Вечерняя молитва на русском

На данной странице вы найдете детальное описание: вечерняя молитва на русском - подобранную специально для Вас!

Краткое вечернее молитвенное правило

Помилуй нас, Господи, помилуй нас; всякаго бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву яко Владыце грешнии приносим: помилуй нас.

Слава: Господи, помилуй нас, на Тя бо уповахом; не прогневайся на ны зело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне яко благоутробен, и избави ны от враг наших; Ты бо еси Бог наш, и мы людие Твои, вси дела руку Твоею, и имя Твое призываем.

И ныне: Милосердия двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиися на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед: Ты бо еси спасение рода христианскаго.
Господи, помилуй. ( 12 раз )

Молитва 1-я, святого Макария Великого, к Богу Отцу

Молитва ко Пресвятой Богородице

Молитва ко святому Ангелу хранителю

Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная восписуем Ти раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти; радуйся, Невесто Неневестная.

Преславная Приснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша.

Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим.

Богородице Дево, не презри мене, грешнаго, требующа Твоея помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй мя.

Молитва святого Иоанникия

Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый: Троице Святая, слава Тебе.

Достойно есть яко воистинну блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.

В этом разделе представлены вечерние молитвы на церковнославянском языке выполненные современным шрифтом.

Во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, молитв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, поми́луй нас.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Tрижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас;

Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша;

Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша;

Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х!

Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́.

Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь;

и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим;

и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас;

вся́каго бо отве́та недоуме́юще, сию́ Ти моли́тву я́ко Влады́це гре́шнии прино́сим: поми́луй нас.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Го́споди, поми́луй нас, на Тя бо упова́хом;

не прогне́вайся на ны зело́, ниже́ помяни́ беззако́ний на́ших, но при́зри и ны́не я́ко благоутро́бен, и изба́ви ны от враг на́ших;

Ты бо еси́ Бог наш, и мы лю́дие Твои́, вси́ дела́ ру́ку Твое́ю, и и́мя Твое́ призыва́ем.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Милосе́рдия две́ри отве́рзи нам, благослове́нная Богоро́дице, наде́ющиися на Тя да не поги́бнем, но да изба́вимся Тобо́ю от бед: Ты бо еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго.

Бо́же ве́чный и Царю́ вся́каго созда́ния, сподо́бивый мя да́же в час сей доспе́ти, прости́ ми грехи́, я́же сотвори́х в сей день де́лом, сло́вом и помышле́нием, и очи́сти, Го́споди, смире́нную мою́ ду́шу от вся́кия скве́рны пло́ти и ду́ха.

И да́ждь ми, Го́споди, в нощи́ сей сон прейти́ в ми́ре, да воста́в от смире́ннаго ми ло́жа, благоугожду́ пресвято́му и́мени Твоему́, во вся́ дни живота́ моего́, и поперу́ борю́щия мя враги́ плотски́я и безпло́тныя.

И изба́ви мя, Го́споди, от помышле́ний су́етных, оскверня́ющих мя, и по́хотей лука́вых.

Я́ко Твое́ е́сть ца́рство, и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Блага́го Царя́ блага́я Ма́ти, Пречи́стая и Благослове́нная Богоро́дице Мари́е, ми́лость Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего изле́й на стра́стную мою́ ду́шу и Твои́ми моли́твами наста́ви мя на дея́ния блага́я, да про́чее вре́мя живота́ моего́ без поро́ка прейду́ и Тобо́ю рай да обря́щу, Богоро́дице Де́во, еди́на Чи́стая и Благослове́нная.

А́нгеле Христо́в, храни́телю мой святы́й и покрови́телю души́ и те́ла моего́, вся́ ми прости́, ели́ка согреши́х во дне́шний день, и от вся́каго лука́вствия проти́внаго ми врага́ изба́ви мя, да ни в ко́емже гресе́ прогне́ваю Бо́га моего́;

но моли́ за мя гре́шнаго и недосто́йнаго раба́, я́ко да досто́йна мя пока́жеши бла́гости и ми́лости Всесвяты́я Тро́ицы и Ма́тере Го́спода моего́ Иису́са Христа́ и всех святы́х.

Взбра́нной Воево́де победи́тельная, я́ко изба́вльшеся от злых, благода́рственная воспису́ем Ти раби́ Твои́, Богоро́дице, но я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти;

ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Пресла́вная Присноде́во, Ма́ти Христа́ Бо́га, принеси́ на́шу моли́тву Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему, да спасе́т Тобо́ю ду́ши на́ша.

Все упова́ние мое́ на Тя возлага́ю, Ма́ти Бо́жия, сохра́ни мя под кро́вом Твои́м.

огоро́дице Де́во, не пре́зри мене́, гре́шнаго, тре́бующа Твоея́ по́мощи и Твоего́ заступле́ния, на Тя бо упова́ душа́ мо́я, и поми́луй мя.

Упова́ние мое́ Оте́ц, прибе́жище мое́ Сын, покро́в мой Дух Святы́й: Тро́ице Свята́я, сла́ва Тебе́.

Досто́йно е́сть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, молитв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, поми́луй нас.

Согласно православной традиции, следует благодарить Бога за каждый прожитый день утром и вечером, перед сном. Молитвы помогают прочувствовать любовь Господа и уберегают от ночных кошмаров и несчастья.

Известно, что обращаться к Богу следует не только в минуты душевного несчастья и горя, но и в свободное время. Утренние молитвы помогают настроиться на счастливый и удачный день. А вечерние взывают к Создателю: через слова мы благодарим Всевышнего за каждый прожитый день и уберегаем нашу душу от зла.

Читайте так же:  Молитва в форсаже

Большинство людей отвыкло от такой прекрасной традиции, как молиться на ночь. В суете дней мы забываем выразить любовь к Богу, а делать это необходимо. Молитва помогает не только восславить Создателя и попросить помощи: она оказывает благотворное влияние на наше настроение, душу и сон. Человек, который совершает подобные действия каждодневно, обладает большим счастьем и везением в жизни, нежели тот, кто обращается к Всевышнему лишь с просьбой о разрешении своих проблем. Однако чтобы молитва действовала, читать ее дома нужно правильно.

Обращение к Богу сильно влияет на нашу жизнь и сознание. С помощью святых слов мы можем отогнать от себя беду, изменить грядущее и привлечь счастье. Не каждый человек знает церковнославянский язык, поэтому могут возникнуть трудности в прочтении могущественных слов. Специально для вас мы перевели некоторые молитвы на русский язык: они не потеряли своей силы, но стали доступны и понятны.

Молитва к Богу перед сном:

«Отец всего живого, помоги мне в этот час, отпусти грехи мои, которые я (имя) сотворил по неосторожности сегодня. Если обидел человека словом бранным или поступком недопустимым, я молю о прощении. Очисти душу мою от мыслей скверных, а плотьот желаний грешных. Избавь, Боже, от суеты земной и яви Свою благодать во сне. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь»

Молитва к Господу и Иисусу Христу на сон грядущий:

«Отче наш и Иисус Христос, даруйте мне (имя) свое милосердие, не отлучайтесь от меня на пути жизненном. Преклоняю колени и молю о помощи в завтрашнем дне, сохраните сон мой и освятите жизнь мою. Пусть на ложе моем ко мне снизойдет спасение Ваше и любовь Ваша. Отпустите грехи мои за день и направьте по пути покаяния и света. Все невзгоды пусть пройдут, как день прошел. Боже мой и Сын Твой Иисус, смиренно верю в силу Вашу и могущество над злом. Уберегите раба Своего (имя). Да будет Царствие Ваше на земле вечным. Аминь».

Вечерняя молитва Пресвятому Духу:

«Господи, утешитель души моей. Яви милость Свою и убереги раба Твоего (имя) от несчастья. Через Твою помощь, Боже, я хочу очистить душу свою от согрешений дневных. Мои думы и слова мои невольны, а поэтому и грешны. Убереги меня от тоски, печали, уныния, горя и всех злых намерений. Развращенные деяния мои замени милостью Божьей и позволь покаяться в делах своих свершенных. Помилуй меня перед сном и прости прегрешения. Даруй заступничество Свое перед силой злой. Прославляю Вас во веки веков. Аминь».

Молитва к Ангелу-хранителю на ночь:

«Хранитель мой, моя душа и тело под покровительством Твоим пребывают. Прости меня (имя), если согрешил и пренебрег доверием Твоим. За дела мои дневные я прошу прощения и молю об избавлении от греха. Не со зла, а по неволе гневлю Господа Бога и тебя, Защитник мой. Покажи мне благодать и милость Вашу. Во славу Господа нашего. Аминь».

Для того, чтобы Бог и его угодники услышали ваши молитвы, следует произносить их с чистыми помыслами и любовью в сердце. Вы можете выбрать одну молитву, заучить ее и читать каждый день перед сном, ведь дело не в количестве, а в вашей праведности. С помощью молитв можно исполнить свои желания, самое главное — знать священный текст и обладать верой в Бога. Будьте счастливы и не забывайте нажимать на кнопки и

Молитвы «На сон грядущий» помогают избавиться от неприятных воспоминаний, а также заручиться поддержкой святых на следующий день. С их помощью вы сможете защитить себя от проблем, неприятностей и недоброжелателей.

Настоящая вера в Высшие силы способна избавить человека от любых невзгод, болезней и неприятностей на жизненном пути. В течение дня мы переживаем немало стрессов и трудных моментов, и избавиться от тяжелого груза на сердце можно при помощи молитвенных обращений. Чтобы каждый новый день проходил удачно, не забывайте перед сном обращаться к Святым при помощи вечерних молитв. После этого не забудьте отблагодарить небесных помощников, и тогда они всегда будут поддерживать вас в любую минуту.

Обращение к Пресвятой Троице поможет вам избавиться от неприятных воспоминаний, а также защититься от злых людей, сглаза и порчи. Произносить молитву следует после последнего приема пищи, а звучит она так:

«Пресвятая Троица, пощади меня и избавь меня от соблазнов, встреченных мною за день. Да защити меня от зла, которые мне захотят причинить мои враги завтра или в другой день. Слава Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь».

Произносить эту простую молитву следует каждый день, и тогда неудачи и беды всегда будут обходить вас стороной.

Проступки, совершенные нами за день, могут повлечь за собой печальные последствия. От ошибок не застрахован никто из нас, но если вы хотите избежать гнева Божьего, предлагаем вам каждый вечер произносить молитву о прощении грехов.

«Обращаюсь к Господу Богу, Сыну Его Иисусу Христу и Пресвятой Богоматери, молю о прощении грехов, совершенных мной. Прошу очистить душу мою от зла, от дурных помыслов и направить меня раба(у) Божьего(ю) (имя) на путь истинный. Аминь».

Произносить эту молитву стоит только в том случае, если вы действительно раскаиваетесь в совершенных грехах. В противном случае ваше обращение будет бессмысленным.

Ангел Хранитель — ваш главный небесный помощник и защитник. Чтобы небесный посланник ежедневно оберегал вас, необходимо произносить данную молитву каждый вечер.

«Ангел Хранитель, прошу тебя, оберегай меня от врагов и зла, которое они могут причинить мне. Прошу, чтобы каждый день начинался и завершался под покровительством твоим, чтобы ты оберегал меня от неудач и прегрешений. Аминь».

На протяжении дня человеку необходима дополнительная помощь, и оказать ее могут Высшие силы. Чтобы заручиться поддержкой Святых уже в начале дня, предлагаем вам воспользоваться утренними молитвами. Желаем вам счастья, и не забывайте нажимать на кнопки и

Во имя Отца, и Сына и Святого Духа. Аминь.

Боже, милостив будь ко мне грешному!

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде находящийся и все наполняющий, Сокровищница благ и жизни Податель, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны¹ и спаси, Благой², наши души.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас (трижды).

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно 3 . и во веки веков. Аминь.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши, Святый, посети и исцели немощи 4 наши имени Твоего ради.

Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Читайте так же:  Православные молитвы от беды

Отче наш, сущий 5 на небесах! Да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.

Ибо Твое есть царство, и сила, и слава Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Помилуй нас, Господи, помилуй нас! Не находя себе никакого оправдания, мы, грешные, приносим Тебе как Владыке эту молитву: помилуй нас!

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу: Господи, помилуй нас, ибо мы на Тебя мы уповаем. Не прогневайся на нас чрезмерно и не вспомни беззаконий наших: но склони на нас взор Твой и ныне, так как Ты милосердный и избавь нас от врагов наших: Ты ведь — Бог наш, а мы — люди Твои, все дела — творение рук Твоих и имя Твое призываем.

И ныне и присно, и во веки веков, Аминь. Открой нам, благословенная Богородица, двери милосердия Божия, чтобы мы, на Тебя надеющиеся, не погибли, но избавились Тобою от бед: ибо Ты — спасение рода христианского.

Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивший меня дожить до настоящего часа, прости мне грехи, которые я совершил делом, словом или помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверны плоти и духа. И дай мне, Господи, этой ночью мирный сон, чтобы, восстав от смиренного моего ложа, я служил Твоему пресвятому имени во все дни моей жизни и поборол одолевающих меня врагов, плотских и бесплотных. И избавь меня, Господи, от суетных помышлений, оскверняющих меня, и от похотей лукавых. Ибо Твое есть Царство и сила, и слава, Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Вседержитель, Слово Отчее, совершенный во всем Иисус Христос, по великому милосердию Твоему, никогда не покидай меня, раба Твоего, но всегда пребывай во мне. Иисусе, добрый Пастырь овец Твоих, не предай меня крамольному змею и не оставь меня на волю сатаны, ибо во мне есть семя тления. Ты, Господи Боже, Которому поклоняются, Царь Святый, Иисусе Христе, сохрани меня во время сна немеркнущим Светом, Святым Твоим Духом, Которым Ты освятил учеников Твоих. Дай, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем: просвети ум мой светом разумения святого Евангелия Твоего, душу — любовью ко кресту Твоему, сердце — чистотой слова Твоего, тело мое — Твоим страданием, чуждым страсти, мысль мою сохрани Твоим смирением. И воздвигни меня в надлежащее время на прославление Тебя. Ибо Ты препрославлен с безначальным Твоим Отцом и Пресвятым Духом во веки. Аминь.

Господи Боже наш, в Которого веруем и имя Которого чаще всякого имени призываем! Дай нам, готовящимся уснуть, отдых душе и телу и сохрани нас от всякого мечтания и скверного пожелания. Умиротвори волнение страстей, угаси плотское пламя. Дай нам целомудренно пожить как в словах, так и в делах, чтобы мы, усвоив добродетельную жизнь, не отпали от обещанных Тобой благ. Ибо Ты благословен во веки. Аминь.

Господи Боже наш, Ты благой и человеколюбивый! Прости мне все, в чем я согрешил сегодня: словом, делом или помышлением. Дай мне мирный и безмятежный сон. Пошли Твоего Ангела хранителя, укрывающего меня от всякого зла. Потому что Ты — хранитель наших душ и тел, и Тебе славу возносим Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Господи, не лиши меня небесных Твоих благ. Господи, избави меня от вечных мук. Господи, прости меня за все, в чем я согрешил: умом или помышлением, словом или делом. Господи, избавь меня от всякого неведения и забвения, малодушия и бесчувствия. Господи, избавь меня от всякого искушения. Господи, просвети мое сердце, омраченное лукавым желанием. Господи, я, как человек согрешил, Ты же, как Бог щедрый, помилуй меня, видя немощь моей души. Господи, пошли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, впиши меня, раба Твоего, в книгу жизни и даруй мне благую кончину. Господи Боже мой, если я и ничего доброго не сделал пред Тобою, то даруй мне, по благодати Твоей, положить доброе начало. Господи, окропи сердце мое росой Твоей благодати. Господь неба и земли, помяни меня, грешного раба Твоего, скверного и нечистого, в Царствии Твоем. Аминь.

Господи, прими меня в покаянии. Господи, не оставь меня. Господи, не введи меня в напасть. Господи, дай мне благую мысль. Господи, дай мне слезы, и память смерти, и умиление. Господи, дай мне мысль исповедовать грехи мои. Господи, дай мне смирение, целомудрие и послушание. Господи, дай мне терпение, великодушие и кротость. Господи, утверди во мне корень благ: страх Твой в сердце моем. Господи, сподоби меня любить Тебя всей душой моей и умом моим и во всем творить волю Твою. Господи, защити меня от злонамеренных людей, от бесов и страстей и от всякой другой неподобающей вещи. Господи, знаю, что Ты творишь, как желаешь; да будет воля Твоя и во мне грешном, потому что Ты благословен во веки. Аминь.

Благого Царя благая Мать, пречистая и благословенная Богородица Мария! Милость Сына Твоего и Бога нашего излей на страстную мою душу и Твоими молитвами направь меня на добрые дела, чтобы прочее время жизни моей я провел беспорочно и Тобою обрел бы рай, Богородица Дева, едина чистая и благословенная.

Ангел Божий, хранитель мой святой и покровитель моих души и тела, прости мне все, в чем я согрешил сегодня, и избавь меня от всякого коварства противника моего, чтобы не прогневал я Бога ни в каком грехе. Молись за меня грешного и недостойного раба, чтобы явить меня достойным благости и милости Всесвятой Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь.

Песнь Пресвятой Богородице.

Богородица Дева, радуйся! Благодатная Мария, Господь с Тобою. Благословенна Ты среди жен, и благословен Плод чрева Твоего, ибо Ты родила Спасителя душ наших.

Молитва перед отходом ко сну.

В руки Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю душу мою: Ты меня благослови, Ты меня помилуй, и жизнь вечную даруй мне. Аминь.

Перед сном осени себя и свою постель крестным знамением и скажи:

Огради меня, Господи, силой честного и животворящего Твоего креста и сохрани меня от всякого зла.

Читайте так же:  Сильная молитва за мать

Молитва Животворящему Кресту.

Да воскреснет Бог и расточатся враги Его, и да бегут от лица Его ненавидящие Его. Как исчезает дым, да исчезнут; как тает воск от лица огня, так да погибнут бесы от лица любящих Господа, осеняющих себя крестным знамением и в веселии возглашающих: Радуйся всеславный и животворящий Крест Господень, прогоняющий бесов силой на тебе распятого Господа нашего Иисуса Христа, сошедшего в ад и поправшего силу дьявола и даровавшего нам Свой Честной Крест, для изгнания всякого супостата. О Всеславный и Животворящий Крест Господень, помогай мне со святой Госпожой Девой Богородицей и со всеми святыми во веки. Аминь.

1. скверны(а) – вызывающий отвращение; мерзкий, гадкий. плохой, порочный.

2. Благой – имеющий целью принести кому либо добро, благо, направленный на свершение добрых дел. В молитвах это всегда обращение к Богу!

3. ныне и присно – в настоящее время и всегда (вечно).

4. немощи – недомогание, беспомощность, крайний упадок сил, болезнь.

Перед тем, как уснуть, мы очень часто думаем о том, как прошел день. И все было бы хорошо, если бы с каждым было так же. Но многие, порою, сходят с ума от своих же мыслей, которые доводят их до ночных кошмаров и неприятных идей. Вот почему очень важно обращаться перед сном к Господу Богу, читая вечернюю молитву на сон грядущим. Чтобы ночь прошла быстро и легко, обязательно стоит поговорить со Всевышним, оградив себя от всех сомнений и страхов.

Вообще, в православии принять читать молитвы на утро и на вечер, это должно войти в привычку. Так как свод молитв на каждый день очень большой, у некоторых людей просто нет времени читать все то, что необходимо. Вот почему следует знать хотя бы эту молитву, чтобы оградить себя от плохих мыслей. Так же, вечером у людей намного больше времени, чтобы уделить 5-10 минут разговору с Богом, чем отрываться от дневной работы. Когда же именно следует обратиться к вечерней молитве?

 • если мучает много плохих мыслей, особенно перед сном;
 • если в семье горе;
 • если есть страх ночных кошмаров;
 • если часто снятся вещие сны.

Читать вечернее правило молитвы на сон грядущий очень полезно. В это время человека окутывает Господь своим невидимым «крылом», отгоняя всех демонов во время сна. Говорят, что именно ночью наше тело становится более уязвимым, так как может присниться все, что угодно. Вот почему очень важно молиться и произносить именно вечернюю молитву. Более того, за свое долгое время существования православие доказало, что священный текст на вечер оберегает всех верующих, кто разговаривает с Богом. После читки молитвы человеку чувствует себя намного лучше, свободнее, наполненным позитивом и с приливом хорошего настроения.

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Трижды)

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Если нет времени и возможности прочесть священный текст, то вечернюю молитву на сон грядущий можно послушать в аудио варианте. Сейчас в интернете полно сайтов, где есть информация обо всех молитвах православия. Достаточно зайти на любой и найти по поиску нужный текст, включив его в плеере.

Обязательно очистите свой разум, старайтесь не думать ни о чем плохом и постороннем. Простите тех, кто когда-то обидел, отпустите все плохие ситуации, успокойтесь, глубоко вдохните. Стоять нужно прямо, не сутулясь. Молитвослов должен быть чуть выше пояса, если вы решили читать текст самостоятельно.

Если есть возможность зажечь свечу, то это будет просто замечательно. Такое отношение к молитве лишь усилит разговор с Богом, а так же настроит человека на полноценный молитвенный лад. От такого действия станет гораздо теплее как физически, так и духовно. Священный текст должен читаться медленно, важно продумывать каждое написанное слово. Не делайте этого механически, лишь бы поскорее помолиться – иначе все будет зря.

Обращение ко Всевышнему должно, в первую очередь, исходить из души. Так же, следует запомнить, что молитва – это не талисман, который выручит от плохих сновидений. Прочитав текст, не стоит ожидать, что сейчас вы уснете, и приснится сказка. Здесь все работает совершенно по-другому. В первую очередь вы просите Господа о том, чтобы Он оградил вас от недуга, чтобы он защитил и всегда оберегал, постоянно находился рядом.

 1. Одну женщину часто мучали плохие мысли, которые постоянно лезли в ее голову перед сном. Жить с этим было просто невозможно, поэтому женщина отправилась в церковь, чтобы рассказать обо всем Батюшке. Тот посоветовал ей прочитать молитву на сон грядущим, чтобы очиститься. Она так и сделала. Больше ее не беспокоят плохие и нелепые мысли и постоянно картинки, которые всплывают в сознании перед сном. Говорят, что это бесы в нашей голове пытаются заставить человека верить в то, чего мы больше всего боимся.
 2. Мужчина сам боялся того, что ему снилось, ведь что ни сон – то вещий. Это было сложно перенести, так как постоянно что-то сбывалось, были знаки. Все это не давала покоя, сна в таком доме давно не было. Прочитав молитву вечернюю, мужчина вновь обрел спокойный и здоровый сон, а вещий сны и вовсе перестали приходить. Уж лучше так, чем каждый день видеть то, что произойдет.

Всегда обращайте внимание на то, как ваше сознание ведет себя перед тем, как отправиться спать. Если что-то не так, а терпеть больше нет сил, то обязательно читайте вечернюю молитву на сон грядущий, чтобы знать, что вы в полной безопасности, под сильной защитой своего Ангела-Хранителя и Господа Бога.

Молитесь за детей, за семью, за любимого человека и, конечно же, за себя. Наш сон – самое загадочное состояние, ведь мы не знаем, что с нами происходит в это время. Любая сущность может проникнуть в нашу голову, подать плохие эмоции. Поэтому помните, что Господь всегда будет рядом, нужно лишь поговорить с ним и прочитать нужную молитву.

Читайте так же:  Молитвы на прощение

Поздно вечером молитве может помешать усталость, поэтому можно советовать читать вечернее молитвенное правило в свободные минуты до ужина перед иконой. Перед началом молитвы осенить себя крестным знамением и совершить поясные или земные поклоны.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Молитва Святому Духу

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, приди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Трижды)

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва Господня

Отче наш, сущий на небесах! да святится Имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого; ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь.

«Помилуй нас, Господи…»

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Господи, помилуй. (Трижды) Слава, и нынe.

Молитва святого Макария Великого к Богу Отцу

Боже вечный и Царю всякаго создания, сподобивый мя даже в час сей доспети, прости ми грехи, яже сотворих в сей день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякия скверны плоти и духа. И даждь ми, Господи, в нощи сей сон прейти в мире, да востав от смиреннаго ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему, во вся дни живота моего, и поперу борющия мя враги плотския и безплотныя. И избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя, и похотей лукавых. Яко Твое есть царство, и сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва ко Пресвятой Богородице

Благаго Царя благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородице Марие, милость Сына Твоего и Бога нашего излей на страстную мою душу и Твоими молитвами настави мя на деяния благая, да прочее время живота моего без порока прейду и Тобою рай обрящу, Богородице Дево, едина Чистая и Благословенная.

Достойно есть яко воистину блажити Тя Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава, и ныне: Господи, помилуй. (Трижды) Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй нас. Аминь.

Молитва ко святому Ангелу-Хранителю

Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, вся ми прости, елика согреших во днешний день, и от всякаго лукавствия противнаго ми врага избави мя, да ни в коемже гресе прогневаю Бога моего; но моли за мя грешнаго и недостойнаго раба, яко да достойна мя покажеши благости и милости Всесвятыя Троицы и Матере Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь.

Из акафиста Богородице

Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная восписуем Ти раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти; радуйся, Невесто Неневестная.

Преславная Приснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша.

Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим.

Богородице Дево, не презри мене, грешнаго, требующа Твоея помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй мя.

Достойно есть яко воистину блажити Тя Богородицу, Присно?блаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

Исповедание грехов повседневное

Исповедаю Тебе Господу Богу моему и Творцу, во Святей Троице Единому, славимому и покланяемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, яже содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в прешедшия дни и нощи, делом, словом, помышлением, объядением, пиянством, тайноядением, празднословием, унынием, леностию, прекословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, мшелоимством[6], ревнованием, завистию, гневом, памятозлобием, ненавистию, лихоимством и всеми моими чувствы: зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, имиже Тебе Бога моего и Творца прогневах, и ближняго моего онеправдовах: о сих жалея, винна себе Тебе Богу моему представляю, и имею волю каятис: точию[7], Господи Боже мой, помози ми, со слезами смиренно молю Тя: прешедшая же согрешения моя милосердием Твоим прости ми, и разреши от всех сих, яже изглаголах пред Тобою, яко Благ и Человеколюбец.

Перед отходом ко сну произносится:

В руце Твои, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой: Ты же мя благослови, Ты мя помилуй и живот вечный даруй ми. Аминь.

«Спаси, Господи!». Благодарим что посетили наш сайт и перед тем, как начать читать необходимую информацию просим Вас посмотреть нашу страничку в Инстаграм «Господи, Спаси и Сохрани †» — ссылка https://www.instagram.com/spasi.gospodi/ . Перейдите и посмотритее ее, пожалуйста. В сообществе уже больше 45 000 подписчиков, единомышленников. Если Вам понравится наша группа, пожалуйста подписывайтесь на нее. Мы выкладываем православные редкие молитвы из молитвослова, высказывание святых, своевременно выкладывам полезную информацию о праздниках и православных событиях. Ангела Хранителя Вам и хорошего, бгагодатного дня! (информация на правах рекламы)

В последнее время из-за напряженной жизненной ситуации, природных катаклизмов и прочих проблем, возникает все большее желание получить помощь со стороны. Чаще всего такое желание проявляется в виде обращений к Господу. Делать это можно с помощью молитв. Они есть разных видов: краткие утренние молитвы, вечерние, покаянные и прочие.

Многие люди направляют свои молитвы к Господу, только не все умеют это правильно делать. Мы все когда-то чему-то учились и поэтому не надо стыдиться. Если Вам что-то не понятно, то можно спросить у тех, кто больше знает в данном вопросе. Для начинающих будет не лишне следовать советам святителя Игнатия. Он говорил, что утренние молитвы для начинающих должны быть наполнены такой силой, соизмеримо которой Вы хотели бы получить взамен на свою просьбу для ее выполнения.

Читайте так же:  Молитва за пропавшего животного

Чтобы не отбить желание от молитв, стоит это делать умеренно, сначала начинать с небольшого количества повторений. Вместо длительности можно увеличить частоту. Постепенно увеличивайте число повторов. Также он говорил о том, что после чтения молитв начинающим не было бы лишним прочитать еще пару глав из Евангелие. И только после этого приступить к выполнению обычных домашних дел.

Утренние молитвы для начинающих в основном небольшие и не сложные по своему содержанию. Они направлены на духовное совершенствование человека. Со временем количество церковных утренних молитв будет увеличиваться. Делать это стоит крайне аккуратно, так как если молитв будет выше его сил, то он вообще перестанет читать молитвы. В основном молитвы для православных включают в себя:

«Спаси, Господи!». Благодарим что посетили наш сайт и перед тем, как начать читать необходимую информацию просим Вас посмотреть нашу страничку в Инстаграм «Господи, Спаси и Сохрани †» — ссылка https://www.instagram.com/spasi.gospodi/ . Перейдите и посмотритее ее, пожалуйста. В сообществе уже больше 45 000 подписчиков, единомышленников. Если Вам понравится наша группа, пожалуйста подписывайтесь на нее. Мы выкладываем православные редкие молитвы из молитвослова, высказывание святых, своевременно выкладывам полезную информацию о праздниках и православных событиях. Ангела Хранителя Вам и хорошего, бгагодатного дня! (информация на правах рекламы)

Когда мы сталкиваемся с какой либо проблемой, то ищем помощи. Самое первое, что нам приходит в голову, это обращение к высшим силам. Есть большое количество различных молитв, которые направлены на помощь в различных ситуациях. Они направлены к разным святым. Обращаться за помощью к Господу можно всегда, в любом месте и в любое время. Есть утренние, короткие вечерние молитвы и прочие. Такие обращения направлены на дарование благодати божьей и помощи в делах.

Среди большого количества молитв есть такие, которые называются вечерними. Если утреннюю стоит читать как только проснулись, то вечернюю, непосредственно перед сном. Это связано с тем, что чтение вечерних молитв направлено на то, чтобы избавиться от всего негатива, усталости, мыслимых и немыслимых грехов. Именно они позволят сделать Ваш сон спокойным. Можно использовать специальные краткие вечерние молитвы на сон или обращаться своими словами. Можно прочитать одну, а если Вы пережили какой-то стресс и подвержены переживаниям, то стоит прочитать несколько.

Рекомендуют читать их каждый вечер. Желательно, чтобы никто и ничто Вас не отвлекало. Обращаться с такими просьбами можно к:

 • Богородице,
 • Царям Небесным,
 • Пресвятому Духу,
 • Ангелам-хранителям,
 • Иисусу Христу и прочим святым.

В основном данная молитва направлена на прошение помощи в следующих делах:

 • о даровании спокойного сна,
 • о прощении грехов,
 • о защите,
 • о спасении души и тела,
 • об обереге от сатаны,
 • об избавлении от врагов и их дурного влияния,
 • об оберегании от малодушия и искушения,
 • для избавления от вечных мук,
 • для дарования покаяния и терпения и прочее.

Помните о том, что читать молитвы стоит не только тогда, когда возникнет проблема, но и тогда, когда все хорошо. В таких молитвах можно благодарить о прожитом дне. Также можно попросить покровительства у Господа и ложиться спать со спокойной душой.

Есть такие православные вечерние молитвы на русском, которые стоит читать непосредственно перед тем, как лечь спать. Рекомендовано читать молитвы ежедневно. Проявите всю серьезность и ответственность. Если ранее Вы никогда не молились, то начните с небольшого количества и каждые 10 дней добавляйте новую. Старайтесь читать не спеша, не отвлекаясь ни на что и вдумывайтесь в каждое слово.

Слова молитвы должны идти от чистого сердца и быть искренними. Бывает такое, что нет достаточного количества времени для того чтобы помолится полностью. Тогда помните, что будет лучше прочитать одну молитву, но вдумчиво, чем несколько, но «для галочки».

Молитва – это те слова, то прошение, которое мы произносим в тяжелые для нас моменты. Независимо от того, находимся мы в горе или счастливы. Бывает такое, что наш плохой сон связан с предчувствием беды или иного плохого события. Тогда можно читать молитву и во сне. Такое действие поможет предотвратить негативное событие.

Особенно часто маленькие дети спят неспокойно. Утро начинается с истерики, а родители больше напоминают зомби. Но есть выход и из такой ситуации. Можно также читать молитву на сон грядущий и для младенца. Обращена она Богородице. Читать ее стоит после того, как мать уложит ребенка спать у изголовья его кроватки.

« О, Пречистая Владычице Богородице, Царице небеси и земли, высшая ангел и архангел и всея твари честнейшая, чистая Дево Марие, миру Благая помощнице, и всем людем утверждение, и во всяких нуждах избавление! Ты еси заступница и предстательница наша, ты еси обидимым защищение, скорбящим радование, сирым прибежище, вдовам хранительнице, девам слава, плачущим веселие, больным посещение, немощным исцеление, грешным спасение. Помилуй нас, Мати Божия, и прошение наше исполни, вся бо суть возможна ходатайству Твоему: яко Тебе слава подобает ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Помните всегда о том, что молитвы наши, которые мы направляем к Господу или прочим святым слышны только в тех случаях, когда у нас добрые намерения и чистое сердце. Не нужно просить чего-то и подсознательно желать кому-то плохое. Не забывайте также о том, что будет не лишним обратится к Господу с благодарственной молитвой, в которой Вы поблагодарите за то, что имеете.

Вот пример вечерней молитвы на русском языке:

«Боже вечный и Царю всякаго создания, сподобивый мя даже в час сей доспети, прости ми грехи, яже сотворих в сей день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякия скверны плоти и духа. И даждь ми, Господи, в нощи сей сон прейти в мире, да востав от смиреннаго ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему, во вся дни живота моего, и поперу борющия мя враги плотския и безплотныя. И избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя, и похотей лукавых. Яко Твое есть царство, и сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Смотрите еще видео с вечерними молитвами:

Вечерняя молитва на русском
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here