Иисусова молитва текст на греческом языке

На данной странице вы найдете детальное описание: иисусова молитва текст на греческом языке - подобранную специально для Вас!

γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς

τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον

καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφελήματα ἡμῶν,
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν

καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,
ἀλλὰ ρῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

Ὅτι σοῦ ἐστιν
ἡ βασιλεία
καὶ ἡ δύναμις
καὶ ἡ δόξα
εἰς τοὺς αἰῶνας

Ениси́то то фэ́лима́ су ос эн урано́ кэ эпи́ тыс йи́с

Тон а́ртон имо́н тон эпиу́сион дос ими́н си́мэрон

Кэ а́фэс ими́н та офэли́мата имо́н ос кэ ими́с афи́эмэн тыс офилэ́тэс имо́н

Кэ ми́ исэнэ́гис има́с ис пиразмо́н, алла́ ри́сэ има́с апо́ ту пониру́.

О́ти су́ э́стин
И васили́а
Кэ и ды́намис
Кэ и до́кса
Ис тус эо́нас

Yenisíto to félimá su os en uranó ke epí tis yís

Ton árton imón ton epiúsion dos imín símeron

Ke áfes imín ta ofelímata imón os ke imís afíemen tis ofilétes imón

Ke mí isenégis imás is pirazmón, allá ríse imás apó tu ponirú.

Óti sú éstin
I vasilía
Ke i dinamis
Ke i dóksa
Is tus eónas

Люди, кто может выложить тут православные молитвы на этих языках с транскрипцией на русском?

ДеИпара ВИрго Авэ, грАциа плЭна МарИа ДОминус тЭкум бэнэдИкта ту ин мулиЭрибус эт бэнэдИктус фрУктус вЭнтрис тУи квИа СальватОрем пэпэрИсти анимАрум нострАрум — Богородице дево радуйся.

ВасилЕв УрАниэ, парАклитэ то пнЭвма тис алифИэс, о пантахУ парОн ке та пАнта плирОн, о фисаврОс тон агафОн ке зоис хоригОс, элфЭ ке скИносон эн имИн ке кафАрисон имАс апО пАсис килИзос, ке сОсон агафЭ тас психАс имОн. -Царю Небесный на греческом, а Вам зачем? (только все ф — межзубные)

Хотелось выучит пару молитв на сакральных древних языках.

Аксион эстИн ос алифОс макарИзин сэ тимеотОкон тин аимакАристон ке панамОмитон ти митЭра ту Фэу имОн, тин тимиотЭрон тон херувим ке эндоксотерон асингрИтос тон серафим, тин азиаффОрос феОн лОгон тэкУсон, тин Онтос ФэотОкон сэ мегалинумЭ. — Достойно есть.

Мне кажется, я что-то напутала, по памяти пишу. ((

Могу посоветовать этот источник http://ihtys.narod.ru/, но дляначала нужно научиться читать по-гречески.

Πάτερ
Πάτερ ἡµῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνοµά σου,
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου,
γενηθήτω τὸ θέληµά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς.
Τὸν ἄρτον ἡµῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡµῖν σήµερον·
καὶ ἄφες ἡµῖν τὰ ὀφειλήµατα ἡµῶν,
ὡς καὶ ἡµεῖς ἀφήκαµεν τοῖς ὀφειλέταις
ἡµῶν· καὶ µὴ εἰσενέγκῃς ἡµᾶς εἰς πειρασµόν,
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡµᾶς
ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

ПАтер имОн —- Отец наш
О ен тис Уранис —- В небесах
АгиастИто то Онома су —- Пусть будет освящено Имя Твое
ЭльтАто и васИлиа су —- Пусть придет Царство Твое
ГеннетИто то тЕлима су —- Пусть сбудется воля Твоя
Ос ен урАно ке Эпи гис —- Как в небе и на земле
Тон Артон имОн тон эпИусион —- Хлеб наш насущный
Дос имИн сИмерон —- Дай нам сегодня
Ке Афес имИн та офейлиматА имОн —- И оставь нам долги наши
Ос ке имИс афикамЕн —- Как и мы оставили
Тис офИлетес имОн —- Должникам нашим
ке ми исенЕнкис имАс ис пирасмОн —- И не введи нас в искушение
Алля ррИсе имАс апО ту пОниру —- Но избавь нас от злого
(Матфей 6:9-13)

Πάτερ
ἁγιασθήτω τὸ ὄνοµά σου
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου
τὸν ἄρτον ἡµῶν τὸν ἐπιούσιον δίδου ἡµῖν τὸ καθ ἡµέραν·
καὶ ἄφες ἡµῖν τὰς ἁµαρτίας ἡµῶν,
καὶ γὰρ αὐτοὶ ἀφίοµεν παντὶ ὀφείλοντι ἡµῖν·
καὶ µὴ εἰσενέγκῃς ἡµᾶς εἰς πειρασµόν.

ПАтер —- Отец
АгиастАто то Онома су —- Пусть будет освящено Имя Твое
ЭльтАто и васИлиа су —- Пусть придет Царство Твое
Тон Артон имОн тон эпИусион дИду имИн то кат имЕран —- хлеб наш насущный подавай нам на каждый день
Ке Афес имИн тас амартИас имОн —- и прости нам грехи наши
Ке гар аутОй афИомен пантИ офИлонти имИн —- ибо и мы прощаем всякому должнику нашему
Ке ми

Pater
Pater noster,
qui es in caelis,
sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
Et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem,
sed libera nos a malo.
Amen.

пАтер нОстер, кви эс ин чЕлис, — Отец наш, пребывающий на небесах.
санктифичЕтур нОмен тУум. – да святится имя Твое
адвЕниат рЕньум тУум. – да придет царствие Твое
фИат волЮнтас тУа – да будет воля Твоя
сИкут ин чЕло ет ин тЕрра. – как на небесах, так и на земле
пАнем нОструм котидиАнум – хлеб наш насущный
да нОбис Одие. – дай нам сегодня
ет демИтте нОбис дЕбита нОстра – и оставь нам долги наши
сИкут ет нос демИттимус – как и мы оставляем
дебитОрибус нОстрис. – должникам нашим
ет не нос индУкас – и не введи нас
ин тентациОнем, — в искушение
сед лИбера нос а мАло. – но избавь нас от злого
Амен — Аминь

Олег!
Молитвы на греческом (как читаются в современной греческой традиции) лучше учить не в русской транслитерации, а в греческой, предварительно освоив правила чтения. Они не сложные. В транскрипции и Дениса и Татьяны присутствуют ошибки.
http://analogion.net/glt/ — тут можно найти полный круг богослужения на греческом языке.

Церковнославянские молитвы калькированы с греческих и сохраняют тот же порядок слов. Отсюда некоторая «рваность» ЦС текстов.

Молитвы на греческом очень красивы, а псалмы во многих случаях сохраняют оригинальную поэтику. Всячески поддерживаю Вас в Вашем желании выучить их в оригинале. Сам по возможности стараюсь читать их по-гречески. Если что — обращайтесь, чем смогу — помогу.

Да, и еще: молитвы читаются в соответствии с современными правилами чтения, т.н. рейхлиновским произношением. Если кратко: дифтонги переходят в диграфы + несколько других отличий от т.н. эразмовского классического греческого. Google it!
Удачи

Буквы греческие непонятные. латынь и то внятней чиатть))

Ну без труда. 🙂
Вообще в греческом алфавите больше общих букв с кириллицей, оно и понятно. Просто некоторых звуков греческого языка в русском нет, поэтому написать транскрипцию непросто

Константин Κώστας Сермягин
спаси Господи)

Сергей Герман
Eἰς δόξαν Θεοῦ
🙂

Богородице Дево,радуйся на латыни:

Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta es in mulieribus et benedictus fructus ventris Tui. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostrae. Amen

(произношение классической латыни) Авэ Мария, грАтиа плЭна, дОминус тЕкум, бэнэдИкта эс ин мульЕрибус эт бэнэдИктус фрУктус вЭнтрис туй. Cанкта мария, мАтер дЕи, Ора про нОбис пэкатОрибус, нунк эт ин ора мОртис нострай. амэн

Читайте так же:  Псалом текст молитвы на русском языке с ударениями

Ну тогда уж и на греческом:

ФэотОкэ ПарФЭнэ, хЭрэ, кэхаритомЭни МарИа, о КИриос мэтА су.
эвлогимЭни си эн гинэксИ, кэ эвлогимЭнос о КарпОс тис килИас су. Оти СотИра Этэкэс тон психОн имОн.

Ударения обозначены заглавными буквами.
Ф — межзубное, как в английском th в слове thick.
Г — нечто среднее между украинским «г» и русским «й»
э — нечто среднее между «э» и «е». предшествующий согласный смягчается, но не так сильно, как перед русским «е». То же относится и к «и»

Молитва Иисусова:
Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλόν
КИрие ИисУ ХристЭ ИйЭ ту ФеУ элЕйсон мэ тон амартолОн
Господи Иисусе Христе Сыне Божий помилуй мя грешнаго

In nómine Patris , et Fílii, et Spíritus Sancti. Amen.

Domine Iesu Christe, Fili Dei, miserere mei, peccatoris.

Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in sǽcula sæculórum. Amen.

Во Имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь = Ис то Онома ту ПатрОс кэ ту иУ кэ ту агИу ПнЭвматос. амИн

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь = ДОкса ПатрИ кэ иО кэ агИо ПнЭвмати кэ нин кэ аИ кэ ис тус эОнас тон эОнон. амИн

Д — межзубная звонкая, как в английском «the»

Трисвятое:
Агиос о ФэОс, Агиос исхирОс, Агиос афАнатос, элЕйсон имАс.

Пресвятая Троице:
ПанагИа ТриАс элЕйсон имАс: КИрие илАсфити тэс амартИэс имОн, ДЭспота синхОрисон тас аномИас имИн, Агие эпИскэпсэ кэ Иасэ тас асфенИас имОн Энэкэн ту ономатОс су.

Опять же:
Ударения обозначены заглавными буквами.
д — межзубная звонкая, как в английском «the»
ф — межзубная глухая, как в английском th в слове thick.
г — нечто среднее между украинским «г» и русским «й»
э/е — нечто среднее между «э» и «е». предшествующий согласный смягчается, но не так сильно, как перед русским «е». То же относится и к «и»
л — мягче русского л, но тверже ль

Трисвятое
Sanctus Deus, Sanctus fortis, Sanctus immortális, miserére nobis

Душа расцветает как роза, насыщаясь неповторимым звуком молитв на греческом языке. Спасибо всем за общение, за единомыслие. Очень благодарна Константину Сермягину за необходимые знания по этому вопросу и за его доброжелательность.

Людмила, спасибо за теплые слова! Успехов в греческом!

Божественная литургия на греческом языке русскими буквами с параллельным церковно-славянским текстом (для русских, молящихся в греческих храмах).

Греко-русский служебник предлагается в помощь православным русским, на знающим греческого языка. Он содержит Божественную Литургию Св. Ионна Златоуста на греческом языке русскими буквами с параллельны текстом на церковно-славянском языке.

Издание приурочено к юбилею — 1700-летию святой кончины Великомученика Пантелеимона (305 г.)

Иисусову молитву принято считать молитвой первоначальной ступени веры. Текст Иисусовой молитвы наделен огромной мощью, ее сила несоизмерима.

К прочтению эту молитву используют для прошения помилования у Всевышнего посредством обращения к Его Сыну.

К этой молитве можно обращаться всегда, в любой день, если возникли какие – либо жизненные трудности. Она может стать оберегом и защитой от неприятностей.

Чтобы Всевышний услышал молящегося, и молитва была эффективной и действенной, нужно знать некоторые детали прочтения и научиться правильно их выполнять.

Чтобы текст был прочитан верно, следует придерживаться некоторым несложным правилам чтения:

 • Стоит сосредоточить свои мысли на произношении каждой фразы и ее смысле;
 • Не нужно заучивать текст, важен лишь его смысл и значение произносимых слов;
 • Место, выбранное для обращения к Господу, должно быть тихим, спокойным, без постороннего шума;
 • Пустить веру свою в сознание, в мысли, чтобы она оставалась там даже в моменты умственной работы и размышлений;
 • Думать следует о вере, о силе Господа, о любви к нему, о почитании Всевышнего.

Иисусову молитву можно прочесть не только ради прошения помилования, ее текст способен снять сглаз, исцелить, отвести дурное.

Эти слова обращения ко Господу созданы на греческом, затем переведены на церковнославянский, а потом на русский. У не есть и большой вариант, более пространный, и сокращенный. Через такую молитву можно беседовать с Самим Богом, обращаясь к Иисусу Христу с просьбой о самом главном — помиловании, умоляя Спасителя о здравии и спасении.

Господи, Иисус Христос, Сын и Слово Господний, молитв ради пречистой Божьей Матери, помилуй меня, грешного
Господи, Иисус Христос, Сын Господний, помилуй меня, грешного.
Господи, Иисус Христос, помилуй меня.
Господи, помилуй.

Используя четки — это вещь, похожая на бусы, которую надевают на руку, — считают точное количество раз повторения молитвы. Читается Иисусова молитва и в любое время при необходимости, и в качестве утреннего и вечернего правила. Этой молитвой начинаются многие церковные богослужения. Благодатная помощь Господа через молитву приходит и защищая нас сглаза, и от порчи, и от проклятий. Есть и еще одна молитва Господу, в которой мы просим Иисуса Христа о защите для ребенка.

«Дитя Господне, Иисус Христос! Окружи меня Святыми ангелами, святыми помощниками, молитвами Божьей Матери всего, Животворящим Крестом. Сохрани меня силой святых: Михаила и святых Пророков, Иоанна Богослова, Киприана, преподобного Никона и Сергия. Избавь меня, рабу Божью (имя) от злословия вражеского, от колдовства и нечисти, Лукавых насмешек и колдовства, чтобы причинить зла никто не смог. Светом сияния Твоего,Вездесущий, сохрани меня утром, вечером и днем, Силою благодати отведи от меня все плохое, Удали нечестья по напутствию Беса. Кто зло мне делал, с завистью смотрел, плохого желал, Тому пускай все назад возвртится, от меня беда уйдет. Аминь!»

Больше всех уязвимее и податливее чужим взглядам и сглазу малыши. Чтобы отвести от маленького ребенка негативное воздействие, матери следует поднять его и прошептать:

«Сыну Божьему я слово мое направляю, дай защиту дитятку моему родненькому от глаза лукавого, от похвалы чрезмерной и от зависти, созрани дитя от люда постороннего, покой ему дай и спокойствие. Аминь!»

Проговорив последнее слово, следует сплюнуть по левое плечо и окончить обращение фразой:
«Порчу порченую плюю, сглаз плохой снимаю. Аминь!»

У Сына Божьего часто просят исцеления и здравия. При помощи молитвы Иисусу можно просить не обязательно духовного здоровья, физическое здравие также необходимо. Просящий обретет спокойствие в эмоциональном плане, его действия будут праведными и верными. Также можно использовать молитву для прошения благополучия близкого, если он страдает тяжелейшим недугом. Но в этом случае стоит знать, что просить у Иисуса помощи можно только за крещеного человека.

«О Всевышний, Создатель наш, в помощи Твоей нуждаюсь, подари полное исцеление рабе Господней (произносим имя), омой кровушку ее лучами своими. Лишь с Твоей помощью придет выздоровление к ней. Силою целебной коснись нее и дай благословение дороги все ее к долгожданному избавлению, исцелению, оздоровлению. Подари ее телесам здравие, ее душе – легкость благую, ее сердцу – божественное Твое исцеление. Боль навсегда отвергнет ее тело и душу, и силы к ней вернутся, раны все заживут и придет помощь святая Твоя. Твои лучи с голубых Небес дойдут к ней, дадут ей защиту крепкую, благословят на избавления от болезней ее, укрепят веру ее. Да услышит эти слова мои Всевышний. Слава Тебе. Аминь»

К прочтению допускается лишь крещеный человек. В некоторых случаях разрешается и некрещеному попросить у Всевышнего помощи через молитву , если вера его глубоко в сердце и он испытывает чистую любовь к Господу.
Молитва к Иусусу обретает особенную мощь, если обращение к Богу будет произноситься с огромной любовью и покаянием. Все, кто просил Господа о помощи через Иисусову молитву утверждают о быстром ответе Бога на прошения.

Читайте так же:  Молитва живым в помощь как правильно читать

Святы́й Бо́же, Святы́й крепкий, Святы́й безсмертный, помилуй нас (трижды)

Краткое славословие
Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Иисусова молитва
Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με τὸν ἁμαρτωλόν
[Кириэ Иису Христэ, Иэ ту Thэу, элэисон-мэ тон амарталон]

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго

Отче наш
Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου·
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου·
γενηθήτω τὸ θέλημά σου,
ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς·
τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον·
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφελήματα ἡμῶν,
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν·
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
[Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.]

О́тче нашъ, И́же еси́ на небесѣхъ,
да свѧти́тсѧ и́мѧ Твое́,
да прїи́детъ ца́рствїе Твое́:
да будетъ волѧ Твоѧ, я́ко на небеси́ и на земли́,
хлѣбъ нашъ насу́щный даждь намъ днесь,
и оста́ви намъ до́лги нашѧ,
ѧкоже и мы ѡставлѧемъ должнико́мъ нашымъ,
и не введи́ насъ во искуше́нїе,
но изба́ви насъ от лука́ваго.
[ѧко Твое́ есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа ныне и присно и во вѣки вѣковъ].

Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна. И воскресшаго в третий день по Писанием. И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца. И в Духа Святаго, Господа животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшего пророки. Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую едино крещение во оставление грехов. Чаю воскресения мертвых, и жизни будущаго века. Аминь.

Свете Тихий
Φῶς ἱλαρὸν ἁγίας δόξης ἀθανάτου Πατρός, οὐρανίου, ἁγίου, μάκαρος, Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλθόντες ἐπὶ τὴν ἡλίου δύσιν, ἰδόντες φῶς ἐσπερινόν, ὑμνοῦμεν Πατέρα, Υἱόν, καὶ ἅγιον Πνεῦμα, Θεόν. Ἄξιόν σε ἐν πᾶσι καιροῖς ὑμνεῖσθαι φωναῖς αἰσίαις, Υἱὲ Θεοῦ, ζωὴν ὁ διδούς· διὸ ὁ κόσμος σὲ δοξάζει.

Свете Тихий святыя славы, безсмертнаго Отца небеснаго, святаго блаженнаго, Иисусе Христе: пришедше на запад солнца, видевше свет вечерний, поем Отца, Сына, и Святаго Духа, Бога. Достоин еси во вся времена пет быти гласы преподобными, Сыне Божий, живот даяй: темже мир тя славит

Песнь Симеона Богоприимца
νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, δέσποτα, κατὰ τὸ ῥῆμά σου ἐν εἰρήνῃ•
ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν σου,
ὃ ἡτοίμασας κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν,
φῶς εἰς αποκάλυψιν ἐθνῶν καὶ δόξαν λαοῦ σου Ἰσραήλ.

Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром;
яко видеста очи мои спасение Твое,
еже еси уготовал пред лицем всех людей,
свет во откровение языком, и славу людей Твоих Израиля.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Апостол Павел говорит: «Непрестанно молитесь» ( 1Фес. 5:17 ). Часто спрашивают: как же можно молиться непрестанно, если мы работаем, читаем, говорим, едим, спим, и т. д., то есть делаем то, что, казалось бы, несовместимо с молитвой? Ответом на этот вопрос в православной традиции является Иисусова молитва. Верующие, практикующие Иисусову молитву, достигают непрестанной молитвы, то есть непрестанного предстояния перед Богом. Каким образом это происходит?

Молитва Иисусова звучит так: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго». Есть и более краткая ее форма: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». Но можно свести молитву и к двум словам: «Господи, помилуй». Человек, который совершает Иисусову молитву, повторяет ее не только во время богослужения или на домашней молитве, но и в пути, во время еды и отходя ко сну. Если даже человек говорит с кем-то или слушает другого, то, не утрачивая интенсивности восприятия, он, тем не менее, продолжает где-то в глубинах своего сердца повторять эту молитву.

Смысл Иисусовой молитвы заключается, конечно, не в механическом ее повторении, но в том, чтобы всегда ощущать живое присутствие Христа. Это присутствие ощущается нами прежде всего потому, что, произнося молитву Иисусову, мы произносим имя Спасителя.

Имя есть символ своего носителя, в имени как бы присутствует тот, кому оно принадлежит. Когда юноша влюблен в девушку и думает о ней, он непрестанно повторяет ее имя, потому что она словно бы присутствует в своем имени. И поскольку любовь наполняет все его существо, он чувствует необходимость повторять это имя вновь и вновь. Точно так же христианин, который любит Господа, повторяет имя Иисуса Христа, потому что все его сердце и существо обращено ко Христу.

Очень важно при совершении Иисусовой молитвы не пытаться воображать Христа, представляя себе Его как человека в какой-либо жизненной ситуации или, например, висящим на кресте. Молитва Иисусова не должна быть сопряжена с образами, которые могут возникнуть в нашей фантазии, потому что тогда происходит подмена реального воображаемым. Молитва Иисусова должна сопровождаться только внутренним ощущением присутствия Христа и чувством предстояния Богу Живому. Никакие внешние образы здесь не уместны.

Читайте так же:  Молитва ко ПреСвятой Богородице иконе целительница

[Лорд Джизес Крайст, Сан оф Год, хэв мэрси он ми, э синнэ]

 • На арабском языке : أيها الرب يسوع المسيح ابن الله, إرحمني أنا الخاطئ

[Ayyuha-r-Rabbu Yasū` al-Masīħ, Ibnu-l-Lāh, irħamnī ana-l-khāti]
([ana-l-khāti’a] если молитва женщины).

 • На армянском языке : Տէր Յիսուս Քրիստոս Որդի Աստուծոյ ողորմեա ինձ մեղաւորիս
  • [Тэрь hисус Кристос Астцо Ворди вогормирь инц мегаворис].
 • На белорусском языке : Пане Езу Хрысце, Сыне Божы, змілуйся нада мною грэшным (грэшнай). Пане змілуйся (сокращённая форма).
 • На болгарском языке : Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилвай мен грешника.
 • На венгерском языке : Uram Jézus Krisztus, Isten Fia, könyörülj rajtam bűnösön!
 • На греческом языке : Κύριε Ἰ ησο ῦ Χριστέ, Υ ἱ έ το ῦ Θεο ῦ , ἐ λέησόν με τ ὸ ν ἁ μαρτωλόν

[Кириэ Ису Христэ, Иэ ту Thэу, элэисон-мэ тон амарталон]
( τ ὴ ν ἁ μαρτωλόν если молитва женщины)

 • На грузинском языке : უფალო იესუ ქრისტე , ძეო ღმრთისაო , შემიწყალე მე ცოდვილი .
 • На иврите : אֲדֹונָי יַשׁוּעַ הַמַשִיחַ, בֵּן אֱלֹהִים, חָנְנֵנִי חוֹטֵא.

[Адона́й Яшу́а hамаши́ах, Бэн hаЭлоhи́м, ханэнэ́ни хотэ́]
. помилуй мя грешную [. ханэнэни хотэ́т]
. помилуй нас грешных [. ханэнэну хоти́м]

 • На корейском языке : 주 예수 그리스도 , 하나님의 아들이시여 , 이 죄인에게 자비를 베푸소서 .
 • На латинском языке : Domine Iesu Christe, Fili Dei, miserere mei, peccatoris.

[ Доминэ Есу Христэ , Филии Дэи , мисэрэрэ мэи пэккаторис ].
(peccatricis если молитва женщины)

 • На македонском языке : Господи, Исусе Христе, Сине Божји, помилуј ме грешниот (грешната — ж.р.)
 • На немецком языке : Herr Jesus Christus, (du) Sohn Gottes, hab Erbarmen mit mir (Sünder).
 • На нидерландском языке : Heer Jezus (Christus), Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
 • На норвежском языке : Herre Jesus Krist, Guds son, miskunna deg over meg, ein syndar!
 • На польском языке : Panie Jezu Chryste, Synu Boga, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem.
 • На португальском : Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tende piedade de mim, pecador.
 • На румынском языке : Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul. (păcătoasa if prayed by a female)
 • На сербском языке : Господе Исусе Христе, Сине Божји, помилуј ме грешног.

(Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, pomiluj me grešnog).

 • На словацком языке : Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym.
 • На украинском языке : Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного (грішну если молитва женщины). Господи, помилуй (сокращённая форма).
 • На финском языке : Herra Jeesus Kristus, Jumalan Poika, armahda minua syntistä.
 • На хорватском языке : Gospodine Isuse Kriste, Sine Božji, smiluj se meni grešnome.
 • На церковнославянском языке :
  • 10—15 вв. Господи Ісусе Христе Сыне Божїи помил ѹ й м ѧ гр ѣ шнаго (грѣ шнѹ ю если молитва женщины).
  • с 15 в. ( Церковная реформа патриарха Никона ) Господи Іисусе Христе Сыне Божїй помилуй м ѧ гр ѣ шнаго (грѣ шную если молитва женщины).
  • с 1708-1710 гг. Господи Іисусе Христе, Сыне Божій, помилуй мя гр ѣ шнаго (грѣ шную если молитва женщины).
  • с 1917-1918 гг. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго (грешную если молитва женщины).
 • На цыганском языке (влашское наречие) : Рай Исус Христос ле Дэвлэско Шаво, помилусар ман грешнонэс.
 • На чешском языке : Pane Ježíši Kriste, Syne Boží, smiluj se nade mnou hříšným.
 • На шведском языке : Herre Jesus Kristus, Guds son, förbarma dig över mig (без последнего слова «грешнаго»).

На латинском языке : Domine Iesu Christe, Filie Dei, misere mei, peccatoris.

[ Доминэ Есу Христэ , Филиэ Дэи , мисэрэ мэи , пэккаторис ]. (peccatricis если молитва женщины)

Иисусова молитва в православном учении — это молитвенное обращение к Иисусу Христу с просьбой о помиловании. Например, о прощении грехов. Иисусова молитва звучит так:

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго

Господи, Иисусе Христе, помилуй мя

Иисусова молитва на английском языке: Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me, the sinner.
[Лорд Джизес Крайст, Сан ов Год, хэв мэрси он ми, зэ синнэ]

Иисусова молитва на арабском языке: أيها الرب يسوع المسيح ابن الله, إرحمني أنا الخاطئ
[Айюhа-р-Раббу Ясуу’ ал-Масииħ, Ибну-л-Лааh, ирħамнии ана-л-хаати]. В слове Ясуу’ ‘ зевный взрывной шумный согласный. ([ана-л-хаати’а] если молитва женщины).

Иисусова молитва на армянском языке: Տէր Յիսուս Քրիստոս Որդի Աստուծոյ ողորմեա ինձ մեղաւորիս
[Тэрь Һисус Кристос Ворди Астцо вогормьия индз мегаворис].

Иисусова молитва на белорусском языке: Пане Езу Хрысце, Сыне Божы, змілуйся нада мною грэшным (грэшнай). Пане змілуйся (сокращённая форма).
І соответствует русской и, остальное (в этом тексте) как по-русски.

Иисусова молитва на болгарском языке: Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилвай мен грешника.
Е произносится как э. Перед э, и согласные не смягчаются (в этом тексте).

Иисусова молитва на венгерском языке: Uram Jézus Krisztus, Isten Fia, könyörülj rajtam bűnösön!
Ударение всегда не первом слоге. É (долгая), ö, ü, ű (долгая) — особые гласные. Sz — с. S — ш.

Иисусова молитва на греческом языке: Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με τὸν ἁμαρτωλόν
[Кюриэ Иэсу Христэ, Хюиэ ту Tхэу, элээсон-мэ тон хамартолон]
τὴν ἁμαρτωλόν если молитва женщины)

Иисусова молитва на грузинском языке: უფალო იესო ქრისტე, ძეო ღვთისაო, შემიწყალე მე ცოდვილი.
[Упhало Иэсо Кhристэ, Дзэо Ғтhисао, шэмиц’қалэ мэ цодвили] ц’ – резкое, ғ – украинское г, қ – горловое.

Иисусова молитва на иврите: אֲדֹונָי יַשׁוּעַ הַמַשִיחַ, בֵּן אֱלֹהִים, חָנְנֵנִי חוֹטֵא.
[Адона́й Яшу́а hаМаши́ах, Бэн hаЭлоhи́м, ханэнэ́ни хотэ́]
. помилуй мя грешную [. ханэнэни хотэ́т]
. помилуй нас грешных [. ханэнэну хоти́м]

Иисусова молитва на испанском языке: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador.
[Сэнё́р Хэсукри́сто, И́хо дэ Дио́с, тэн пьеда́д дэ ми, пэкадо́р].

Иисусова молитва на итальянском языке: Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi misericordia di me peccatore.
Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi misericordia di noi. — Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi misericordia di . — Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй.

Иисусова молитва на корейском языке: 주 예수 그리스도, 하나님의 아들이시여, 이 죄인에게 자비를 베푸소서.

Иисусова молитва на латинском языке: Domine Iesu Christe, Fili Dei, miserere mei, peccatoris.
[До́минэ Е́зу Хри́стэ, Фи́ли Дэ́и, мизэрэ́рэ мэ́и, пэкка́торис].
(peccatricis если молитва женщины) ?

Иисусова молитва на латышском языке: Kungs Jēzu Kristu, Dieva Dēls, apžēlojies par mani, grēcinieku.
[Кункс Е́эзу Кри́сту, Ди́эва Дэ́элс, а́пжээлойиэс пар ма́ни, грэ́эциниэку]

Иисусова молитва на литовском языке: Viešpatie Jėzau Kristau, Dievo Sūnau, pasigailėk manęs, nusidėjėlio(-ės). (-грешных — мн.ч.?).

Читайте так же:  Чтение молитв каждый день

Иисусова молитва на македонском языке: Господи, Исусе Христе, Сине Божји, помилуј ме грешниот (грешната — ж.р.)

Иисусова молитва на мальтийском языке: Mulej Ġesù Kristu, Iben ta’ Alla l-ħaj, ikollok ħniena minni, midneb.

Иисусова молитва на немецком языке: Herr Jesus Christus, (du) Sohn Gottes, hab Erbarmen mit mir (Sünder).

Иисусова молитва на нидерландском языке: Heer Jezus (Christus), Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.

Иисусова молитва на норвежском языке: Herre Jesus Krist, Guds son, miskunna deg over meg, ein syndar!

Иисусова молитва на осетинском языке: Хицау Йесо Чырысти, Хуцауы Фырт, таригъаед мын бакаен. ?

Иисусова молитва на польском языке: Panie Jezu Chryste, Synu Boga, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem.
[Па́не Е́зу Хры́стэ, Сы́ну Бо́га, зми́вуйсен надэ́мнон, гжэшни́кем]

Иисусова молитва на португальском: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tende piedade de mim, pecador.

Иисусова молитва на румынском языке: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul. (păcătoasa если молитва женщины)

Иисусова молитва на сербском языке: Господе Исусе Христе, Сине Божји, помилуј ме грешног.
(Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, pomiluj me grešnog).

Иисусова молитва на словацком языке: Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym.

Иисусова молитва на татарском языке: Әфәнде Гәйсә Мәсих, Аллаhы Улы! Гөнаһлы мине кызган!
Ә — средний звук между а и я. Ударения во всех словах на последнем слоге, в слове кызган — к, г глубокозаднеязычные.

Иисусова молитва на турецком языке: Rab İsa Mesih, Allahın Oğlu, günahlarımı bağışla.
Раб Иса Мэсих, Аллахын Олу, гюнахларымы баышла.

Иисусова молитва на украинском языке: Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного (грішну если молитва женщины). Господи, помилуй (сокращённая форма).
[Господы Исусэ Хрыстэ, Сыну Божий, помылуй мэнэ гришного]
Г — звонкая х. (Более точно — украинская и — среднее между ы и и, а э — среднее между э и е.

Иисусова молитва на финском языке: Herra Jeesus Kristus, Jumalan Poika, armahda minua syntistä.

Иисусова молитва на французском языке: Seigneur, Jésus Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur.

Иисусова молитва на хорватском языке: Gospodine Isuse Kriste, Sine Božji, smiluj se meni grešnome.

Иисусова молитва на церковнославянском языке:
10—14 вв. (устав) Господи Исѹсе Христе Сыне Божиї помилѹй мѧ грѣшнаго (грѣшнѹю если молитва женщины).
с 15 в. (полуустав) Го́споди Ісу́се Христѐ Сы́не Бо́жїй поми́луй мѧ грѣшнаго (грѣшную если молитва женщины).
после Никона (полуустав) Го́споди Іису́се Христѐ поми́луй мѧ грѣшнаго (грѣшную если молитва женщины).
с 1708-1710 гг. (стар.орф.) Господи Іисусе Христе, Сыне Божій, помилуй мя грѣшнаго (грѣшную если молитва женщины).
с 1917-1918 гг. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго (грешную если молитва женщины).

Иисусова молитва на цыганском языке (диалект русских цыган): Ра́ё Ису́со Христо́со, Чя́во Дэвлэ́скро, пота́нгинэ ман, грешнонэ́с.

Иисусова молитва на чешском языке: Pane Ježíši Kriste, Syne Boží, smiluj se nade mnou hříšným.
[Па́нэ Е́жииши Кри́стэ, Сы́нэ Бо́жии, сми́луй сэ на́дэ мно́у гжи́шныым]. В слове гжи́шныым г — звонкая х.

Иисусова молитва на шведском языке: Herre Jesus Kristus, Guds son, förbarma dig över mig (без последнего слова «грешнаго»).

Иисусова молитва на эсперанто: Sinjoro Jesuo Kristo, Filo de Dio, indulgu min pekan. ?
[Синъёро Есу́о Кри́сто, Фи́ло дэ Ди́о, инду́льгу мин пэ́кан.]

Иисусова молитва на японском языке: 主イイスス・ハリストス、神の子よ、我、罪人を憐れみ給え。
[Шу Иисус Христос, Ками-но Ко-ё, варэ заинин-о авареми тамаэ.]

В настоящий сборник включены две работы свт. Марка Эфесского 1 , как нельзя лучше соответствующие исихастской тематике, поскольку они касаются как Иисусовой молитвы, так и паламитских споров, проблематика которых все еще была актуальной для византийского богословия на протяжении многих десятилетий после Соборов XIV в.

Произведение свт. Марка Эфесского Силлоги(сти)ческие главы ( κεφάλαια συλλογιστικὰ κατὰ τῆς αἱρέσεως τῶν Ἀκινδυνιστῶν περὶ διακρ ί σεως θε ί ας οὐσ ί ας καὶ ἐνεργε ί ας ) было издано впервые 1849 году в качестве приложения к editio princeps Жизни во Христе св. Николая Кавасилы 8 . Затем это издание было повторено в Лейпциге в 1899 9 году. Проблематика сочинения свт. Марка находится в русле проблем, находившихся в центре паламитских споров 10 . Достаточно назвать трактаты свт. Григория Паламы О божественном единении и различении ( διακρ ί σεως ) и антипаламитов Мануила Калеки (PLP 10289) О сущности и энергии и Иоанна Кипариссиота (PLP 13900) О различии ( διαφορ ᾶ ς ) божественной сущности и божественной энергии. Поскольку другое основное сочинение свт. Марка в защиту паламитского богословия (О различении божественной сущности и энергии – 2 трактата против Мануила Калеки) до сих пор не издано 11 , данный трактат остается одним из важнейших для знакомства с наследием свт. Марка.

Трактат был издан немецким ученым В. Гассом по одной рукописи 14 совершенно неудовлетворительно с точки зрения научного аппарата (прежде всего, атрибуции цитат). Так, издателем остались неправильно определенными или вовсе незамеченными даже многие цитаты из Священного Писания, не говоря уже о святоотеческих творениях, вследствие чего в некоторых местах пунктуация расставлена совершенно произвольно с существенным искажением смысла. Эти же недостатки относятся, соответственно, и к русскому переводу. Первый издатель перевода А. Ф. Лосева, В. В. Бибихин, совершенно не справился с задачей научного редактирования (отчасти потому, что не был установлен греческий подлинник), снабдив к тому же святоотеческие цитаты ложными ссылками (как кажется, иногда просто взятыми наугад из PGL).

Мы также не можем сказать, что удовлетворительно решили стоявшие перед нами проблемы. Святитель Марк Эфесский цитирует святоотеческие творения обычно со словами «так говорят богословы», и только редко дает какие-либо уточнения. Возможно, он пользовался какой-либо из многочисленных паламитских антологий святоотеческих цитат. Кроме того, многие места приводятся автором в небуквальном пересказе, хотя и подаются как прямые цитаты. Работа по определению всех подобных мест выходила за рамки наших задач, а потому при редакции перевода установлена лишь часть (правда, довольно значительная) косвенных ссылок и реминисценций. Соответственно при необходимости исправлялся (без оговорок) и русский перевод (в т. ч. пунктуация). Кроме того, при редакции перевода была унифицирована, по возможности, философская и богословская терминология: так, энергия закреплена только за ἐνέργεια , а способность, сила или потенция – за δύναμις .

Выполненный нами перевод дополнительных глав опубликован впервые в Интернет-версии 18 декабря 2003 г. на нашем сайте по адресу: ; в книжном формате издается впервые. В комментариях мы почти не касаемся вопроса о том, насколько основательны доказательства свт. Марка Эфесского, исходящие как из общей логики, так и из цитат из Священного Писания и отцов Церкви, хотя неоднозначность этих свидетельств и спорность рассуждений в ряде случаев очевидна.

Читайте так же:  Окропление Святой водой молитва

P. S. Важные комментарии к «Силлогистическим главам» (с уточнением ссылок на некоторые источники, в т. ч. сочинения латинских схоластов; нумерация глав по рукописи Vindob. theol. gr. 171) см.: Demetracopoulos J. A. Palamas Transformed. Palamite Interpretations of the Distinction between God’s ‘Essence’ and ‘Energies’ in Late Byzantium // Greeks, Latins, and Intellectual History: 1204–1500 / Ed. by M. Hinterberger and Ch. Sch abel. Leuven; Paris; Walpole [MA], 2011 (Bibliotheca; 11). P. 263–372 (здесь: 342–368, особенно со с. 347). (Эта статья появилась уже после завершения верстки всей книги и не была использована.) О цитировании ряда глав этого произведения в поствизантийском богословии см.: Idem. Éch os d’Orient – Résonance d’Ouest. In respect of: C. G. Conticello – V. Conticello, eds., La théologie byzantine et sa tradition. II: XIIIe-XIXe s. // Nicolaus. Rivista di Teologia ecumenico-patristica 2010 (2), 67–148 (здесь: 93–94).

1 Если божественная сущность и энергия есть одно и то же, то [происходящее] из сущности будет и из энергии, а [происходящее] из энергии будет и из сущности. И таким образом Сын и Дух будут из энергии; и уже не будут Они только порождением и исхождением, но и результатом энергий и произведением. С другой же стороны, тварь 56 [будет происходить] из [самой] сущности и [окажется] не только результатом энергии, но и порождением [сущности]. Однако то и другое нечестиво и чуждо истины.

2 Кроме того, если сущность и энергия – одно и то же, то необходимо, чтобы Бог вместе с бытием везде и совершенно действовал. Следовательно, тварь [окажется] совечной Богу (Который действует от вечности), как учат эллины 57 .

3 Если приемлющее тождественный смысл есть также взаимно с ним тождественное, то Петр и Павел, приемлющие на себя один и тот же смысл человека, будут также тождественны между собою. Однако они не тождественны. Следовательно, сущность и энергия, приемлющие один и тот же смысл простоты, нетварности и бестелесности, не суть уже по этому

самому тождественны между собою.

же всякая жизнь живущих по Богу – иная в сравнении с жизнью природной, будучи духовной и боговидной. Этой жизнью жил и Павел, уже не живя больше плотию, но при жизни имея в себе самом Христа 110 , Который есть полнота благодатных даров.

Божественная литургия на греческом языке русскими буквами с параллельным церковно-славянским текстом (для русских, молящихся в греческих храмах).

Греко-русский служебник предлагается в помощь православным русским, на знающим греческого языка. Он содержит Божественную Литургию Св. Ионна Златоуста на греческом языке русскими буквами с параллельны текстом на церковно-славянском языке.

Издание приурочено к юбилею — 1700-летию святой кончины Великомученика Пантелеимона (305 г.)

Святы́й Бо́же, Святы́й крепкий, Святы́й безсмертный, помилуй нас (трижды)

Краткое славословие
Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Иисусова молитва
Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με τὸν ἁμαρτωλόν
[Кириэ Иису Христэ, Иэ ту Thэу, элэисон-мэ тон амарталон]

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго

Отче наш
Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου·
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου·
γενηθήτω τὸ θέλημά σου,
ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς·
τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον·
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφελήματα ἡμῶν,
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν·
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
[Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.]

О́тче нашъ, И́же еси́ на небесѣхъ,
да свѧти́тсѧ и́мѧ Твое́,
да прїи́детъ ца́рствїе Твое́:
да будетъ волѧ Твоѧ, я́ко на небеси́ и на земли́,
хлѣбъ нашъ насу́щный даждь намъ днесь,
и оста́ви намъ до́лги нашѧ,
ѧкоже и мы ѡставлѧемъ должнико́мъ нашымъ,
и не введи́ насъ во искуше́нїе,
но изба́ви насъ от лука́ваго.
[ѧко Твое́ есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа ныне и присно и во вѣки вѣковъ].

Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна. И воскресшаго в третий день по Писанием. И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца. И в Духа Святаго, Господа животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшего пророки. Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую едино крещение во оставление грехов. Чаю воскресения мертвых, и жизни будущаго века. Аминь.

Свете Тихий
Φῶς ἱλαρὸν ἁγίας δόξης ἀθανάτου Πατρός, οὐρανίου, ἁγίου, μάκαρος, Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλθόντες ἐπὶ τὴν ἡλίου δύσιν, ἰδόντες φῶς ἐσπερινόν, ὑμνοῦμεν Πατέρα, Υἱόν, καὶ ἅγιον Πνεῦμα, Θεόν. Ἄξιόν σε ἐν πᾶσι καιροῖς ὑμνεῖσθαι φωναῖς αἰσίαις, Υἱὲ Θεοῦ, ζωὴν ὁ διδούς· διὸ ὁ κόσμος σὲ δοξάζει.

Свете Тихий святыя славы, безсмертнаго Отца небеснаго, святаго блаженнаго, Иисусе Христе: пришедше на запад солнца, видевше свет вечерний, поем Отца, Сына, и Святаго Духа, Бога. Достоин еси во вся времена пет быти гласы преподобными, Сыне Божий, живот даяй: темже мир тя славит

Песнь Симеона Богоприимца
νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, δέσποτα, κατὰ τὸ ῥῆμά σου ἐν εἰρήνῃ•
ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν σου,
ὃ ἡτοίμασας κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν,
φῶς εἰς αποκάλυψιν ἐθνῶν καὶ δόξαν λαοῦ σου Ἰσραήλ.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром;
яко видеста очи мои спасение Твое,
еже еси уготовал пред лицем всех людей,
свет во откровение языком, и славу людей Твоих Израиля.

Иисусова молитва текст на греческом языке
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here