Православная молитва воина

На данной странице вы найдете детальное описание: православная молитва воина - подобранную специально для Вас!

В себлага́го Бо́га и Цаpя́/ благове́pный pаб и во́ин яви́лся еси́, Иоа́нне чудоде́телю,/ постpа́дав бо pа́ди ве́pы му́жески,/ блаже́нно же сконча́в тече́ние,/ зpи́ши Всетвоpца́ Го́спода в Небесе́х светле́йше./ От Него́же пpие́м даpова́ние чуде́с,/ стpа́ждущим челове́ком во вся́ких напа́стех помога́еши,/ укpепля́еши во́ины в pа́тех,/ от вpаго́в плене́ния, pан же и внеза́пных смеpте́й и от бед лю́тых изыма́еши./ Те́мже моли́ Влады́ку Хpиста́, пpиснопа́мятне,/ да во вся́ком обстоя́нии сотвоpи́т нам ми́лость,/ и не введе́т нас во искуше́ния,// но спасе́т ду́ши на́ша, я́ко Человеколю́бец.

Б лаже́нство ева́нгельское возлюби́в, Богому́дре Иоа́нне, / чистоту́ се́рдца де́вством почти́л еси́. / Те́мже суету́ ми́ра сего́ пренебре́г, / устреми́лся еси́ зре́ти Бо́га, / И́же тя просла́ви чудесы́ во врачева́нии разли́чне стра́ждущих. / Сего́ ра́ди мо́лим тя: / проси́ нам у Христа́ Го́спода вся́ких скорбе́й избавле́ния // и получе́ния Ца́рства Небе́снаго.

Б лагочести́ваго во́ина Христо́ва,/ победи́вшаго враги́ душе́вныя и теле́сныя богому́дренно,/ Иоа́нна му́ченика достодо́лжно пе́сньми восхва́лим,/ чудоде́йствуя бо, подае́т оби́льная исцеле́ния стра́ждущим лю́дем/ и мо́лится Го́споду Бо́гу// от вся́ких бед спасти́ правове́рныя.

В ели́кая ско́рбным лю́дем ра́дость в беда́х обрета́ешися, чудотво́рче Иоа́нне, / вся́кия бо стра́сти моля́щим тя врачу́еши, / исполня́я их проше́ния. / Те́мже и ны́не моли́ Го́спода, // да спасе́т ны в ми́лости Свое́й.

О му́чениче Христо́в, Иоа́нне во́ине! Хра́брый еси́ во бра́нех, и враго́м прогони́тель, и оби́димым засту́пник, всем правосла́вным христиа́ном. О вели́кий засту́пниче и уго́дниче Христо́в, Иоа́нне вои́нственниче! Поми́луй нас, гре́шных и недосто́иных, и заступи́ в беда́х и в ско́рбех, и в печа́лех и во вся́кой злой напа́сти, и от вся́каго зла́го и оби́дящаго челове́ка, тебе́ бо дана́ бысть такова́я благода́ть от Бо́га, е́же моли́тися за ны, гре́шныя, в беда́х и напа́стех зле стра́ждущия. Изба́ви у́бо нас от оби́дящих и ненави́дящих, бу́ди нам побо́рник кре́пок на вся ви́димыя и неви́димыя враги́ на́ша. О вели́кий побо́рниче, Иоа́нне во́ине! Не забу́ди нас, всегда́ моля́щихся тебе́, прося́щих по́мощи и неоску́дныя ми́лости твоея́, и сподо́би нас, гре́шных и недосто́йных, получи́ти от Бо́га неизрече́нная блага́я, я́же угото́ва лю́бящим Его́. Я́ко подоба́ет Ему́ вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О, му́чениче Христо́в Иоа́нне Во́ине! Хра́брый во бра́нех, и ско́рый засту́пник правосла́вных христиа́н в беда́х и напа́стях их, по да́нной благода́ти от Бо́га! Бу́ди нам побо́рник кре́пок на вся ви́димыя и неви́димыя враги́ на́ша. Во́инству на́шему на враги́ побе́ду да́руй, да смиря́тся проти́вящиися нам и вразумя́тся, и Бо́га и́стиннаго позна́ют и Святу́ю Его́ Це́рковь Правосла́вную. Мы же, гре́шнии, да сподо́бимся прославля́ти Го́спода Спа́са на́шего во Ца́рствии Его́ вку́пе с тобо́ю во ве́ки. Ами́нь.

О пресла́вный уго́дниче Христо́в Иоа́нне Во́ине! Храбр был еси́ в ра́тех, враго́м прогони́тель и оби́димых засту́пник, ны́не же и всем правосла́вным христиа́ном ско́рый помо́щник явля́ешися. Помяни́ нас, гре́шных и недосто́йных, и заступи́ нас в беда́х и ско́рбех и печа́лех и во вся́кой злой напа́сти, и от вся́каго зла́го и оби́дящаго челове́ка защити́ нас: тебе́ бо дана́ бысть от Бо́га благода́ть моли́тися за ны гре́шныя (имена), зле стра́ждущия. О, вели́кий побо́рниче, враго́в прогони́телю, христолюби́ваго во́инства покрови́телю и оби́димых засту́пниче, Иоа́нне Во́ине! Не забу́ди нас гре́шных, моля́щихся тебе́ и твоея́ по́мощи и неоску́дныя ми́лости прося́щих, и сподо́би ны гре́шныя и недосто́йныя неизрече́нная блага́я от Бо́га получи́ти. Я́ко Тому́ подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

О вели́кий Христо́в му́чениче Иоа́нне, правове́рных побо́рниче, враго́в прогони́телю и оби́димых засту́пниче! Услы́ши нас, в беда́х и ско́рбях моля́щихся тебе́, я́ко дана́ тебе́ бысть благода́ть от Бо́га печа́льныя утеша́ти, немощны́м помога́ти, непови́нныя от напра́сныя сме́рти избавля́ти и за всех зле стра́ждущих моли́тися. Бу́ди у́бо и нам побо́рник кре́пок на вся ви́димыя и неви́димыя враги́ на́ша, я́ко да твое́ю по́мощию и побо́рством по нас посра́мятся вси явля́ющии нам зла́я. Умоли́ Го́спода на́шего, да сподо́бит ны гре́шныя и недосто́йныя рабы́ Своя́ получи́ти от Него́ неизрече́нная блага́я, я́же угото́ва лю́бящим Его́, в Тро́ице Святе́й сла́вимаго Бо́га, всегда́ ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Всеблага́го Бо́га и Царя́/ благове́рный раб и во́ин яви́лся еси́, Иоа́нне чудоде́телю,/ пострада́в бо ра́ди ве́ры му́жески,/ блаже́нно же сконча́в тече́ние,/ зри́ши Всетворца́ Го́спода в Небесе́х светле́йше./ От Него́же прие́м дарова́ние чуде́с,/ стра́ждущим челове́ком во вся́ких напа́стех помога́еши,/ укрепля́еши во́ины в ра́тех,/ от враго́в плене́ния, ран же и внеза́пных смерте́й и от бед лю́тых изыма́еши./ Те́мже моли́ Влады́ку Христа́, приснопа́мятне,/ да во вся́ком обстоя́нии сотвори́т нам ми́лость/ и не введе́т нас во искуше́ния,// но спасе́т ду́ши на́ша, я́ко Человеколю́бец.

Перевод: Всеблагого Бога и Царя ты стал благоверным рабом и воином, Иоанн чудотворец, ибо мужественно пострадал за веру, блаженно же закончив жизненный путь, ты созерцаешь Творца всех Господа в сиянии в Небесах. От Него же приняв дар чудотворений, страдающим людям во всяких искушениях ты помогаешь, укрепляешь воинов в сражениях, избавляешь от вражеского плена, ран, внезапных смертей и жестоких бед. Потому моли Владыку Христа, всегда вспоминаемый, чтобы во всяком бедствии Он сотворил нам милость и не ввел нас во искушения, но спас души наши, как Человеколюбец.

Благочести́ваго во́ина Христо́ва,/ победи́вшаго враги́ душе́вныя и теле́сныя богому́дренно,/ Иоа́нна му́ченика достодо́лжно пе́сньми восхва́лим,/ чудоде́йствуя бо, подае́т оби́льная исцеле́ния стра́ждущим лю́дем/ и мо́лится Го́споду Бо́гу// от вся́ких бед спасти́ правове́рныя.

Перевод: Благочестивого воина Христова, победившего врагов душевных и телесных Богомудро, Иоанна мученика по достоинству молитвенными песнопениями прославим, ибо он, совершая чудеса, подает обильные исцеления страдающим людям и молится Господу Богу о спасении православных от всяких бед.

О, му́чениче Христо́в, Иоа́нне во́ине! Хра́брый еси́ во бра́нех, и враго́м прогони́тель, и оби́димым засту́пник, всем правосла́вным христиа́ном. О, вели́кий засту́пниче и уго́дниче Христо́в, Иоа́нне вои́нственниче! Поми́луй нас, гре́шных и недосто́йных, и заступи́ в беда́х и в ско́рбех, и в печа́лех и во вся́кой злой напа́сти, и от вся́каго зла́го и оби́дящаго челове́ка, тебе́ бо дана́ бысть такова́я благода́ть от Бо́га, е́же моли́тися за ны, гре́шныя, в беда́х и напа́стех зле стра́ждущия. Изба́ви у́бо нас от оби́дящих и ненави́дящих, бу́ди нам побо́рник кре́пок на вся ви́димыя и неви́димыя враги́ на́ша. О, вели́кий побо́рниче, Иоа́нне во́ине! Не забу́ди нас, всегда́ моля́щихся тебе́, прося́щих по́мощи и неоску́дныя ми́лости твоея́, и сподо́би нас, гре́шных и недосто́йных, получи́ти от Бо́га неизрече́нная блага́я, я́же угото́ва лю́бящим Его́. Я́ко подоба́ет Ему́ вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Читайте так же:  Сильная молитва о болящей дочери

О, му́чениче Христо́в Иоа́нне Во́ине! Хра́брый во бра́нех, и ско́рый засту́пник правосла́вных христиа́н в беда́х и напа́стях их, по да́нной благода́ти от Бо́га! Бу́ди нам побо́рник кре́пок на вся ви́димыя и неви́димыя враги́ на́ша. Во́инству на́шему на враги́ побе́ду да́руй, да смиря́тся проти́вящиися нам и вразумя́тся, и Бо́га и́стиннаго позна́ют и Святу́ю Его́ Це́рковь Правосла́вную. Мы же, гре́шнии, да сподо́бимся прославля́ти Го́спода Спа́са на́шего во Ца́рствии Его́ вку́пе с тобо́ю во ве́ки. Ами́нь.

О, вели́кий Христо́в му́чениче Иоа́нне, правосла́вных побо́рниче, враго́в прогони́телю и оби́димых засту́пниче! Услы́ши нас, в беда́х и ско́рбех моля́щихся тебе́, я́ко дана́ тебе́ бы́сть благода́ть от Бо́га печа́льныя утеша́ти, немощны́м помога́ти, непови́нныя от напра́сныя сме́рти избавля́ти и за всех зле стра́ждущих моли́тися. Бу́ди у́бо и нам побо́рник кре́пок на вся ви́димыя и неви́димыя враги́ на́ша, я́ко да твое́ю по́мощию и побо́рством по нас посрамя́тся вси явля́ющии нам зла́я. Умоли́ Го́спода на́шего, да сподо́бит ны, гре́шныя и недосто́йныя рабы́ Своя́ (имена), получи́ти от Него́ неизрече́нная блага́я, я́же угото́ва лю́бящим Его́, в Тро́ице Святе́й сла́вимаго Бо́га, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О, вели́кий Христо́в му́чениче Иоа́нне! Услы́ши мя, прибега́ющего к тебе́ (имя), пода́ждь в ско́рби мое́й ско́рую по́мощь и заступле́ние (содержание прошения), я́ко да твое́ю по́мощию и побо́рством по мне посрамя́тся вси явля́ющии мне зла́я. Ами́нь.

День памяти 30 июля/12 августа

Св. Иоанн, будучи тайным христианином, служил в императорском войске. Посланный преследовать христиан, он вместо этого помогал гонимым. Открыто исповедав Христа, принял мученическую кончину. Известен также тем, что чудесным образом обличил воров в краже. Является покровителем христолюбивого воинства, ему молятся о заступлении от воров и грабителей, о нахождении утерянного или похищенного.

Сборник молитв для духовной помощи и защиты православных воинов, а также молитвы во время бедствия и нашествия врагов, иноплеменников и иноверных.

Икона Господа Иисуса Христа «Господь Вседержитель» (Пантократор)

Великомученик Георгий Победоносец. Икона, конец XIV — начало XV века. Новгород

 • Записки офицера спецназа ГРУ (О героях Афганской войны) — Игорь Стодеревский
 • Последний бой узников 20-го блока — Военное обозрение
 • «Товарищ сержант» (Военные мемуары — их автор Герой Советского Союза Сергей Степанович Мацапура прошел Великую Отечественную войну с первого ее дня и до последнего в сержантском звании — Военная литература
 • Белый генерал Скобелев — Александр Кирилин
 • поБеда или Победа: как мы воевали — Сергей Федосов
 • История «Дунькиного» полка — Елена Гордеева
 • Долгий гудок у острова Белуха о подвиге команды ледокольного парохода «Александр Сибиряков») — Владимир Рощупкин
 • Сталь против стали (воспоминания участников Курской битвы) — Историческая правда
 • Подвиг команды брига «Меркурий» — Иван Громов
 • «Но на врага вдруг ринулись собаки. » — Андрей Кулиш
 • Подвиг 33-х богатырей Легендарный поединок — МОУ СОШ №36
 • Как 400 русских солдат защитили Грузию от 20 тысяч персов — Василий Потто
 • Оборона Аджимушкая в 1942 году — Михаил Берсенев
 • Семь мифов о Сталинграде — Николай Стариков
 • Сталинградская операция и Супер-Сталинград — Николай Стариков
 • 10 героев отряда Альфа и Вымпел, освободивших школу в Беслане в 2004 году ценою своей жизни — А Вы это знаете?
 • 5 мифов о начале войны от военного историка Алексея Исаева — Фома
 • Сергей Кононов. Его «Брестская крепость» под Цхинвалом — Ольга Самигулова, Мария Донгузова
 • Некиношный Рембо. Подвиг красноармейца Дмитрия Овчаренко — Вячеслав Бондаренко
 • Как повар Иван Середа топором фашистский танк зарубил — Герои страны
 • Поход отряда полковника Карягина, который превзошел подвиг спартанцев при Фермопилах — Михаил Гололобов
 • Бадаберское восстание. Как это было? — Сергей Казиник
 • Как Коля Сиротинин остановил танковую дивизию Гудериана — Вадим Табаков, Виктор Малишевский
 • Подвиг экипажа танка КВ-1. Один танк против боевой немецкой группы Раус — Военно-исторический журнал
 • Читайте другие публикации раздела «Патриотизм, любовь к Отчизне, воинское служение»

© Миссионерско-апологетический проект «К Истине», 2004 — 2019

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Православные молитвы воина

Молитва перед сражением
(источник: Молитвенник для православных воинов 1905 года)

Спаситель мой! Ты положил за нас душу Свою, дабы спасти нас; Ты заповедал и нам полагать души свои за други наша и за ближних наших. Радостно иду я исполнити святую волю Твою и положити жизнь свою за Царя и Отечество. Вооружи мя крепостию и мужеством на одоление врагов наших, и даруй ми умрети с твердою верою и надеждою вечной блаженной жизни во Царствии Твоем.

Молитва Кресту Господню

Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящии Его. Яко исчезает дым, да исчезнут; яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и в веселии глаголющих: радуйся, Пречестный и Животворящий Кресте Господень, прогоняяй бесы силою на тебе пропятаго Господа нашего Иисуса Христа, во ад сшедшаго и поправшаго силу диаволю, и даровавшаго нам тебе Крест Свой Честный на прогнание всякаго супостата. О, Пречестный и Животворящий Кресте Господень! Помогай ми со Святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь.

Молитва воина перед битвой

Боже крепкий, в руце Своей содержай судьбы человеков! Не помяни грехов моих, и укрепи мя свыше силою Твоею на супротивныя нам. Даруй ми бодр ум и сердце безтрепетно, да страха их не убоюся ниже смущуся, но в сени священных хоругвей воинства нашего пребуду верен воинской клятве моей до конца. Во имя Твое, Господи, гряду, и да будет воля Твоя.
Пресвятая Богородице, спаси нас!
Святый Архистратиже Михаиле, споборствуй нам!
Святый Ангеле хранителю, не отступи от мене!
Вси святии, молите Бога о нас!

Молитва св. мученика Феодора Стратилата

Господи Боже всесильный, всех уповающих на милость Твою не оставляяй, но защищаяй их! Буди мне милостив и соблюди мя от прелести вражия Твоим защищением, да не паду пред сопротивниками моими, и да не порадуется враг мой о мне. Предстани мне, Спасителю мой, в подвиге сем за имя Твое святое. Ты мя укрепи и утверди и подаждь силу стати мужественно за Тя до крове и положити душу мою по любви к Тебе, якоже и Ты, возлюбив нас, положил еси на Кресте душу Свою за нас. Аминь.

Молитва воина св. Архистратигу Божию

Архангелу Михаилу

Святый и великий Архистратиже Божий Михаиле, ниспровергий с небесе диавола и воинство его! К тебе с верою прибегаем и тебе с любовию молимся, буди щит несокрушим и забрало твердо Святей Церкви и православному Отечествию нашему, ограждая их молниеносным мечем твоим от всех враг видимых и невидимых. Буди Ангел хранитель, наставник премудр и споспешник предводителем нашим. Буди вождь и соратай непобедимь христолюбивому воинству нашему, венчая его славою и победами над супостаты, да познают вси противляющиися нам, яко с нами Бог и святии Ангелы Его. Аминь.

Молитва воина Святым Небесным Силам

Тропарь, глас 4-й

Небесных воинств Архистратизи, молим вас присно мы недостойнии, да вашими молитвами оградите нас кровом крил невещественныя вашея славы; сохраняюще нас, припадающих прилежно и вопиющих: от бед избавите нас, яко чиноначальницы вышних Сил.

О, премилосердный Господи, Боже щедрот, и Отче всякаго утешения! Не отврати лице Твое от народа Твоего, и не посрами чаяния нашего: уповающе на Тя, молимся Тебе, и молящеся на щедроты Твоя уповаем. Сохрани под кровом Твоея благости Отчизну нашу, посети ю благостию Твоею, Господи: явися всем народам, ю населяющим, богатыми щедротами Твоими: благорастворены и полезны воздухи всем даруй, дожди мирны земли ко плодоносию даруй: благослови венец лета благости Твоея: утоли раздоры церквей, угаси шатания, и еретическая возстания скоро разори силою Святаго Твоего Духа: всех нас приими в Царство Твое, сыны света и сыны дне показавый, Твой мир и Твою любовь даруй нам, Господи Боже наш, вся бо воздал еси нам. Ты бо един веси, еже требуем, и прежде прошения подаеши, и дарования утверждаеши, и всяко даяние благо, и всяк дар совершен свыше есть, сходяй от Тебе, Отца светов: Тебе слава и держава со Единородным Твоим Сыном, и Всесвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Господи Боже наш, великий и многомилостивый! Во умилении сердец наших смиренно молимся Тебе. Сохрани под кровом Твоея благости от всякаго злаго обстояния нас, христиан православных. Огради нас на всех путях наших святыми Твоими Ангелы, да ничтоже успеет враг на нас, и сын беззакония не приложит озлобити нас. Исполни нас долготою дней и крепостию сил, да совершим вся во славу Твою и во благо народа своего. Да всеблагому Твоему промышлению о нас радующеся, на всяк день и час благословим и прославим всесвятое имя Твое: Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Господи Боже наш, послушавый Моисеа, простерша к Тебе руце, и люди Израилевы укрепивый на Амалика, ополчивый Иисуса Навина на брань, и повелевый солнцу стати: Ты и ныне, Владыко Господи, услыши нас, молящихся Тебе: укрепи силою Твоею Родину нашу, умножи славу ея победами над супостаты: утверди всесильною десницею Твоею державу нашу, сохрани воинство ея, отыми от нас всяк глад и пагубу, и избави ны от огня и меча и нападения враг, и от всякаго востания противнаго: Посли, Господи, невидимо десницу Твою, раби Твоя заступающую во всех: яко Твоя держава, царство и сила, от Тебе помощь все приемлем, на Тя уповаем, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Господи Иисусе Христе, Боже наш! Приими молитвы и рук наших воздеяния о оставлении всех грехов и беззаконий наших, имиже раздражихом Твое человеколюбие и прогневахом Твою благость: и отврати от нас весь гнев Свой, праведно движимый на ны, и утоли вся крамолы и нестроение, и раздоры, ныне сущия, и кровопролития, и междоусобную брань, и подаждь мир и тишину, любовь же и утверждение, и скорое примирение людем Твоим, ихже честною Твоею искупил еси Кровию, славы ради имени Твоего, утверждения же и укрепления Церкве Твоея Святыя, яко благословен еси во веки веков. Аминь.

Господи Боже, Вседержителю, призри на нас, грешных и недостойных чад Твоих, согрешивших пред Тобою, прогневавших благость Твою, навлекших гнев Твой праведный на ны, падших во глубину греховную. Ты зриши, Господи, немощь нашу и скорбь душевную, веси растление умов и сердец наших, оскудение веры, отступление от заповедей Твоих, умножение нестроений семейных, разъединения и раздоры церковныя, Ты зриши печали и скорби наша, от болезней, гладов, потопления, западения и междоусобныя брани происходящыя. Но, Премилостивый и Человеколюбивый Господи, вразуми, настави и помилуй нас, недостойных. Исправи жизнь нашу греховную, утоли раздоры и нестроения, собери расточенныя, соедини разсеянныя, подаждь мир стране нашей и благоденствие, избави ю от тяжких бед и несчастий. Всесвятый Владыко, просвети разум наш светом учения Евангельскаго, возгрей сердца наша теплотою благодати Твоея и направи я к деланию заповедей Твоих, да прославится в нас всесвятое и преславное имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и во веки веков. Аминь.

О, мучениче Христов Иоанне Воине! Храбрый во бранех, и скорый заступник православных христиан в бедах и напастях их, по данной благодати от Бога! Буди нам поборник крепок на вся видимыя и невидимыя враги наша. Воинству нашему на враги победу даруй, да смирятся противящиися нам и вразумятся, и Бога истиннаго познают и святую Его Церковь Православную. Мы же, грешнии, да сподобимся прославляти Господа Спаса нашего во Царствии Его вкупе с тобою во веки. Аминь.

О всехвальный, святый великомучениче и чудотворче Георгие! Умоли Человеколюбца Бога, скорый помощниче всех призывающих тя, да не осудит нас, грешных, по беззаконием нашым, но да сотворит с нами по велицей Своей милости и подаст православному Отечеству нашему и всему боголюбивому воинству на супостаты одоление; да укрепит государство Российское непременяемым миром и благословением; изряднее же да оградит нас святых Ангел Своих ополчением, во еже избавитися нам, по исходе нашем из жития сего, от козней лукаваго и тяжких воздушных мытарств его, и неосужденным предстати престолу Господа славы. Аминь.

О двоице священная, святии страстотерпцы Борисе и Глебе, от юности Христу верою, чистотою и любовию послужившии, и кровьми вашими яко багряницею украсившиися, и ныне со Христом царствующии! Будите нам теплии заступницы, оградите всех нас от всякий скорби, озлоблений и внезапныя смерти. Молим вас, христолюбивии страстотерпцы, споспешествуйте державе Российстей к победе на враги, якоже некогда благоверному князю Александру Невскому на Ледовом побоище Чудском и на брегах Невы. Да несут Российстии воини страх врагам, свободу угнетенным народам и мир на земли, да в тихом житии поживут людие и во всяком благочестии славят Бога Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Боже крепкий, в руце Своей содержай судьбы человеков! Не помяни грехов моих, и укрепи мя свыше силою Твоею на супротивныя нам. Даруй ми бодр ум и сердце безтрепетно, да страха их не убоюся ниже смущуся, но в сени священных хоругвей воинства нашего пребуду верен воинской клятве моей до конца. Во имя Твое, Господи, гряду, и да будет воля Твоя.
Пресвятая Богородице, спаси нас!
Святый Архистратиже Михаиле, споборствуй нам!
Святый Ангеле хранителю, не отступи от мене!
Вси святии, молите Бога о нас!

Господи Боже всесильный, всех уповающих на милость Твою не оставляяй, но защищаяй их! Буди мне милостив и соблюди мя от прелести вражия Твоим защищением, да не паду пред сопротивниками моими, и да не порадуется враг мой о мне. Предстани мне, Спасителю мой, в подвиге сем за имя Твое святое. Ты мя укрепи и утверди и подаждь силу стати мужественно за Тя до крове и положити душу мою по любви к Тебе, якоже и Ты, возлюбив нас, положил еси на Кресте душу Свою за нас. Аминь.

Святый и великий Архистратиже Божий Михаиле, ниспровергий с небесе диавола и воинство его! К тебе с верою прибегаем и тебе с любовию молимся, буди щит несокрушим и забрало твердо Святей Церкви и православному Отечествию нашему, ограждая их молниеносным мечем твоим от всех враг видимых и невидимых. Буди Ангел хранитель, наставник премудр и споспешник предводителем нашим. Буди вождь и соратай непобедимь христолюбивому воинству нашему, венчая его славою и победами над супостаты, да познают вси противляющиися нам, яко с нами Бог и святии Ангелы Его. Аминь.

Редакторы-составители Л. П. Медведева, Т. А. Левшенко, Е. В. Тростникова

Молитвослов православного воина

Молитвослов

Молитвы перед сражением

Тропарь Кресту [1]

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, побе́ды на сопроти́вныя да́руя и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Кондак Кресту,

глас 4-йВознесы́йся на Кре́ст во́лею, тезоимени́тому Твоему́ но́вому жи́тельству щедро́ты Твоя́ да́руй, Христе́ Бо́же; возвесели́ нас си́лою Твое́ю, побе́ды дая́ нам на супоста́ты, посо́бие иму́щим Твое́, ору́жие ми́ра, непобеди́мую побе́ду.

Го́споди Сил, с на́ми бу́ди: ино́го бо, ра́зве Тебе́, Помо́щника в ско́рбех не и́мамы. Го́споди Сил, поми́луй нас.

Всесвята́я Богоро́дице, во вре́мя живота́ моего́ не оста́ви мене́, челове́ческому предста́тельству не вве́ри мя, но Сама́ заступи́ и поми́луй мя.Все упова́ние мое́ на Тя возлага́ю, Ма́ти Бо́жия, сохрани́ мя под кро́вом Твои́м.

Кондак Пресвятой Богородице,

глас 8-й Взбра́нной Воево́де победи́тельная, я́ко изба́вльшеся от злых, благода́рственная воспису́ем Ти, раби́ Твои́, Богоро́дице, но я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти: ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Молитвы ко Господу Спаси́телю мой! Ты положи́л еси́ ду́шу Свою́, во е́же спасти́ нас, Ты запове́дал еси́ и нам полага́ти ду́ши своя́ за дру́ги и за бли́жних на́ших. Те́мже ра́достно иду́ аз испо́лнити святу́ю во́лю Твою́ и положи́ти жизнь свою́ за Оте́чество. Вооружи́ мя кре́постию и му́жеством на одоле́ние враго́в, да́руй ми ве́ру тве́рдую и упова́ние, я́ко не умру́, но жив бу́ду во Ца́рствии Твое́м. Ами́нь.

Го́споди Бо́же наш, послу́шавый Моисе́я, просте́рша к Тебе́ ру́це, и лю́ди Изра́илевы укрепи́вый на Амали́ка, ополчи́вый Иису́са Нави́на на брань и повеле́вый со́лнцу ста́ти: Ты и ны́не, Влады́ко Го́споди, услы́ши нас, моля́щихся Тебе́. Укрепи́ си́лою Твое́ю страну́ на́шу и во́инство ея́, бра́ни умири́ и мир утверди́. Посли́, Го́споди, неви́димо десни́цу Твою́, рабы́ Твоя́ заступа́ющую во всех; а и́мже суди́л еси́ положи́ти на бра́ни ду́ши своя́ за ве́ру и Оте́чество, прости́ согреше́ния их и в день пра́веднаго воздая́ния Твоего́ возда́й венцы́ нетле́ния: я́ко Твоя́ держа́ва, Ца́рство и си́ла, от Тебе́ по́мощь вси прие́млем, на Тя упова́ем, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Во время бедствия и при нападении врагов

Ско́ро предвари́, пре́жде да́же не поработи́мся враго́м, ху́лящим Тя и претя́щим нам, Христе́ Бо́же наш: погуби́ Кресто́м Твои́м борю́щия нас, да уразуме́ют, ка́ко мо́жет правосла́вных ве́ра, моли́твами Богоро́дицы, Еди́не Человеколю́бче.

глас 8-й Возбра́нный Воево́до и Го́споди, а́да Победи́телю! Я́ко изба́влься от ве́чныя сме́рти, похва́льная воспису́ю Ти, созда́ние и раб Твой; но я́ко име́яй милосе́рдие неизрече́нное, от вся́ких мя бед свободи́, зову́ща: Иису́се, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя.

Молитва Кресту Господню Да воскре́снет Бог, и расточа́тся врази́ Его́, и да бежа́т от лица́ Его́ ненави́дящии Его́. Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут; я́ко та́ет воск от лица́ огня́, та́ко да поги́бнут бе́си от лица́ лю́бящих Бо́га и зна́менующихся кре́стным зна́мением и в весе́лии глаго́лющих: ра́дуйся, Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день, прогоня́яй бе́сы си́лою на тебе́ пропя́таго Го́спода на́шего Иису́са Христа́, во ад сше́дшаго и попра́вшаго си́лу диа́волю, и дарова́вшаго нам тебе́, Крест Свой Честны́й, на прогна́ние вся́каго супоста́та. О Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день! Помога́й ми со Свято́ю Госпоже́ю Де́вою Богоро́дицею и со все́ми святы́ми во ве́ки. Ами́нь.

Стихиры Кресту Господню

И́же Кресто́м огражда́еми, врагу́ противля́емся, не боя́щеся того́ кова́рства, ни лови́тельства; я́ко бо го́рдый упраздни́ся, и попра́н бы́сть на Дре́ве си́лою распя́таго Христа́.

Крест Твой, Го́споди, освяти́ся, тем бо быва́ют исцеле́ния немощству́ющим грехми́; сего́ ра́ди Тебе́ припа́даем, поми́луй нас.Го́споди, ору́жие на диа́вола Крест Твой дал еси́ нам, трепе́щет бо и трясе́тся, не терпя́ взира́ти на си́лу Его́, я́ко ме́ртвыя возставля́ет, и смерть упраздни́; сего́ ра́ди покланя́емся погребе́нию Твоему́ и воста́нию.

О ненавидящих и обидящих нас

О распе́нших Тя моли́выйся, любоду́шне Го́споди, и рабо́м Твои́м о вразе́х моли́тися повеле́вый, ненави́дящих и оби́дящих нас прости́, и от вся́каго зла и лука́вства к братолю́бному и доброде́тельному наста́ви жи́тельству, смире́нно мольбу́ Тебе́ прино́сим; да в согла́сном единомы́слии сла́вим Тя, Еди́наго Человеколю́бца.

глас 5-й Я́коже первому́ченик Твой Стефа́н о убива́ющих его́ моля́ше Тя, Го́споди, и мы припа́дающе мо́лим: ненави́дящих всех и оби́дящих нас прости́, во е́же ни еди́ному от них нас ра́ди поги́бнути, но всем спасти́ся благода́тию Твое́ю, Бо́же Всеще́дрый.

Молитва, умиревающая во вражде сущих Благодари́м Тя, Влады́ко Человеколю́бче, Царя́ веко́в и Пода́теля благи́х, разруши́вшаго вражды́ средосте́ние и мир пода́вшаго ро́ду челове́ческому, дарова́вшаго и ны́не мир рабо́м Твои́м: вкорени́ в них страх Твой и друг ко дру́гу любо́вь утверди́, угаси́ вся́кую ра́спрю, отыми́ вся разгла́сия собла́зны. Я́ко Ты еси́ мир наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

великомученика Феодора СтратилатаГо́споди Бо́же Всеси́льный, всех упова́ющих на ми́лость Твою́ не оставля́яй, но защища́яй их! Бу́ди мне ми́лостив и соблюди́ мя от пре́лести вра́жия Твои́м защище́нием, да не паду́ пред сопроти́вники мои́ми и да не пора́дуется враг мой о мне. Предста́ни мне, Спаси́телю мой, в по́двизе сем за и́мя Твое́ свято́е. Ты мя укрепи́ и утверди́ и пода́ждь си́лу ста́ти му́жественно за Тя до кро́ве и положи́ти ду́шу мою́ по любви́ к Тебе́, я́коже и Ты, возлюби́в нас, положи́л еси́ на Кресте́ ду́шу Свою́ за ны. Ами́нь.

мученика Евтропия Воина в ранах и страданияхБо́же Вседержи́телю, Благи́й и Ми́лостивый, Помо́щниче во у́зах и Пода́телю му́жественнаго терпе́ния в му́ках! Даждь нам терпе́ние в ра́нах сих и прииди́ на по́мощь к нам, я́коже к рабу́ Твоему́ му́ченику Фео́дору прише́л еси́ и помо́гл ему́, и всеси́льною Твое́ю по́мощию яви́ всем, я́ко мы вои́стину Тя еди́наго и́мамы Го́спода Спа́са и Тебе́ Еди́ному покланя́емся, сла́вяще Тя со Отце́м и Святы́м Ду́хом во ве́ки. Ами́нь.

Молитвы святым

Архистратигу Божию Михаилу

Святы́й и вели́кий Архистрати́же Бо́жий Михаи́ле, низпрове́ргий с Небесе́ диа́вола и во́инство его́! К тебе́ прибега́ем с ве́рою и тебе́ мо́лимся с любо́вию, бу́ди щит несокруши́м и́ забра́ло тве́рдо Святе́й Це́ркви и правосла́вному Оте́честву на́шему, огражда́я их молниено́сным мече́м твои́м от всех враг ви́димых и неви́димых. Бу́ди А́нгел Храни́тель, прему́др советода́тель и споспе́шник предводи́телем на́шим. Бу́ди вождь непобеди́м христолюби́вому во́инству на́шему, венча́я его́ сла́вою и побе́дами над супоста́ты, да позна́ют вси, противля́ющиися нам, я́ко с на́ми Бог и святи́и А́нгели Его́. Ами́нь.

Мученику Иоанну Воину О вели́кий Христо́в му́чениче Иоа́нне, правове́рных побо́рниче, врагов́ прогони́телю, христолюби́ваго во́инства покрови́телю и оби́димых засту́пниче! Услы́ши нас, в беда́х и ско́рбех моля́щихся тебе́, я́ко дана́ ти бысть благода́ть от Бо́га печа́льныя утеша́ти, немощны́м помога́ти, непови́нныя от напра́сныя сме́рти избавля́ти и за всех зле стра́ждущих моли́тися. Бу́ди убо и нам побо́рник кре́пок на вся ви́димыя и неви́димыя враги́ на́ша, я́ко да твое́ю по́мощию и побо́рством по нас посра́мятся вси явля́ющии нам зла́я. Умоли́ Го́спода на́шего, да сподо́бит ны, гре́шныя и недосто́йныя рабы́ Своя,́ получи́ти от Него́ неизрече́нная блага́я, я́же угото́ва лю́бящым Его́, в Тро́ице Святе́й сла́ви .

К святому Иоанну обращаются с молитвами за помощью:

— в защите от воров, поиске украденного и возвращении потерянной вещи;
— в защите на войне;
— о помощи пленным и удерживаемым.

О великий Христов мучениче Иоанне, православных поборниче, врагов прогонителю и обидимых заступниче!

Услыши нас, в бедах и скорбех молящихся тебе, яко дана тебе бысть благодать от Бога печальныя утешати, немощным помогати, неповинныя от напрасныя смерти избавляти и за всех зле страждущих молитися.

Буди убо и нам поборник крепок на вся видимыя и невидимыя враги наша, яко да твоею помощию и поборством по нас посрамятся вси являющии нам злая.

Умоли Господа нашего, да сподобит ны, грешныя и недостойныя рабы Своя (имена), получити от Него неизреченная благая, яже уготова любящим Его, в Троице Святей славимаго Бога, всегда, ныне и присно и во веки веков.

О мучениче Христов, Иоанне воине!

Храбрый еси во бранех, и врагом прогонитель, и обидимым заступник, всем православным христианом.

О великий заступниче и угодниче Христов, Иоанне воинственниче!

Помилуй нас, грешных и недостоиных, и заступи в бедах и в скорбех, и в печалех и во всякой злой напасти, и от всякаго злаго и обидящаго человека,

тебе бо дана бысть таковая благодать от Бога, еже молитися за ны, грешныя, в бедах и напастех зле страждущия.

Избави убо нас от обидящих и ненавидящих, буди нам поборник крепок на вся видимыя и невидимыя враги наша.

О великий поборниче, Иоанне воине!

Не забуди нас, всегда молящихся тебе, просящих помощи и неоскудныя милости твоея, и сподоби нас, грешных и недостойных, получити от Бога неизреченная благая, яже уготова любящим Его.

Яко подобает Ему всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, и присно, и во веки веков.

О великий Христов мучениче Иоанне!

Услыши мя, прибегающего к тебе (имя), подаждь в скорби моей скорую помощь и заступление (содержание прошеная), яко да твоею помощию и поборством по мне посрамятся вси являющии мне злая.

Святой Иоанн, посланный преследовать христиан, вместо этого о казал большую помощь гонимым. Открыто исповедав Христа, принял мученическую кончину. Известен тем, что чудесным образом обличил воров в краже. Является покровителем христолюбивого воинства, ему молятся о защите от воров, грабителей и обидчиков, о нахождении утерянного или похищенного.

Всеблагаго Бога и Царя благоверный раб и воин явился еси, Иоанне чудодетелю, пострадав бо ради веры мужески, блаженно же скончав течение, зриши Всетворца Господа в Небесех светлейше. От Негоже прием дарование чудес, страждущим человеком во всяких напастех помогаеши,/ укрепляеши воины в ратех, от врагов пленения, ран же и внезапных смертей и от бед лютых изымаеши. Темже моли Владыку Христа, приснопамятне, да во всяком обстоянии сотворит нам милость и не введет нас во искушения, но спасет души наша, яко Человеколюбец.

Благочестиваго воина Христова, победившаго враги душевныя и телесныя богомудренно, Иоанна мученика достодолжно песньми восхвалим, чудодействуя бо, подает обильная исцеления страждущим людем и молится Господу Богу от всяких бед спасти правоверныя.

О великий Христов мучениче Иоанне, православных поборниче, врагов прогонителю и обидимых заступниче! Услыши нас, в бедах и скорбех молящихся тебе, яко дана тебе бысть благодать от Бога печальныя утешати, немощным помогати, неповинныя от напрасныя смерти избавляти и за всех зле страждущих молитися. Буди убо и нам поборник крепок на вся видимыя и невидимыя враги наша, яко да твоею помощию и поборством по нас посрамятся вси являющии нам злая. Умоли Господа нашего, да сподобит ны, грешныя и недостойныя рабы Своя (имена), получити от Него неизреченная благая, яже уготова любящим Его, в Троице Святей славимаго Бога, всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

О мучениче Христов, Иоанне воине! Храбрый еси во бранех, и врагом прогонитель, и обидимым заступник, всем православным христианом. О великий заступниче и угодниче Христов, Иоанне воинственниче! Помилуй нас, грешных и недостоиных, и заступи в бедах и в скорбех, и в печалех и во всякой злой напасти, и от всякаго злаго и обидящаго человека, тебе бо дана бысть таковая благодать от Бога, еже молитися за ны, грешныя, в бедах и напастех зле страждущия. Избави убо нас от обидящих и ненавидящих, буди нам поборник крепок на вся видимыя и невидимыя враги наша. О великий поборниче, Иоанне воине! Не забуди нас, всегда молящихся тебе, просящих помощи и неоскудныя милости твоея, и сподоби нас, грешных и недостойных, получити от Бога неизреченная благая, яже уготова любящим Его. Яко подобает Ему всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

О великий Христов мучениче Иоанне! Услыши мя, прибегающего к тебе (имя), подаждь в скорби моей скорую помощь и заступление (содержание прошеная), яко да твоею помощию и поборством по мне посрамятся вси являющии мне злая. Аминь.

 • Молитва Архистратигу Михаилу. Церковь почитает архангела Михаила как защитника веры и борца против ересей и всякого зла. На иконах его изображают с огненным мечом в руке, или копьем низвергающим диавола. Он покровитель воинов, сражающихся за правое дело. Ему молятся о преодолении расколов и ересей, взывают о помощи в гонениях, о вразумлении раскольников, еретиков, сектантов и неверующих, при бесовских нападках и искушениях. Также архангела Михаила просят о помощи в защите дома и семьи от воровства и всевозможных напастей
 • Молитва блаженной Варваре Скворчихинской. С приходом безбожной власти молодая сельская учительница взяла на себя подвиги нищеты, затвора, непрестанной молитвы и поста. Господь через нее великую силу Божию, проявлявшуюся дарами прозорливости и исцелений, чудесами и чудесными знамениями. Блаженную Варвару просят помочь перенести тяжелые искушения, гонения и нищету, защите от притеснителей и воров, ей молятся о хранении девства, о помощи в аскетических подвигах, исцелении болезней
 • Молитва мученику Иоанну Воину. Святой Иоанн, посланный преследовать христиан, вместо этого оказал большую помощь гонимым. Открыто исповедав Христа, принял мученическую кончину. Известен тем, что чудесным образом обличил воров в краже. Является покровителем христолюбивого воинства, ему молятся о защите от воров, грабителей и обидчиков, о нахождении утерянного или похищенного
 • Молитва святителю Спиридону чудотворцу, епископу Тримифунтскому. Святитель Спиридон имел такую чистую и простую веру, что Господь без промедления отвечал на всякое его прошение. Все житие святителя поражает удивительной простотой и силой чудотворения, дарованной ему от Господа. Святому Спиридону обращаются за помощью в болезни, ему молятся в затруднениях с жильем, в нищете и прочих житейских неурядицах, о защите от воров, о даровании простоты сердца, о вразумлении заблудших, перешедших в иноверие, о сектантах и оккультистах
 • Молитва благоверной Тамаре, царице Грузинской. Святая Тамара Грузинская — мать и небесная покровительница Грузии, благотворителей, храмоздателей, судей, воинов и прочих государевых людей, а также творческой интеллигенции. Царице Тамаре молятся для защиты дома и семьи от бед, воровства и прочих напастей. К ней, чтимой в ряду жен-мироносиц, обращаются для защиты от пагубных пороков своих и близких, от неверия или сомнений в вере, об исцелении от душевных и телесных недугов, о полноте и глубине покаяния и о заступничестве перед Господом для спасения души

«О мучениче Христов, Иоанне воине! Храбрый еси во бранех, и врагом прогонитель, и обидимым заступник, всем православным христианом. О великий заступниче и угодниче Христов, Иоанне воинственниче! Помилуй нас, грешных и недостоиных, и заступи в бедах и в скорбех, и в печалех и во всякой злой напасти, и от всякаго злаго и обидящаго человека, тебе бо дана бысть таковая благодать от Бога, еже молитися за ны, грешныя, в бедах и напастех зле страждущия. Избави убо нас от обидящих и ненавидящих, буди нам поборник крепок на вся видимыя и невидимыя враги наша. О великий поборниче, Иоанне воине! Не забуди нас, всегда молящихся тебе, просящих помощи и неоскудныя милости твоея, и сподоби нас, грешных и недостойных, получити от Бога неизреченная благая, яже уготова любящим Его. Яко подобает Ему всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.»

«О, мучениче Христов Иоанне Воине! Храбрый во бранех, и скорый заступник православных христиан в бедах и напастях их, по данной благодати от Бога!

Буди нам поборник крепок на вся видимыя и невидимыя враги наша. Воинству нашему на враги победу даруй, да смирятся противящиися нам и вразумятся, и Бога истиннаго познают и святую Его Церковь Православную. Мы же, грешнии, да сподобимся прославляти Господа Спаса нашего во Царствии Его вкупе с тобою во веки. Аминь.»

«О великий Христов мучениче Иоанне, православных поборниче, врагов прогонителю и обидимых заступниче! Услыши нас, в бедах и скорбех молящихся тебе, яко дана тебе бысть благодать от Бога печальныя утешати, немощным помогати, неповинныя от напрасныя смерти избавляти и за всех зле страждущих молитися. Буди убо и нам поборник крепок на вся видимыя и невидимыя враги наша, яко да твоею помощию и поборством по нас посрамятся вси являющии нам злая. Умоли Господа нашего, да сподобит ны, грешныя и недостойныя рабы Своя (имена), получити от Него неизреченная благая, яже уготова любящим Его, в Троице Святей славимаго Бога, всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

«О преславный угодниче Христов Иоанне Воине!

Храбр был еси в ратех, врагом прогонитель и обидимых заступник, ныне же и всем православным Христианом скорый помощник являешися.

Помяни нас, грешных и недостойных, и заступи нас в бедах и скорбех и печалех и во всякой злой напасти, и от всякаго злаго и обидящаго человека защити нас: тебе бо дана бысть от Бога благодать молитися за ны грешныя (имя), зле страждущия.

О, великий поборниче, врагов прогонителю, христолюбиваго воинства покровителю и обидимых заступниче, Иоанне Воине! Не забуди нас грешных, молящихся тебе и твоея помощи и неоскудныя милости просящих, и сподоби ны грешныя и недостойныя неизреченная благая от Бога получити. Яко Тому подобает всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.»

Православная молитва воина
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here