Обязательные молитвы утренние

На данной странице вы найдете детальное описание: обязательные молитвы утренние - подобранную специально для Вас!

В этом разделе представлено краткое утреннее молитвенное правило на старославянском языке, выполненное современным шрифтом, которое подходит для начинающих мирян.

Краткое содержание утренней молитвы:

Все молитвы утреннего правила подряд:

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твое́я Ма́тере и всех святы́х, поми́луй нас.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х!

Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́.

Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь;

и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим;

и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю;

благослове́на Ты в жена́х и благослове́н плод чре́ва Твоего́, я́ко Спа́са родила́ еси́ душ на́ших.

От сна воста́в, благодарю́ Тя, Свята́я Тро́ице, я́ко мно́гия ра́ди Твоея́ бла́гости и долготерпе́ния не прогне́вался еси́ на мя, лени́ваго и гре́шнаго, ниже́ погуби́л мя еси́ со беззако́ньми мои́ми;

но человеколю́бствовал еси́ обы́чно и в неча́янии лежа́щаго воздви́гл мя еси́, во е́же у́треневати и славосло́вити держа́ву Твою́.

И ны́не просвети́ мои́ о́чи мы́сленныя, отве́рзи моя́ уста́ поуча́тися словесе́м Твои́м, и разуме́ти за́поведи Твоя́, и твори́ти во́лю Твою́,

и пе́ти Тя во исповеда́нии серде́чнем, и воспева́ти всесвято́е и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.
(Поклон)

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́.

Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя;

яко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой пре́до мно́ю есть вы́ну.

Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти.

Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́.

Се бо, и́стину возлюби́л еси́;

безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́.

Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся;

омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся.

Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие;

возра́дуются ко́сти смире́нныя.

Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти.

Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й.

Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́.

Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твое́го и Ду́хом влады́чним утверди́ мя.

Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся.

Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́;

возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й.

Го́споди, устне́ мои отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́.

Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши.

Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н;

се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т.

Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския.

Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая;

тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым.

И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век;

Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша.

Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася.

Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна.

И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием.

И возше́дшаго на небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́.

И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́.

И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки.

Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь.

Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в.

Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка.

Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго, я́ко николи́же сотвори́х благо́е пред Тобо́ю;

но изба́ви мя от лука́ваго, и да бу́дет во мне во́ля Твоя́, да неосужде́нно отве́рзу уста́ моя́ недосто́йная и восхвалю́ и́мя Твое́ свято́е, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

К Тебе́, Влады́ко Человеколю́бче, от сна воста́в прибега́ю, и на дела́ Твоя́ подвиза́юся милосе́рдием Твои́м, и молю́ся Тебе́:

помози́ ми на вся́кое вре́мя, во вся́кой ве́щи, и изба́ви мя от вся́кия мирски́я злы́я ве́щи и диа́вольскаго поспеше́ния, и спаси́ мя, и введи́ в Ца́рство Твое́ ве́чное.

Ты бо еси́ мой Сотвори́тель и вся́кому бла́гу Промы́сленник и Пода́тель, о Тебе́ же все упова́ние мое́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ю, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Святы́й А́нгеле, предстоя́й окая́нной мое́й души́ и стра́стной мое́й жи́зни, не оста́ви мене́ гре́шнаго, ниже́ отступи́ от мене́ за невоздержа́ние мое́.

Не да́ждь ме́ста лука́вому де́мону облада́ти мно́ю, наси́льством сме́ртнаго сего́ телесе́;

укрепи́ бе́дствующую и худу́ю мою́ ру́ку и наста́ви мя на путь спасе́ния.

Ей, святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю и покрови́телю окая́нныя моея́ души́ и те́ла, вся мне прости́, ели́кими тя оскорби́х во вся дни живота́ моего́,

и а́ще что согреши́х в преше́дшую нощь сию́, покры́й мя в настоя́щий день, и сохрани́ мя от вся́каго искуше́ния проти́внаго, да ни в ко́ем гресе́ прогне́ваю Бо́га, и моли́ся за мя ко Го́споду, да утверди́т мя в стра́се Свое́м, и досто́йна пока́жет мя раба́ Своея́ бла́гости.

Пресвята́я Влады́чице моя́ Богоро́дице, святы́ми Твои́ми и всеси́льными мольба́ми отжени́ от мене́, смире́ннаго и окая́ннаго раба́ Твоего́, уны́ние, забве́ние, неразу́мие, нераде́ние, и вся скве́рная, лука́вая и ху́льная помышле́ния от окая́ннаго моего́ се́рдца и от помраче́ннаго ума́ моего́;

и погаси́ пла́мень страсте́й мои́х, я́ко нищ есмь и окая́нен.

И изба́ви мя от мно́гих и лю́тых воспомина́ний и предприя́тий, и от всех действ злых свободи́ мя.

Я́ко благослове́на еси́ от всех родо́в, и сла́вится пречестно́е и́мя Твое́ во ве́ки веко́в.

Моли́ Бо́га о мне, святы́й уго́дниче Бо́жий (имя), я́ко аз усе́рдно к тебе́ прибега́ю, ско́рому помо́щнику и моли́твеннику о душе́ мое́й.

Спаси́, Го́споди, и поми́луй отца́ моего́ духо́внаго (имя), роди́телей мои́х (имена), сро́дников (имена), нача́льников, наста́вников, благоде́телей (имена) и всех правосла́вных христиа́н.

Упоко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х: роди́телей мои́х, сро́дников, благоде́телей (имена), и всех правосла́вных христиа́н, и прости́ им вся согреше́ния во́льная и нево́льная, и да́руй им Ца́рствие Небе́сное.

Читайте так же:  Молитва благо царя благая мати

Здесь собраны все молитвенные правила, с которыми можно начинать день.

В этом разделе представлены утренние молитвы на каждый день. В первой колонке вы найдете молитвенные правила для новоначальных христиан: это простые утренние молитвы на русском языке, сокращенные правила на церковнославянском языке и другие.

Во второй колонке представлены молитвы для опытных мирян на старославянском языке, они подходят для тех, у кого уже есть опыт в чтении молитв.

В третьей колонке собраны отдельные молитвы, которые могут пригодиться для чтения утром. Например, молитва Оптинских старцев на начало дня.

В четвертой колонке вы найдете основные молитвы, которые могут пригодиться для какого-либо начинания или случая.

Все молитвы представлены крупным шрифтом, а на старославянском языке обязательно с ударениями.

Если вы только недавно вступили на путь христианства и веры в Бога, то крайне важно начинать каждый день правильно. Ежедневные утренние молитвы для начинающих помогут вам прийти в нужное состояние на целый день.

Чтобы каждый день находиться под защитой Бога, необходимо видеть и понимать знаки, которые Он посылает нам, а также избегать греховных дел и мыслей. Лучшей помощью в этом будет всем известная молитва «Отче наш»:

«Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого».

Эту молитву необходимо читать в первую очередь: с ее помощью ваши разум и сознание настраиваются на нужную волну.

Ангел-Хранитель есть у каждого человека. Он оберегает тело от опасности и болезни, а душу — от неверных решений, ведущих к гибели. Чтобы ваш Ангел защищал и оберегал вас, о нем нужно помнить и молиться ему в начале каждого нового дня. Эту короткую молитву можно читать несколько раз, пока вы не ощутите уверенность в своих силах и покровительстве вашего Ангела-Хранителя:

«Ангеле Божий, мой покровитель и защитник! Не оставь меня в беде и горе, укрой от зла и проведи верной дорогой. Будь со мной рядом и не покидай меня, если я оступлюсь. Не отверни от меня свой лик, укажи мне правильный путь, угодный моему Господу. Аминь».

Чтобы каждый ваш день был наполнен теплом и радостью, можно попросить покровительства и помощи у Богородицы. Эта молитва способна уберечь вас от беды и подсказать правильное решение в сложной ситуации:

«Святая Дева Мария, непорочная Богородица, Мать Господа моего! К Тебе смиренно взываю, и прошу помощи и покровительства в новом дне. Не оставь меня и укажи путь к смирению и христианской добродетели, усмири мою гордыню и укрой меня от всякого зла. Пусть утро нового дня наполнится радостью и Любовью к Тебе, сыну Твоему, Ангелам и всем святым. Аминь».

Святой Пантелеймон известен своим даром исцеления: по воле Господа он поднимал на ноги смертельно больных людей и творил чудеса всю свою жизнь. Молитва целителю Пантелеймону поможет вам, если вы больны, а также станет хорошим способом попросить о здоровье и процветании всех близких вам людей.

«Святой Пантелеймон, верный служитель Божий, чудотворец и мученик! Услышь меня, молящегося тебе, и не отвергни мои слова. К тебе прибегаю с прошением: исцели мои тело и душу, направь меня на путь радости и здоровья. Укрепи мою плоть и очисти мой дух от бремени греха перед Господом, не оставь нас, рабов Божьих, в болезни и тьме. Протяни руку и освободи нас Божьим прощением. Аминь».

Привлечь благополучие и процветание в свою жизнь вам помогут молитвы на удачу на каждый день. Мы желаем вам мира в душе и покровительства святых. Будьте счастливы и не забывайте нажимать на кнопки и

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, Аминь.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий,
молитв ради Пречистыя Твоея Матере и всех святых,
помилуй нас. Аминь.
Молитва Святому Духу

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас.
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас.
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас.
(Читается с крестным знамением и поясным поклоном.)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша;
Владыко, прости беззакония наша;
Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.
Господи, помилуй
Господи, помилуй
Господи, помилуй
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков.
Аминь.

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Песнь Пресвятой Богородице

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословена Ты в женах и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших.

Молитва ко Пресвятой Троице

От сна востав, благодарю Тя, Святая Троице, яко многия ради Твоея благости и долготерпения не прогневался еси на мя, лениваго и грешнаго, ниже погубил мя еси со беззаконьми моими; но человеколюбствовал еси обычно и в нечаянии лежащаго воздвигл мя еси, во еже утреневати и славословити державу Твою. И ныне просвети мои очи мысленныя, отверзи моя уста поучатися словесем Твоим, и разумети заповеди Твоя, и творити волю Твою, и пети Тя во исповедании сердечнем, и воспевати всесвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. (Поклон)
Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. (Поклон)
Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему. (Поклон)

Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечшася. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна. И воскресшаго в третий день по Писанием. И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца. И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящего, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки. Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую едино крещение во оставление грехов. Чаю воскресения мертвых, и жизни будущаго века. Аминь.

Читайте так же:  Молитвы почитать православные

Молитва первая, святого Макария Великого

Боже, очисти мя грешнаго, яко николиже сотворих благое пред Тобою; но избави мя от лукаваго, и да будет во мне воля Твоя, да неосужденно отверзу уста моя недостойная и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков Аминь.

К Тебе, Владыко Человеколюбче, от сна востав прибегаю, и на дела Твоя подвизаюся милосердием Твоим, и молюся Тебе: помози ми на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякия мирския злыя вещи и диавольскаго поспешения, и спаси мя, и введи в Царство Твое вечное. Ты бо еси мой Сотворитель и всякому благу Промысленник и Податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу возсылаю, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва к Ангелу хранителю

Святый Ангеле, предстояй окаянной моей души и страстной моей жизни, не остави мене грешнаго, ниже отступи от мене за невоздержание мое. Не даждь места лукавому демону обладати мною, насильством смертнаго сего телесе; укрепи бедствующую и худую мою руку и настави мя на путь спасения. Ей, святый Ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянныя моея души и тела, вся мне прости, еликими тя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших в прешедшую нощь сию, покрый мя в настоящий день, и сохрани мя от всякаго искушения противнаго, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молися за мя ко Господу, да утвердит мя в страсе Своем, и достойна покажет мя раба Своея благости. Аминь.

Молитва ко Пресвятой Богородице

Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами отжени от мене, смиреннаго и окаяннаго раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульная помышления от окаяннаго моего сердца и от помраченнаго ума моего; и погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь и окаянен. И избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи мя. Яко благословена еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь.

Молитвенное призывание святого, имя которого носишь

Моли Бога о мне, святый угодниче Божий (имя), яко аз усердно к тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей.

Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовнаго (имя), родителей моих (имена), сродников (имена), начальников, наставников, благодетелей (имена их) и всех православных христиан.

Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена их), и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное.

Достойно есть яко воистину блажити Тя Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.
Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй нас. Аминь.

Что делать, если не успеваешь читать утренние или вечерние молитвы, подсказывает иерей Андрей Чиженко.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) в «Поучении о молитвенном правиле» писал: «Правило! Какое точное название, заимствованное из самого действия, производимого на человека молитвами, называемыми правилом! Молитвенное правило направляет правильно и свято душу, научает ее поклоняться Богу Духом и Истиною (Ин. 4:23), между тем как душа, будучи предоставлена самой себе, не могла бы идти правильно путем молитвы. По причине своего повреждения и омрачения грехом она совращалась бы непрестанно в стороны, нередко в пропасти, то в рассеянность, то в мечтательность, то в различные пустые и обманчивые призраки высоких молитвенных состояний, сочиняемых ее тщеславием и сластолюбием.

Молитвенные правила удерживают молящегося в спасительном расположении, смирении и покаянии, научая его непрестанному самоосуждению, питая его умилением, укрепляя его надеждой на Всеблагого и Всемилосердого Бога, увеселяя миром Христовым, любовью к Богу и к ближним».

Из этих слов святого явствует, что очень спасительно читать утреннее и вечернее молитвенное правило. Оно в духовном отношении вырывает человека из сумятицы ночных сновидений или дневных забот и поставляет его перед Богом. И душа человеческая входит со своим Создателем в общение. Благодать Святого Духа нисходит на человека, приводит его в нужный покаянный настрой, дарит ему внутренние мир и гармонию, отгоняет от него бесов («Сей же род изгоняется только молитвою и постом» (Мф. 17:21), ниспосылает ему Божье благословение и силы жить. Тем более что молитвы писали святые люди: святители Василий Великий и Иоанн Златоуст, преподобный Макарий Великий и другие. То есть сам строй правила очень полезен для человеческой души.

Потому, конечно же, читать ежедневно утреннее и вечернее молитвенное правило, если можно так выразиться, – необходимый минимум для православного христианина. Причем оно не занимает много времени. У того, кто вошел в навык чтения, – около двадцати минут утром и столько же вечером.

Если вы не успеваете почитать утреннее правило все сразу, тогда разбейте его на несколько частей. «Шапочку» от начала и до «Господи помилуй» (12 раз) включительно можно, например, почитать дома; следующие молитвы – во время пауз в работе или своих дневных занятий. В этом, конечно же, нужно исповедоваться, но лучше так, чем вообще не прочитать. Все мы люди, и понятно, что очень грешные и занятые. Окончание утренних молитв также вы сами себе регулируете. Это касается помянника. Вы можете прочитать расширенный помянник или сокращенный. На ваше усмотрение, в зависимости от имеющегося времени.

Довольно распространенной ошибкой новоначального православного христианина является чтение вечернего молитвенного правила непосредственно перед сном. Вы качаетесь, шатаетесь, бормочете слова молитвы, а сами думаете, как бы лечь в кровать под теплое одеяло и уснуть. Вот и получается – не молитва, а мучение. Обязательная каторга перед сном.

На самом деле вечернее молитвенное правило читается несколько по-иноому. Игумен Никон (Воробьев) писал о том, что после вечерних молитв можно оставлять время для того, чтобы поговорить и попить чайку.

То есть, по сути, вы можете вечернее молитвенное правило читать от начала и до молитвы святого Иоанна Дамаскина «Владыко Человеколюбче…» Если вы, дорогие братья и сестры, обратили внимание, то перед этим молитвословием есть отпустительная молитва: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий… помилуй нас. Аминь». Это действительно отпуст. Вечерние молитвы до него включительно вы можете прочитать задолго до сна: в шесть, семь, восемь часов вечера. Потом заняться своими повседневными вечерними делами. Можно еще покушать и попить чайку, как говорил отец Никон, пообщаться с близкими.

Читайте так же:  Слова молитвы Иисусовой

А уже начиная с молитвы «Владыко Человеколюбче…» и до конца правило читается непосредственно перед сном. Во время молитвы «Да воскреснет Бог» нужно перекреститься и можно перекрестить свою кровать и дом на четыре стороны света (начиная по православной традиции с востока), ограждая себя, близких и свое жилище крестным знамением от всякого зла.

После прочтения второй половины вечерних молитв уже ничего не естся и не пьется. В молитве «В руце Твои, Господи…» вы испрашиваете благословение у Бога на хороший сон и предаете свою душу Ему. После этого следует ложиться спать.

Также хочется обратить ваше внимание, уважаемые братья и сестры, на правило преподобного Серафима Саровского. Многие его понимают как троекратное прочтение в день (утром, в обед, вечером) определенных молитв «Отче наш» (трижды), «Богородице Дево, радуйся…» (трижды) и Символа веры (единожды). Но это не совсем так. Кроме троекратного прочтения правила, преподобный Серафим говорил о том, что человек в первой половине дня должен почти все время читать Иисусову молитву или, если окружают люди, в уме «Господи, помилуй», а после обеда вместо Иисусовой молитвы – «Пресвятая Богородице, спаси мя, грешнаго».

То есть святой Серафим предлагает человеку духовное упражнение в непрерывной молитве, а не просто облегчение вечернего и утреннего молитвенного правила. Можно, конечно, читать молитву по правилу преподобного Серафима Саровского, но только нужно тогда выполнять все предписания великого старца.

Потому, повторюсь еще раз, утреннее и вечернее молитвенное правило – необходимый минимум для православного христианина.

Главное помнить, что молитва – это путешествие внутрь себя к Богу. Потому следует начинать и утреннее, и вечернее правило так: встать, перекреститься, сказать «Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь». Потом не спешить читать далее молитвы, но немного спокойно и безмятежно постоять, освобождаясь от суеты мирской. Как напечатано курсивом в начале утреннего правила: «Затем немного подожди, пока все чувства твои не придут в тишину и мысли твои не оставят все земное, и тогда произноси следующие молитвы, без поспешности и со вниманием сердечным».

Также хочется обратить ваше внимание, дорогие братья и сестры, на довольно распространенную ошибку, которую мы часто совершаем.

О ней нас предупреждает в вышеупомянутом труде святитель Игнатий: «При совершении правила и поклонов никак нельзя спешить; надо совершать и правила, и поклоны с возможной неспешностью и вниманием. Лучше меньше прочитать молитв и меньше положить поклонов, но со вниманием, чем много и без внимания.

Избери себе правило, соответствующее силам. Сказанное Господом о субботе, что она для человека, а не человек для нее (Мк. 2:27), можно и нужно отнести ко всем благочестивым подвигам, а также и к молитвенному правилу. Молитвенное правило – для человека, а не человек – для правила: оно должно способствовать к достижению человеком духовного преуспеяния, а не служить бременем неудобоносимым (тягостной обязанностью), сокрушающим телесные силы и смущающим душу. Тем более оно не должно служить поводом к гордостному и пагубному самомнению, к пагубному осуждению близких и унижению ближних».

Преподобный Никодим Святогорец в книге «Невидимая брань» писал: «…Много есть духовных лиц, которые лишают себя спасительного плода мира от духовных своих деланий тем, что длят их, полагая, что потерпят ущерб, если не доведут их до конца, в уверенности ложной, конечно, что в этом и состоит совершенство духовное. Следуя таким образом воле своей, они много трудят и мучат себя, но не получают покоя истинного и мира внутреннего, в коем воистину обретается и упокоевается Бог».

То есть нам нужно рассчитывать свои силы в молитве. Следует сесть и подумать о том времени, которым каждый обладает. Если вы, к примеру, экспедитор в торговом предприятии и с утра до ночи находитесь в разъездах или вы замужем, работаете и еще вам нужно уделить время мужу, детям, организовать семейный быт, то, может быть, с вас достаточно утреннего и вечернего молитвенного правила и прочтения двух глав «Апостола», главы Евангелия в день. Потому что если вы возложите на себя еще и чтение различных акафистов, нескольких кафизм, то тогда у вас не останется времени жить. А если вы пенсионер или работаете где-то охранником или на другой работе, располагая свободным временем, то почему бы и не почитать акафисты и кафизмы.

Исследуйте себя, свое время, свои возможности, силы. Соразмеряйте молитвенное правило со своей жизнью, чтобы оно было не в тягость, а в радость. Потому что лучше меньше молитв прочитать, но со вниманием сердечным, чем много, но бездумно, механически. Молитва имеет силу, когда вы вслушиваетесь и вчитываетесь в нее всем своим существом. Тогда в сердце нашем забьет животворный родник общения с Богом.

Молитва поутру – это первое, что должен сделать каждый православный верянин после пробуждения. Такое действие поможет настроить себя на день грядущий правильно, осветит ваш путь по жизни на этот день и будет служить упоминанием о том, что все мы находимся под защитой Божией, а также своего рода приветственным обращением к Нему, как знак благодарности за то, что Он сотворил.

Прочтите о том, с чего следует начинать познавать путь истинного православного христианина, каким правилам следовать и какие молитвы знать.

Самое первое, что следовало бы сделать – приобрести молитвослов. Таким образом, вы всегда сможете отыскать необходимую молитву и будете уверены в том, что она истинно верна и не исковеркана, с чем вполне можно столкнуться, найдя соответствующее ситуации молитвенное произведение в интернете.

Зачастую христиане знают молитвы наизусть, но поначалу также разрешено читать написанный или напечатанный текст. Впоследствии, часто повторяемые молитвенные слова вроде коротких утренних молитв для начинающих, а также того же «Отче наш» достаточно быстро запоминаются. С течением времени, перечень утренних молитв можно увеличивать. Самое главное, о чем стоит помнить всегда – это не количество молитв, а их воспевание «с душой» и осознанием каждого слова. А если смысл какого-либо молитвенного произведения непонятен вам, в частности, из-за церковнославянского языка, то вы имеете право воспользоваться русской версией молитвы для ее прочтения или хотя бы для разъяснения. В этом случае можно также воспользоваться интернет-источниками.

Обычно православные верующие идут в храм и молятся там, но это также не является обязательным условием, так как не всегда на это может найтись время или даже возможность. Вы можете молиться дома перед образами. Со временем вы сами ощутите потребность прийти в церковь, и тогда найдется подходящий для этого случай. Каким же правилам нужно следовать в самом храме, вы узнаете ниже.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере и всех святых, помилуй нас. Аминь.

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечшася. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна. И воскресшаго в третий день по Писанием. И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца. И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящего, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки. Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую едино крещение во оставление грехов. Чаю воскресения мертвых, и жизни будущаго века. Аминь.

Данное молитвословие считается универсальным – его читают в утренних и вечерних молитвах, в моменты, когда плохо. Ее можно произносить достаточно громко, нашептывать, произносить мысленно , находясь в церкви, дома или в любом другом месте. Этой молитвой вы восславляете Господа, благодарите Высшие силы за дарованную жизнь и великое спасение, которое несет в себе вера. Ниже представлен текст этой молитвы на русском языке:

Отче наш, сущий на небесах!
Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое;
да будет воля Твоя и на земле, как на небе;
Хлеб наш насущный дай нам на сей день;
И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;
И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.

А таков вариант молитвы на церковнославянском наречии:

Отче наш, Иже еси на небесе́х!
Да святится имя Твое, да прии́дет Царствие Твое,
да будет воля Твоя, яко на небеси́ и на земли́.
Хлеб наш насущный да́ждь нам дне́сь;
и оста́ви нам до́лги наша, якоже и мы оставляем должнико́м нашим;
и не введи нас во искушение, но изба́ви нас от лукаваго!

Помимо вышеперечисленных молитв, принято читать и следующие:

Читайте так же:  Псалом 13 текст молитвы на русском языке

Популярно также обращение к своему Ангелу-Хранителю, «Господи помилуй» и многие другие молитвенные произведения.

Но начать чтение молитв по утрам вы можете с нескольких коротких вариантов, постепенно добавляя по одной в последующее время. Вы также имеете право помолиться своими словами, если ощущаете такую потребность. Главное, чтобы «беседа с Господом» происходила от чистого сердца – тогда молитва будет услышана быстрее.

В храм идите с соответствующим душевным настроем. Поутру умойтесь, приведите себя в надлежащий вид, прочтите небольшую молитву, восславив начало нового дня. Лучше откажитесь от завтрака, естественное исключение составляют грудные дети, больные и немощные люди. Оденьтесь скромно – у женщин это должно быть платье или юбка не выше колена, на голове – платок или шарф. У мужчин одежда также должна быть предельно проста, без пестрых рисунков и коротких шортов. В самом храме мужчина головной убор снимает.

Придя в храм, вошедший должен трижды перекреститься и совершить поклон. До начала литургии, если позволяет время, у вас есть возможность поставить свечи иконам. Начало литургии оповещается прочтением утренних молитв. Заранее вы можете прийти в церковь и спросить, в котором часу начинается литургия.

Стоит учесть еще некие правила, которых желательно придерживаться:

 • «Господи помилуй» читают трижды подряд во славу Святой Троицы – Отца, Сына и Святого Духа, для Божьего благословения такую фразу произносят ежечасно по 12 раз, а освящения всей жизни читающего – 40 раз;
 • при чтении псалмов не крестятся;
 • не совершаются земные поклоны в воскресенья, на Рождество Христово, Воздвижение и Преображение;
 • не забывайте, что молитвы читаются не только утром, но есть и определенный свод вечерних молитв.

Но если вы вдруг забудете об этом случайно – не корите себя. Преступлением это не считается.

Каждый новый день несет в себе новые трудности, падения и взлеты. Без божьей защиты нас быстрее настигает разочарование, уныние и беды. Молиться по утрам очень важно, чтобы в самом начале дня заручиться поддержкой Всевышнего.

Эта молитва является не просто универсальной, а обязательной для любого верующего христианина. Ее читают не только перед едой или в тяжелые моменты жизни, но и с утра. Открыв глаза и очнувшись ото сна, посвятите одну минуту чтению этой молитвы, чтобы отдать дань уважения небесам, ведь они пробудили вас и подарили еще один день жизни. Текст молитвы знаком всем и каждому:

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого.

О молитвах, которые в силах сделать нашу жизнь лучше, сказано многое. Но важно также и самим идти на встречу Богу. Ведь только с внутренней готовностью и осознанием истинного пути приходит помощь Небес.

Если вы столкнулись с денежными проблемами, вы тоже можете обратиться за помощью к Небесам. Важно только сделать это правильно, не с алчностью в душе, а прося Бога о необходимом. Узнать о молитвах на избавление от бедности на сайте православного монастыря.

Для начала читается сам текст молитвы:

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Затем можно трижды повторить: «Господи, помилуй», и завершить утреннюю молитву словами «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Святая Троица — это три воплощения Бога: Отец, Сын и Святой Дух. Каждая из этих составляющих является нашим помощников в земных делах. В совокупности, Троица — это и есть Бог, поэтому, читая данную молитву, вы просите нашего Создателя подарить свою милость и простить вам все ваши прегрешения — те, которые совершены преднамеренно, и те, с которыми совладать вам пока не удалось.

«Боже, будь ко мне милостив, грешному», — так звучит самая простая из всех оберегающих молитв. Ее хорошо читать не только утром, но и перед любым начинанием, перед выходом из дома и перед трудным делом.

Не стоит недооценивать эти слова и думать, что молитва тем лучше, чем труднее и длиннее. Это абсолютно не так, потому что самое главное — это ваш духовный настрой и ваша вера, а не способности к запоминанию.

Читайте так же:  Молитва Святого луки о здравии

«Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси, Блаженный, души наши.»

Это простая молитва — довольно редкая, сложная для восприятия, но весьма действенная и древняя. Ее можно читать перед приемом пищи и с утра.

Еще одна несложная молитва, известная почти каждому христианину:

«Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

Первую часть до «. помилуй нас» лучше читать три раза — как читается она в церкви по правилам. Это очень легкие молитвенный текст, и именно его большинство верующих читает с утра и перед сном.

Помните о том, что важен настрой. Не читайте молитвы будучи в плохом настроении или если ваши мысли заняты чем-то другим. Нужна полная концентрация, ведь вы общаетесь с Богом. Даже простые молитвенные слова о помощи будут услышаны, если они сказаны от чистого сердца. Удачи вам, и не забывайте нажимать на кнопки и

Утренние обращения получили широкое распространение с 18 века и были объединены в молитвенное правило. Для верующих прочтение правила после пробуждения стало нормой.

Каждый день – это новые испытания, падения и взлеты, радости и печали. Утренние молитвы помогают заручиться поддержкой Спасителя, Божественных заступников, начиная с момента пробуждения. Обращение к Богу избавляет от мыслимых и немыслимых грехов, позволяет прожить и трудиться в течение дня в святости, без обид и прегрешений.

Можно читать одну или сразу несколько священных текстов, проговаривать своими словами. Не следует ни на что отвлекаться, прерывать прочтение.

Почему следует молиться по утрам? Обращение к святым и Небесному Царю помогает:

 • в просьбах о защите и заступничестве;
 • спасению бессмертной души;
 • избавлению от врагов;
 • исцелению от недомоганий и недугов;
 • посланию мудрости на целый день;
 • дарит благие созидательные мысли.

Молиться следует не время от времени, по настроению, а каждый день. Очень важно просить Божественного и Ангельского покровительства.

Существует утреннее молитвенное правило, в котором предлагаются все прошения для прочтения после пробуждения. Полный состав объединили более 200 лет назад. Относиться к нему необходимо со всей серьезностью:

 • соблюдать дисциплину и регулярность;
 • отгонять житейские мысли;
 • читать с вниманием.

У Бога просят благословения на дневные дела, благодарят за ночь. Молитва подготавливает человека к работе и обязанностям, настраивает на деятельность.

Традиционно начинают сначала читать «Отче наш». К утреннему прочтению священники рекомендуют такие молитвы:

 • Мытаря;
 • к Святому Духу;
 • Трисвятое;
 • к Пресвятой Троице;
 • Тропари Троичные;
 • псалом 50;
 • Символ веры;
 • к Пресвятой Богородице;
 • к Иисусу Христу;
 • к Ангелу-хранителю.

Начинают с 5 молитв, которые необходимо произносить после пробуждения, и постепенно добавляют до 10. Просят о божественном покровительстве, благодарят и возносят хвалу.

Утренняя молитва помогает в трудную минуту каждый Божий день, поддерживает при проблемах и несчастьях. Молитесь с любовью и верой, от чистого сердца.

В этом видео вы можете прослушать аудиозапись утренних православных молитв.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твое́го ра́ди.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

От одра́ и сна воздви́гл мя еси́, Го́споди, ум мой просвети́ и се́рдце, и устне́ мои́ отве́рзи, во е́же пе́ти Тя, Свята́я Тро́ице: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Внеза́пно Судия́ прии́дет, и коего́ждо дея́ния обнажа́тся, но стра́хом зове́м в полу́нощи: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

От сна воста́в, благодарю́ Тя, Свята́я Тро́ице, я́ко мно́гия ра́ди Твоея́ бла́гости и долготерпе́ния не прогне́вался еси́ на мя, лени́ваго и гре́шнаго, ниже́ погуби́л мя еси́ со беззако́ньми мои́ми; но человеколю́бствовал еси́ обы́чно и в неча́янии лежа́щаго воздви́гл мя еси́, во е́же у́треневати и славосло́вити держа́ву Твою́. И ны́не просвети́ мои́ о́чи мы́сленныя, отве́рзи моя́ уста́ поуча́тися словесе́м Твои́м, и разуме́ти за́поведи Твоя́, и твори́ти во́лю Твою́, и пе́ти Тя во исповеда́нии серде́чнем, и воспева́ти всесвято́е и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (Поклон)

К Тебе́, Влады́ко Человеколю́бче, от сна воста́в прибега́ю, и на дела́ Твоя́ подвиза́юся милосе́рдием Твои́м, и молю́ся Тебе́: помози́ ми на вся́кое вре́мя, во вся́кой ве́щи, и изба́ви мя от вся́кия мирски́я злы́я ве́щи и диа́вольскаго поспеше́ния, и спаси́ мя, и введи́ в Ца́рство Твое́ ве́чное. Ты бо еси́ мой Сотвори́тель и вся́кому бла́гу Промы́сленник и Пода́тель, о Тебе́ же все упова́ние мое́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ю, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Молитва четвертая, того же святого

Го́споди, И́же мно́гою Твое́ю бла́гостию и вели́кими щедро́тами Твои́ми дал еси́ мне, рабу́ Твоему́, мимоше́дшее вре́мя но́щи сея́ без напа́сти прейти́ от вся́каго зла проти́вна; Ты Сам, Влады́ко, вся́ческих Тво́рче, сподо́би мя и́стинным Твои́м све́том и просвеще́нным се́рдцем твори́ти во́лю Твою́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю; благослове́на Ты в жена́х и благослове́н плод чре́ва Твоего́, я́ко Спа́са родила́ еси́ душ на́ших.
Тропарь Кресту и молитва за отечество

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́, и благослови́ достоя́ние Твое́, побе́ды правосла́вным христиа́ном на сопроти́вныя да́руя, и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Досто́йно е́сть я́ко вои́стину блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, молитв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х поми́луй нас. Ами́нь.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Обязательные молитвы утренние
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here