הרע.

Примерная транскрипция и перевод
(для понимания аутентичного звучания прослушайте аудиозапись молитвы)

Авину, шэбашамаим — Отец наш, на небесах
Йиткадэш шимха — освятится Имя Твое
Таво малькутэха — придет Царствие Твое
Йеасэ рцонха — исполнится воля Твоя
Кэбашамаим кэн баарэц — как на небе, также и на земле
Эт лэхэм хукэйну — хлеб наш постоянный
Тэн ляну hайом — дай нам сегодня
Услях ляну аль хатаэйну — и прости нам долги наши
Кмо шэсольхим гам анахну — как и мы прощаем
Ле хотъим ляну — согрешающим против нас
Вэаль твиэйну лиядэй нисайон — не дай нам впасть во власть искушения
Ки им хальцэну мин hара — но сохрани нас от зла

За добро отблагодари сразу, за зло — отложи на потом.
(еврейская поговорка)

Банальный вопрос: зачем молиться?
Это разговор с Богом, общение, слова благодарности, просьбы.
Но самое первое: если ты не молишься, это то же самое, что не думаешь.
Всё что мы знаем — мы когда-то об этом думали. То, о чём мы не думали, для нас не существует. Поэтому молитва приводит в порядок наши мысли о Творце.

Здесь приведён далеко не полный список молитв, но и это может показаться слишком много. Всё верно. Как одежда есть на всякий случай и разную одежду одевают по разному случаю, так и молитвы комбинируются на все случаи жизни. Некоторые молитвы принято читать утром, некоторые после еды, некоторые перед чтением Торы, некоторые на свадьбах, а некоторые на похоронах.

Кто-то скептически относится к заранее составленным молитвам, придавая больше значения индивидуальным спонтанным отношениям с Богом. «Если я читаю с бумажки, это неискренне».
Но секрет в том, что постепенно, со временем, молитвы входят внутрь, и становятся теперь искренними.

Молиться можно и нужно как вместе, так и одному. Судя по Писанию, Бог рассматривает людей не только с индивидуальной стороны, но придаёт большое значение народу, общине, единству.
Молитвы от Моше, от царя Давида, от раввинов подают нам пример и объединяют всех людей всех времён и поколений к одним целям.

И ещё. По транслитерации этого сидура удобно учиться читать на иврите (справа налево)!

© КИФА, 2010-2018

Молитва на иврите
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here