Молитва наталье великомученице

На данной странице вы найдете детальное описание: молитва наталье великомученице - подобранную специально для Вас!

А ́гница Твоя́, Иису́се, Ири́на, / зове́т ве́лиим гла́сом: / Тебе́, Женише́ мой, люблю́, / и, Тебе́ и́щущи, страда́льчествую, / и сраспина́юся, и спогреба́юся Креще́нию Твоему́, / и стражду́ Тебе́ ра́ди, / я́ко да ца́рствую в Тебе́, и умира́ю за Тя, / да и живу́ с Тобо́ю, / но я́ко же́ртву непоро́чную, приими́ мя, с любо́вию поже́ршуюся Тебе́. / Тоя́ моли́твами, // я́ко Ми́лостив, спаси́ ду́ши на́ша.

Д е́вства добро́тами преиспещре́нна, де́во, / страда́льчеством была́ еси́ красне́йшая, Ири́но, / кровьми́ твои́ми исте́кшими обагре́на, / пре́лесть же низложи́вшая безбо́жия. // Сего́ ра́ди и прия́ла еси́ по́чести побе́ды руко́ю Созда́теля твоего́.

О многострада́льная и пресла́вная Ири́но, неве́сто Христо́ва всехва́льная, уго́днице Бо́жия! Ты предстои́ши у Престо́ла Пресвяты́я Тро́ицы и наслажда́ешися неизрече́ннаго блаже́нства. При́зри у́бо ми́лостивно на нас, принося́щих ти хвале́бное пе́ние сие́, испроси́ нам ми́лость, отпуще́ние грехо́в у Преблага́го Го́спода, ве́мы бо, вои́стинну ве́мы, я́ко вся, ели́ко восхо́щеши, испроси́ти у Него́ мо́жеши. Те́мже у́бо смире́нно припа́даем к тебе́ и про́сим: уми́лостиви Влады́ку Не́ба и земли́, да пода́ст нам дух твоея́ ре́вности ко хране́нию святы́х Его́ за́поведей, я́ко да возмо́жем земно́е по́прище в доброде́тельном житии́ проводи́ти, ра́йских селе́ний унасле́довати и та́мо с тобо́ю и все́ми святы́ми прославля́ти Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святые мученики Адриан и Наталия являются покровителями семей, поэтому к ним обращаются со следующими молитвенными просьбами:

— о взаимной любви,
— о счастливом замужестве,
— о сохранении семьи в трудные времена,
— о возвращении любимого.

О святии мученицы Адриане и Наталие!

Услышите нас, раб Божиих (имена), в час сей к вам молящихся: помолитеся о нас Владыце Христу Богу, много бо дерзновение к Нему стяжали есте, искреннии молебницы о нас суще.

Умолите Господа отпустити наша грехи и Небеснаго Царствия сподобити нас, да купно с вами прославим великолепое имя Пресвятыя Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков.

О священная двоице, святии мученицы Христови, Адриане и Наталие, блаженнии супрузи и доблии страдальцы!

Услышите ны, молящиися вам со слезами, и низпослите на ны вся благопотребная душам и телесем нашим, и молите Христа Бога, да помилует нас и сотворит с нами по милости Своей, да не погибнем во гресех наших!

Ей, святии мученицы, приимите глас моления нашего и избавите ны молитвами вашими от глада, губительства, труса, потопа, огня, града, меча, нашествия иноплеменников и междоусобныя брани, от напрасныя смерти и от всех бед, печалей и болезней,

да выну, вашими молитвами и предстательством укрепляемии, прославим Господа Иисуса Христа, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем и Пресвятым Духом, во веки веков.

М у́ченицы Твои́, Го́споди, / во страда́ниих свои́х венцы́ прия́ша нетле́нныя от Тебе́, Бо́га на́шего: / иму́ще бо кре́пость Твою́, / мучи́телей низложи́ша, / сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости. / Тех моли́твами // спаси́ ду́ши на́ша.

Ин тропарь мученику Адриану, глас 3:

Б ога́тство неиждиву́щее вмени́л еси́ / ве́ру спасе́нную, треблаже́нне, / оста́вль оте́ческое нече́стие / и Влады́ки стопа́ми ше́ствуя, / Боже́ственными дарова́нии обогати́лся еси́, / Адриа́не сла́вне; / Христа́ Бо́га моли́ // спасти́ся душа́м на́шим.

М у́ченик возсия́ Боже́ственная па́мять / и земны́я озари́ вся концы́ све́тло, с весе́лием зову́щих: // Ты еси́ му́чеников, Христе́, ра́дование.

Ж ены́ Богому́дрыя Боже́ственная словеса́ в се́рдце положи́в, / Адриа́не, му́чениче Христо́в, к муче́нием усе́рдно устреми́лся еси́, // с супру́гою вене́ц прие́мь.

О свяще́нная дво́ице, святи́и му́ченицы Христо́ви, Адриа́не и Ната́лие, блаже́ннии супру́зи и до́блии страда́льцы! Услы́шите нас, моля́щихся вам со слеза́ми, и низпосли́те на ны вся благопотре́бная душа́м и телесе́м на́шим, и моли́те Христа́ Бо́га, да поми́лует нас и сотвори́т с на́ми по ми́лости Свое́й, да не поги́бнем во гресе́х на́ших. Ей, святи́и му́ченицы, приими́те глас моле́ния на́шего и изба́вите ны моли́твами ва́шими от гла́да, губи́тельства, тру́са, пото́па, огня́, гра́да, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни, от напра́сныя сме́рти и от всех бед, печа́лей и боле́зней, да вы́ну, ва́шими моли́твами и предста́тельством укрепля́емии, просла́вим Го́спода Иису́са Христа́, Ему́ же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О святи́и му́ченицы Адриа́не и Ната́лие! Услы́шите нас, раб Бо́жиих (имена), в час сей к вам моля́щихся: помоли́теся о нас Влады́це Христу́ Бо́гу, мно́го бо дерзнове́ние к Нему́ стяжа́ли есте́, и́скреннии моле́бницы о нас су́ще. Умоли́те Го́спода отпусти́ти на́ша грехи́ и Небе́снаго Ца́рствия сподо́бити нас, да ку́пно с ва́ми просла́вим великоле́пое и́мя Пресвяты́я Тро́ицы, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

К святой Анастасии обращаются молитвой с самыми разными просьбами. Женщины часто просят о быстрых и успешных родах.

О многострадальная и премудрая великомученице Христова Анастасие!

Ты душею на Небеси у Престола Господня предстоиши, на земли же, данною тебе благодатию, различная совершаеши исцеления:

призри убо милостивно на предстоящия люди и молящиеся пред мощами твоими, просящия твоея помощи, простри ко Господу святыя молитвы твоя о нас, и испроси нам оставление согрешений наших, недужным исцеление, скорбящим и бедствующим скорую помощь:

умоли Господа, да подаст всем нам христианскую кончину и добрый ответ на Страшном Суде Своем, да сподобимся мы купно с тобою славити Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков.

Молитвы святым мученикам Адpиану и Наталии

О святии мученицы Адриане и Наталие! Услышите нас, раб Божиих (имена), в час сей к вам молящихся: помолитеся о нас Владыце Христу Богу, много бо дерзновение к Нему стяжали есте, искреннии молебницы о нас суще. Умолите Господа отпустити наша грехи и Небеснаго Царствия сподобити нас, да купно с вами прославим великолепое имя Пресвятыя Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков.

О священная двоице, святии мученицы Христовы Адриане и Наталие, блаженнии супрузи и доблии страдальцы! Услышите нас молящихся вам со слезами, и низпослите на ны вся благопотребная душам и телесем нашим, и молите Христа Бога, да помилует нас и сотворит с нами по милости Своей, да не погибнем во гресех наших. Ей, святии мученицы! Приимите глас моления нашего, и избавите ны молитвами вашими от глада, губительства, труса, потопа, огня, града, меча, нашествия иноплеменников и междоусобныя брани, от внезапныя смерти и от всех бед, печалей и болезней, да присно вашими молитвами и предстательством укрепляеми, прославим Господа Иисуса Христа. Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем и Пресвятым Духом, во веки веков. Аминь.

Читайте так же:  Молитва Матроне Московской о собственном здравии

Тропарь мученикам Адриану и Наталии

Мученицы Твои, Господи, во страданиих своих венцы прията нетленныя от Тебе, Бога нашего: имуще бо крепость Твою, мучителей низложиша, сокрушиша и демонов немощныя дерзости. Тех молитвами спаси души наша.

Ответ на этот вопрос прочитали 498 посетителей

Вопросы принимаются в новом разделе сайта →

Наталья, что в переводе с латыни означает «родная», – одно из самых популярных в России и в мире русских имен. Для каждой девочки, девушки, женщины, носящей это имя, икона «Наталья» станет хранительницей, защитницей и поразительным примером верности своей вере и своему мужу. Замечательным подарком станет такая икона для Натальи-новорожденной. Чем же спустя столько веков продолжает привлекать нас эта святая мученица?

День памяти великомучеников Адриана и Натальи 26 августа (8 сентября).

Святая Наталья не подвергалась пыткам, не была казнена, но ее бескровное мученичество заставляет испытывать перед этой удивительной женщиной настоящее преклонение. Ее подвиг относится к временам императора Галерия (293-311 годы). Оставалось не так много лет до эдикта императора Константина Великого о веротерпимости, но при Галерии гонения на христиан продолжались.

Прибыв в Никомидию, он потребовал от христиан жертвоприношений языческим богам, в противном случае их обрекали на смерть. Священные книги и христианские храмы сжигали, поэтому неудивительно, что многие христиане утаивали свое вероисповедание. Наталья, жена высокопоставленного римского чиновника Адриана, поступила так же, не открывшись даже своему мужу.

Адриана поразило, на какие муки готовы были пойти христиане ради своего Спасителя. Он много беседовал с ними и в конце концов уверовал и сам. Адриан не стал скрывать свое обращение, и тут же был брошен в темницу. Так из высокопоставленного чиновника он в мгновение ока превратился в обреченного на мучения христианина.

Когда Наталье стало известно об обращении ее мужа в Истинную Веру, ее душа исполнилась ликования. Она тут же пришла в темницу и поведала Адриану, что теперь они одной веры. Муж ее после пыток был в ужасном состоянии, с перебитыми ногами, и Наталья осталась, чтобы ухаживать за ним. Помогала она и другим единоверцам, выносившим нечеловеческие пытки, но остававшимся стойкими в вере, омывая их раны, принося им еду и молясь вместе с ними.

Трудно представить себе душевное состояние этой женщины, которая терпела неимоверную боль, только не физическую, а душевную. Когда мучения ее мужа закончились казнью, Наталья очень боялась, что ее могут заставить снова выйти замуж, ведь она была не только молода и красива, но и очень богата.

О том, как скончалась святая Наталья, существуют две версии. Согласно одной, она умерла на могиле мужа через три дня после казни; согласно другой, бежала в Византию, где вскоре скончалась. Нередко эти никомидийские мученики изображаются вместе на иконе Адриана и Наталии, и их совместное празднование установлено в один день.

Когда смотришь на православную икону «Святая Наталия», то она поражает трагическим и, вместе с тем, непреклонным взглядом великомученицы. Обычно ее изображают в темно-красном одеянии, с крестом в правой руке и свитком с молитвой в левой. Иногда в левой руке она держит платок, символизирующий ее преданный уход за мужем.

Значение иконы великомученицы Натальи заключается в том, что она служит вечным напоминанием о верности – верности своей вере и своему супругу. Она была с ним «в горе и в радости», но даже смерть не смогла их разлучить, ведь их поддерживала вера в Единого Бога, и только благодаря этой вере великомученица смогла вынести душевные пытки, когда муж переносил пытки физические.

Икона святой Натальи напоминает о том, что супружество – это не только общая постель и общее хозяйство, но и глубочайшее единение в вере, в мыслях и поступках, поддержка друг друга в самых безвыходных ситуациях.

Святая Наталья явила пример беззаветной супружеской преданности и преданности Истинной Вере, поэтому к ней обращают молитвы о крепости в вере, о стойкости перед лицом несправедливых обвинений. Она помогает молодым парам не только создать крепкий союз, но и сохранять в семейной жизни взаимную любовь, взаимопонимание и верность. Если на пути карьерного роста возникли препятствия, молитва святой Наталье тоже может помочь.

О, святая угоднича Божия Наталия, подвигом добрым подвизався на земли, восприяла еси на небесех венец правды, егоже уготовал еси Господь всем любящим Его; темже взирающе на святый твой образ, радуемся о преславнем скончании жительства твоего и чтем святую память твою. Ты же, предстоя Престолу Божию, приими моления наша и ко Всемилостивому Богу принеси, о еже простити нам всякое прегрешение и помощи нам стати противу кознем диавольским, да избавльшеся от скорбей, болезней, бед и напастей и всякаго зла, благочестно и праведно поживем в нынешнем веце и сподобимся предстательством твоим, аще и недостойни есмы, видети благая на земли живых, славяще Единаго во святых Своих славимаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и во веки веков. Аминь.

 • Техника исполнения Миниатюрный рельеф, литье, чернение. Ручная работа.
 • Средний вес 2,8
 • Материалы Серебро (925)
 • Размеры Диаметр отверстия: 5,6 мм

Святая мученица Наталия и ее супруг Адриан принадлежали к знатным богатым семьям. В брак они вступили молодыми людьми и прожили вместе всего один год. Супруги жили в Никомидии Вифинской в эпоху страшных гонений на христиан, начатых при Диоклетиане.

Наталия присутствовала при жестоких пытках и казни своего супруга. После похорон, она хотела вести затворнический образ жизни, но вынуждена была бежать из города, чтобы избежать брака с язычником. Вскоре бескровная мученица, изнуренная душевными страданиями, преставилась Богу.

Память святых мучеников Адриана и Наталии совершается Церковью 8 сентября (26 августа).

На противоположной стороне изделия помещен текст молитвы мученице Наталии: «Святая угодница Божия Наталия, моли Бога о мне грешной».

Бусина с образом святой и молитвой — это полноценная миниатюрная икона, которую нужно носить с благоговением.

Молятся Татьяне в самых различных жизненных ситуациях. Когда существуют проблемы со здоровьем, когда нет душевных сил перенести то или иное жизненное испытание, когда человек оказывается перед сложным выбором.

Великомученица Татьяна – покровительница студентов. В народе по погоде в Татьянин день судили о грядущем лете. Снег – к дождливому, а солнце – к урожайному.

Читайте так же:  Чудотворная молитва на покров ПреСвятой Богородицы

О святая мученице Татиано, приими ныне нас, молящихся и припадающих к святой иконе твоей.

Молися о нас, рабех Божиих (имена), да избавимся всяких скорбей и болезней душевных и телесных и благочестне поживем в настоящем житии, и в будущем веке сподоби нас со всеми святыми поклонятися в Троице славимому Богу, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

О святая мученице Татиано! Невесто Сладчайшаго Жениха твоего Христа, агнице Агнца Божественнаго, голубице целомудрия!

Страданьми, яко одеждами царскими одеянная, к ликом небесным сопричтенная, ликующая ныне во славе вечней!

От дней младых Богу обещавшаяся святая служительнице Церкве, целомудрие соблюдшая и паче всех благ Господа возлюбившая!

Тебе мы молимся и тебе мы просим: внемли прошением нашим сердечным, и не отвергай молений наших!

Даруй чистоту тела и души, вдохни любовь к Божественным истинам, на путь добродетелей веди нас, Ангельское охранение испроси у Бога нам. Наши раны и язвы телесныя сотвори безболезненны, в злострадании терпение даруй.

Греховныя язвы уврачуй. Юность нашу огради, старость безболезненну и безбедну даруй, в смертнем часе помози!

Поминай наши скорби, и отраду даруй! Посети нас, сущих в темнице греха: на покаяние настави скоро, возжжи пламень молитвы! Не оставь нас сирых! Да славяще страдания твоя, возсылаем хвалу Господу сил, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Святая мученица Наталия и ее супруг Адриан принадлежали к знатным богатым семьям. В брак они вступили молодыми людьми и прожили вместе всего один год. Супруги жили в Никомидии Вифинской, столице императора Максимиана (305–311), в эпоху самых жестоких гонений на христиан, начатых при Диоклетиане, задумавшем искоренить само имя христианское.

Максимиан обещал награды тем, кто будет указывать христиан и приводить их в суд. Начались доносы, и по одному из них были взяты 23 христианина, скрывавшихся в пещере близ Никомидии. Их мучили, принуждали поклониться идолам, а потом привели в судебную палату, чтобы записать их имена и ответы. Начальник судебной палаты Адриан был поражен до глубины души, наблюдая, с каким мужеством переносят люди страдания за веру, как твердо и неустрашимо исповедуют Христа.

«Мученик» в переводе означает «свидетель». Но свидетель не бездейственный, а проповедующий открытую ему истину. И святой Адриан своим внезапным обращением к христианству, как многие другие язычники, подтвердил силу мученической проповеди. Ведь мученики показывали изверившемуся во всем окружающему миру, что религия может быть настолько важна, что можно пожертвовать за нее даже жизнью. Не прибегая ни к каким аргументам, они предлагали свою кровь вместо доказательств той истины, в которой были убеждены, которая была для них очевидной.

«Какой награды ожидаете вы от своего Бога за свои мучения?» — спросил мучеников Адриан. Самый общий ответ: «Такой, какой мы не можем описать, а ум твой не может постигнуть» — воодушевил Адриана настолько, что он попросил писца записать его в христиане и объявил о готовности умереть за Христа. Император попытался образумить Адриана, но тот настаивал на своем, и Максимиан приказал посадить своего чиновника в темницу.

Жена Адриана, святая Наталия, узнав, что муж страдает за Христа, обрадовалась, потому что сама была тайной христианкой. Она поспешила в темницу и стала укреплять мужа, всячески подготавливая его к мученическому подвигу. Когда был объявлен день казни, Адриана отпустили домой известить жену о дне его кончины, видимо, надеясь, что молодой аристократ дома образумится. Святая же Наталия решила, что ее супруг отрекся от Христа и поэтому его отпустили на свободу. В горести она даже не хотела пускать его домой, пока он не убедил ее, что не бежал от мучений, а пришел известить ее об их дате.

Святого Адриана мучили жестоко. Император советовал ему пожалеть себя и призвать богов, но рядом с мучеником была его верная жена. Она не переставала укреплять мужа и просила его помолиться Богу, чтобы ее не принудили выйти замуж за язычника после его смерти. Наконец император приказал четвертовать всех страдальцев, отбив им руки и ноги на наковальне. Святая Наталия, опасаясь, что муж, видя страдания других мучеников, поколеблется духом, упросила палачей начать казнь с него.

После гибели мучеников их тела решено было сжечь, но началась сильная гроза, и печь погасла. Многих же палачей убило молнией.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Святая Наталия взяла себе руку супруга и хранила ее в доме, решив закончить дни в добровольном затворничестве. Но вскоре тысяченачальник армии попросил у императора разрешения жениться на молодой и богатой вдове. Узнав об этом, святая Наталья бежала в Византию, и здесь во сне ей явился ее супруг и пообещал, что Господь скоро упокоит ее. Бескровная мученица, изнуренная душевными страданиями, действительно вскоре преставилась Богу.

Память святых мучеников Адриана и Натальи совершается Церковью 8 сентября (26 августа).

На оборотной стороне образка помещен текст молитвы мученице Наталии: «Святая угодница Божия Наталия, моли Бога о мне грешной».

Миниатюрный образок можно носить как самостоятельное изделие, а можно дополнить его эмалевой подвеской, которая называется цатой. Это традиционное для Древней Руси украшение в виде полукруга, которое подвешивается к иконам и крестам. Наши цаты выполнены из витражной эмали разных цветов. Витражная эмаль — это одна из самых сложных и изысканных техник художественного эмалирования, которая появилась в России в конце XIX века. От обычной перегородчатой эмали она отличается отсутствием подложки, за счет чего приобретает прозрачность и способность пропускать свет, красиво преломляя его.

16 мая (переходящая) – Собор новомучеников, в Бутове пострадавших

Пре­по­доб­но­му­че­ни­ца На­та­лия ро­ди­лась в 1889 го­ду в го­ро­де Ель­це Ор­лов­ской гу­бер­нии в се­мье сто­ля­ра Ни­ко­лая Ни­ко­ла­е­ви­ча Улья­но­ва.
В 1910 го­ду На­та­лья при­е­ха­ла в Моск­ву, по­сту­пи­ла в Но­во­де­ви­чий мо­на­стырь и под­ви­за­лась в нем на раз­лич­ных по­слу­ша­ни­ях до его за­кры­тия в 1922 го­ду. По­сле за­кры­тия оби­те­ли она, как и мно­гие на­сель­ни­цы, оста­лась жить в од­ной из мо­на­стыр­ских ке­лий, ко­то­рые бы­ли пре­вра­ще­ны вла­стя­ми в ком­му­наль­ные квар­ти­ры, где к мо­на­хи­ням бы­ли по­се­ле­ны лю­ди, на­стро­ен­ные за­ча­стую к ве­ре враж­деб­но.
По­слуш­ни­ца На­та­лья под­ви­за­лась в ка­че­стве пев­чей и пса­лом­щи­цы в мос­ков­ских хра­мах; в 1930 го­ду она по­сту­пи­ла на го­судар­ствен­ную служ­бу — ку­рье­ром и убор­щи­цей в Мос­ков­ский го­род­ской банк, рас­по­ла­гав­ший­ся то­гда на Ильин­ке. Ей в то вре­мя при­шлось нести в ви­де тру­до­вых по­вин­но­стей все те тя­го­ты, ко­то­рые вы­па­ли на до­лю на­ро­да: ее ча­сто мо­би­ли­зо­вы­ва­ли то на очист­ку сне­га на же­лез­ной до­ро­ге, то на тор­фо­раз­ра­бот­ки.

Читайте так же:  Молитва от неудачи

По­слуш­ни­ца На­та­лия Улья­но­ва.
Москва, тюрь­ма НКВД. 1938 год

Игу­мен Да­мас­кин (Ор­лов­ский)

«Жи­тия но­во­му­че­ни­ков и ис­по­вед­ни­ков Рос­сий­ских ХХ ве­ка. Март».
Тверь. 2006. С. 120-123

 • Техника исполнения Миниатюрный рельеф, литье, позолота, чернение. Ручная работа.
 • Средний вес 2 гр
 • Материалы Серебро (925). Позолота (999).
 • Размеры 2,0х0,9х0,2

Святая мученица Наталия и ее супруг Адриан принадлежали к знатным богатым семьям. В брак они вступили молодыми людьми и прожили вместе всего один год. Супруги жили в Никомидии Вифинской, столице императора Максимиана (305–311), в эпоху самых жестоких гонений на христиан, начатых при Диоклетиане, задумавшем искоренить само имя христианское.

Максимиан обещал награды тем, кто будет указывать христиан и приводить их в суд. Начались доносы, и по одному из них были взяты 23 христианина, скрывавшихся в пещере близ Никомидии. Их мучили, принуждали поклониться идолам, а потом привели в судебную палату, чтобы записать их имена и ответы. Начальник судебной палаты Адриан был поражен до глубины души, наблюдая, с каким мужеством переносят люди страдания за веру, как твердо и неустрашимо исповедуют Христа.

«Мученик» в переводе означает «свидетель». Но свидетель не бездейственный, а проповедующий открытую ему истину. И святой Адриан своим внезапным обращением к христианству, как многие другие язычники, подтвердил силу мученической проповеди. Ведь мученики показывали изверившемуся во всем окружающему миру, что религия может быть настолько важна, что можно пожертвовать за нее даже жизнью. Не прибегая ни к каким аргументам, они предлагали свою кровь вместо доказательств той истины, в которой были убеждены, которая была для них очевидной.

«Какой награды ожидаете вы от своего Бога за свои мучения?» — спросил мучеников Адриан. Самый общий ответ: «Такой, какой мы не можем описать, а ум твой не может постигнуть» — воодушевил Адриана настолько, что он попросил писца записать его в христиане и объявил о готовности умереть за Христа. Император попытался образумить Адриана, но тот настаивал на своем, и Максимиан приказал посадить своего чиновника в темницу.

Жена Адриана, святая Наталия, узнав, что муж страдает за Христа, обрадовалась, потому что сама была тайной христианкой. Она поспешила в темницу и стала укреплять мужа, всячески подготавливая его к мученическому подвигу. Когда был объявлен день казни, Адриана отпустили домой известить жену о дне его кончины, видимо, надеясь, что молодой аристократ дома образумится. Святая же Наталия решила, что ее супруг отрекся от Христа и поэтому его отпустили на свободу. В горести она даже не хотела пускать его домой, пока он не убедил ее, что не бежал от мучений, а пришел известить ее об их дате.

Святого Адриана мучили жестоко. Император советовал ему пожалеть себя и призвать богов, но рядом с мучеником была его верная жена. Она не переставала укреплять мужа и просила его помолиться Богу, чтобы ее не принудили выйти замуж за язычника после его смерти. Наконец император приказал четвертовать всех страдальцев, отбив им руки и ноги на наковальне. Святая Наталия, опасаясь, что муж, видя страдания других мучеников, поколеблется духом, упросила палачей начать казнь с него.

После гибели мучеников их тела решено было сжечь, но началась сильная гроза, и печь погасла. Многих же палачей убило молнией.

Святая Наталия взяла себе руку супруга и хранила ее в доме, решив закончить дни в добровольном затворничестве. Но вскоре тысяченачальник армии попросил у императора разрешения жениться на молодой и богатой вдове. Узнав об этом, святая Наталья бежала в Византию, и здесь во сне ей явился ее супруг и пообещал, что Господь скоро упокоит ее. Бескровная мученица, изнуренная душевными страданиями, действительно вскоре преставилась Богу.

Память святых мучеников Адриана и Натальи совершается Церковью 8 сентября (26 августа).

На оборотной стороне образка помещен текст молитвы мученице Наталии: «Святая угодница Божия Наталия, моли Бога о мне грешной».

Миниатюрный образок можно носить как самостоятельное изделие, а можно дополнить его эмалевой подвеской, которая называется цатой. Это традиционное для Древней Руси украшение в виде полукруга, которое подвешивается к иконам и крестам. Наши цаты выполнены из витражной эмали разных цветов. Витражная эмаль — это одна из самых сложных и изысканных техник художественного эмалирования, которая появилась в России в конце XIX века. От обычной перегородчатой эмали она отличается отсутствием подложки, за счет чего приобретает прозрачность и способность пропускать свет, красиво преломляя его.

Когда-то давно жила семья, все были очень дружными. На дворе был 317 год, а город – Иллиполь. Каждый день семья собиралась за столом, все рассказывали друг другу интересные истории, делились легендами, внимали опыт старших. Однажды в дом пришло счастье – родилась маленькая девочка, красивая как цветок.

Шло время, малышка росла, семья ее очень любила. И все бы ничего, да только люди эти верили в старых богов. Спустя время умерла мама девочки, а отец крепко взялся за ее воспитание. Несмотря на мировоззрение своего папы, девушка выросла на христианской вере. А затем, ее казнили по приказу отца. Имя ее было Варварой. Теперь же, она – Святая, кому молятся изо дня в день.

Перед самой смертью мученица взмолилась перед Господом Богом и попросила, чтобы Он всегда помогал тем, кто в Него искренне верит. После того, как Варвара отошла в иной мир, народ узнал о ее печальной истории и начал ей молиться. Сегодня к Великомученице обращаются с прошением об:

 • удачном замужестве;
 • о семейном благополучии и счастье;
 • о том, чтобы исцелиться от страшной болезни;
 • о том, чтобы не нагрянула внезапная беда;
 • о том, чтобы рядом всегда чувствовалась защита;
 • о том, чтобы спастись от внезапной смерти.

Что бы ни происходило на Руси, каких бы воин ни было, храм, где находятся мощи Святой Варвары, все враги и беды обходят стороной – это настоящее чудо. Памятный день Мученицы, который отмечают верующие – 17 декабря.

Первоначально Святая Варвара считалась покровительницей всех ремесленников, потому что при жизни очень любила рукоделие. Сегодня же, молитвы могут возносить ей и те люди, кто боится внезапно умереть – и таких очень много. Дело в том, что некоторые профессии считаются жизненно опасными. Каждый день люди встают на работу и уходят, не зная, вернутся или нет. Так, в первую очередь, стоит молиться Варваре тем, кто работает в данных сферах:

«Святая славная и всехвальная великомученице Варваро! Собраннии днесь в храме твоем Божественном люди, раце мощей твоих поклоняющиися и любовию целующии, страдания же твоя мученическая, и в них Самаго Страстоположника Христа, давшаго тебе не точию еже в Него веровати, но и еже по Нем страдати, похвалами ублажающе, молим тя, известная желания нашего ходатаице: моли с нами и о нас умоляемаго от Своего благоутробия Бога, да милостивно услышит нас, просящих Его благостыню, и не отставит от нас вся ко спасению и житию нужная прошения, и дарует христианскую кончину животу нашему — безболезненну, непостыдну, мирну, Божественных Тайн причастну, и всем, на всяком месте, во всякой скорби и обстоянии требующим Его человеколюбия и помощи, великую Свою подаст милость, да благодатию Божиею и твоим теплым предстательством, душею и телом всегда здрави пребывающе, славим дивнаго во святых Своих Бога Израилева, не удаляющаго помощи Своея от нас всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь»

Как и в каждой молитве, здесь есть ряд правил, которые нельзя нарушать. Например, читка текста должна быть искренней, медленной, с обдумыванием каждого слова. Нельзя быстро пробегать глазами по тексту, не дочитывая до конца окончания или неправильно ставя ударения. Стоит помнить, что вы работаете со священным писанием, а, значит, должны иметь в виду, что обращаетесь не к кому-то, а к Высшим Силам.

Если верить в то, что говорите, то Бог обязательно поможет, направит на истинный путь и никогда не оставит в беде. Так же, главное правило, которое важно запомнить – это абстрагирование от плохих мыслей. Другими словами, если есть риск не вернуться с работы, то, читая молитву, нельзя представлять себе то, что однажды вы не придёте домой. Всегда нужно настраиваться и надеяться на лучшее, доверяя Господу Богу и Святой Варваре. Лучше всего выучить молитву, а не читать с листа.

Молитва Варваре может произноситься при любых обстоятельствах. Если вам плохо, то просто помолитесь Великомученице, чтобы на душе стало светлее и лучше. Если очень хочется встретить вторую половинку, то вы уже знаете, что нужно сделать. Святая Варвара обязательно поможет и никогда не оставить молящегося человека одиноким. Помните, что быть верующим человеком – значит, молиться каждый день, благодарить Бога за жизнь. Старайтесь как можно чаще посещать священное место и ставить свечки. Отворите свою душу для духовной жизни.

Читайте так же:  Текст молитвы где есть слова шла дева мария

Память святых мучеников Натальи и Адриана празднуется 8 сентября (н.ст). Эти святые – христианские покровители брака и семьи. Святой Наталье молятся жены, мужья которых терпят по жизни определенные притеснения, особенно судебные тяжбы.

Святая Наталья – покровительница женщин с милозвучным именем Наташа.

О священная двоице, святии мученицы Христовы Адриане и Наталие, блаженнии супрузи и доблии страдальцы! Услышите нас молящихся вам со слезами, и низпослите на ны вся благопотребная душам и телесем нашим, и молите Христа Бога, да помилует нас и сотворит с нами по милости Своей, да не погибнем во гресех наших.

Ей, святии мученицы! Приимите глас моления нашего, и избавите ны молитвами вашими от глада, губительства, труса, потопа, огня, града, меча, нашествия иноплеменников и междоусобныя брани, от внезапныя смерти и от всех бед, печалей и болезней, да присно вашими молитвами и предстательством укрепляеми, прославим Господа Иисуса Христа.

Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем и Пресвятым Духом, во веки веков. Аминь.

О святии мученицы Адриане и Наталие! Услышите нас, раб Божиих (имена), в час сей к вам молящихся: помолитеся о нас Владыце Христу Богу, много бо дерзновение к Нему стяжали есте, искреннии молебницы о нас суще.

Умолите Господа отпустити наша грехи и Небеснаго Царствия сподобити нас, да купно с вами прославим великолепое имя Пресвятыя Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков.

О, святая угоднича Божия Наталия, подвигом добрым подвизався на земли, восприяла еси на небесех венец правды, егоже уготовал еси Господь всем любящим Его; темже взирающе на святый твой образ, радуемся о преславнем скончании жительства твоего и чтем святую память твою.

Ты же, предстоя Престолу Божию, приими моления наша и ко Всемилостивому Богу принеси, о еже простити нам всякое прегрешение и помощи нам стати противу кознем диавольским, да избавльшеся от скорбей, болезней, бед и напастей и всякаго зла, благочестно и праведно поживем в нынешнем веце и сподобимся предстательством твоим, аще и недостойни есмы, видети благая на земли живых, славяще Единаго во святых Своих славимаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и во веки веков. Аминь.

 • Техника исполнения Миниатюрный рельеф, литье, позолота, чернение. Ручная работа.
 • Средний вес 2,8 гр
 • Материалы Серебро (925). Позолота (999)
 • Размеры Диаметр отверстия: 5,6 мм

Святая мученица Наталия и ее супруг Адриан принадлежали к знатным богатым семьям. В брак они вступили молодыми людьми и прожили вместе всего один год. Супруги жили в Никомидии Вифинской в эпоху страшных гонений на христиан, начатых при Диоклетиане.

Наталия присутствовала при жестоких пытках и казни своего супруга. После похорон, она хотела вести затворнический образ жизни, но вынуждена была бежать из города, чтобы избежать брака с язычником. Вскоре бескровная мученица, изнуренная душевными страданиями, преставилась Богу.

Память святых мучеников Адриана и Наталии совершается Церковью 8 сентября (26 августа).

На противоположной стороне изделия помещен текст молитвы мученице Наталии: «Святая угодница Божия Наталия, моли Бога о мне грешной».

Бусина с образом святой и молитвой — это полноценная миниатюрная икона, которую нужно носить с благоговением.

Мученицы Твои, Господи, Адриан и Наталия, во страданиих своих венцы прияша нетленныя от Тебе, Бога нашего: имуще бо крепость Твою, мучителей низложиша, сокрушиша и демонов немощныя дерзости. Тех молитвами спаси души наша.

Богатство неиждивущее вменил еси веру спасенную, треблаженне, оставль отеческое нечестие и Владыки стопами шествуя, Божественными даровании обогатился еси, Адриане славне; Христа Бога моли спастися душам нашим.

Жены Богомудрыя Божественная словеса в сердце положив, Адриане мучениче Христов, к мучениям усердно устремился еси, с супругою венец прием.

Читайте так же:  Можно ли читать пяточисленные молитвы без благословения

Мученик возсия Божественная память, и земныя озари вся концы светло, с веселием зовущих: Ты еси мучеников, Христе, радование.

Величаем вас, святые мученицы Адриане и Наталие, и чтим честная страдания ваша, яже за Христа претерпели есте.

О святии мученицы Адриане и Наталие! Услышите нас, раб Божиих (имена), в час сей к вам молящихся: помолитеся о нас Владыце Христу Богу, много бо дерзновение к Нему стяжали есте, искреннии молебницы о нас суще. Умолите Господа отпустити наша грехи и Небеснаго Царствия сподобити нас, да купно с вами прославим великолепое имя Пресвятыя Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь

О священная двоице, святии мученицы Христови, Адриане и Наталие, блаженнии супрузи и доблии страдальцы! Услышите ны, молящиися вам со слезами, и низпослите на ны вся благопотребная душам и телесем нашим, и молите Христа Бога, да помилует нас и сотворит с нами по милости Своей, да не погибнем во гресех наших! Ей, святии мученицы, приимите глас моления нашего и избавите ны молитвами вашими от глада, губительства, труса, потопа, огня, града, меча, нашествия иноплеменников и междоусобныя брани, от напрасныя смерти и от всех бед, печалей и болезней, да выну, вашими молитвами и предстательством укрепляемии, прославим Господа Иисуса Христа, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем и Пресвятым Духом, во веки веков. Аминь.

Молитва о покровительстве супружеству мученикам Адриану и Наталии

День памяти 26 августа/8 сентября

Святые супруги Адриан и Наталия жили в Малой Азии в IV веке. Наталия в тайне исповедовала христианство, а Адриан был язычником и служил императору Максимиану – гонителю истинной веры. Однажды Адриану выпало присутствовать при аресте 23 христиан, и их мужество и горячая вера так тронули сердце молодого человека, что он в тот же миг всем сердцем принял истинного Бога и добровольно последовал за мучениками в тюрьму.

Наталия поддерживала своего супруга и других заключенных в темнице, укрепляя их веру в Христа, перевязывая страшные раны. После смерти Адриана один из военачальников хотел взять Наталию в жены, однако она в скором времени скончалась на могиле своего мужа.

Святым супругам Адриану и Наталии возносят молитвы о благочестивом и благодатном супружеском союзе, о единстве мужа и жены, о долгой жизни в любви и верности.

Святые мученики Адриан и Наталия

О священная двоице, святии мученицы Христовы Адриане и Наталие, блаженнии супрузи и доблии страдальцы! Услышите нас, молящихся вам со слезами, и низпослите на ны вся благопотребная душам и телесем нашим, и молите Христа Бога, да помилует нас и сотворит с нами по милости Своей, да не погибнем во гресех наших. Ей, святии мученицы! Приими те глас моления нашего, и избавите ны молитвами вашими от глада, губительства, труса, потопа, огня, града, меча, нашествия иноплеменников и междоусобныя брани, от внезапныя смерти и от всех бед, печалей и болезней, да присно вашими молитвами и предстательством укрепляеми, прославим Господа Иисуса Христа. Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем и Пресвятым Духом, во веки веков. Аминь.

Му́ченицы Твои́, Го́споди,/ во страда́ниих свои́х венцы́ прия́ша нетле́нныя от Тебе́, Бо́га на́шего:/ иму́ще бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́ша,/ сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости./ Тех моли́твами// спаси́ ду́ши на́ша.

Перевод: Мученики Твои, Господи, подвигом своим венцы нетленные получили от Тебя, Бога нашего; ибо они, имея силу Твою, мучителей низложили, сокрушили и демонов немощные дерзости. По молитвам их, Христе Боже, спаси души наши.

Му́ченик возсия́ Боже́ственная па́мять/ и земны́я озари́ вся концы́ све́тло, с весе́лием зову́щих:// Ты еси́ му́чеников, Христе́, ра́дование.

Перевод: Воссияла священная память мучеников и ярко озарила все концы земли для всех, торжественно взывающих: «Христос, Ты радость мучеников».

О, свяще́нная дво́ице, святи́и му́ченицы Христо́ви, Адриа́не и Ната́лие, блаже́ннии супру́зи и до́блии страда́льцы! Услы́шите нас, моля́щихся вам со слеза́ми, и низпосли́те на ны вся благопотре́бная душа́м и телесе́м на́шим, и моли́те Христа́ Бо́га, да поми́лует нас и сотвори́т с на́ми по ми́лости Свое́й, да не поги́бнем во гресе́х на́ших. Ей, святи́и му́ченицы, приими́те глас моле́ния на́шего и изба́вите ны моли́твами ва́шими от гла́да, губи́тельства, тру́са, пото́па, огня́, гра́да, меча́, на́шествия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни, от напра́сныя сме́рти и от всех бед, печа́лей и боле́зней, да вы́ну, ва́шими моли́твами и предста́тельством укрепля́емии, просла́вим Го́спода Иису́са Христа́, Ему́же подоба́ет вся́кая Сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным его́ Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом, во ве́ки веков. Ами́нь.

О, святи́и му́ченицы Адриа́не и Ната́лие! Услы́шите нас, раб Бо́жиих (имена), в час сей к вам моля́щихся: помоли́теся о нас Влады́це Христу́ Бо́гу, мно́го бо дерзнове́ние к Нему́ стяжа́ли есте́, и́скреннии моле́бницы о нас су́ще. Умоли́те Го́спода отпусти́ти на́ша грехи́ и Небе́снаго Ца́рствия сподо́бити нас, да ку́пно с ва́ми просла́вим великоле́пое и́мя Пресвяты́я Тро́ицы, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О, многострада́льные и всехва́льнии му́ченицы Христо́вы Адриа́не и Ната́лие! К ва́шему всеми́лостивому заступле́нию ны́не прибега́ю аз, недосто́йный (имя). Умоли́те великодарови́таго Бо́га, да воздви́гнет нас из глубины́ грехо́вныя, просвети́т наш ум, прекрати́т за́висть, вражду́ и раздо́ры, в нас живу́щие. Да ниспосле́т раба́м Бо́жиим (имена) супру́жеский мир и согла́сие и да огради́т ополче́нием святы́х Свои́х А́нгелов от ко́зней лука́ваго. Ами́нь.

День памяти 26 августа/8 сентября

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Когда св. Адриана взяли на мучения за исповедание христианской веры, его жена Наталья убеждала супруга сохранять твердость. После же мученической кончины супруга она сохраняла верность ему, отвергая все предложения и понуждения к новому супружеству. Почитаются как помощники в благочестивом христианском супружестве, молитвенники о верности и согласии между мужем и женой.

Молитва наталье великомученице
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here