Утренние молитвы на греческом языке

На данной странице вы найдете детальное описание: утренние молитвы на греческом языке - подобранную специально для Вас!

Η προσευχή είναι το θεμέλιο του κόσμου.
Είναι ένα όπλο άμυνας εναντίον των μεριμνών του βίου και της απελπισίας.
Η προσευχή εκμηδενίζει τη θλίψη και χαλιναγωγεί την οργή.
Είναι η τροφή της ψυχής και ο φωτισμός του νου.

Молитва является основой мира.
Это орудие защиты от проблем жизни и отчаяния.
Молитва уничтожает горе и обуздывает гнев.
Это пища души и освещение ума.

Молитвы на греческом языке

Великий канон свт. Андрея Критского
на греческом языке pdf
аудио: https://www.youtube.com/watch?v=t9BjvWeU3cc

Молитва
о помощи в учебе и изучении иностранных языков

Господи Иисусе Христе, Боже наш, воистину вселившийся в сердца двенадцати Апостолов,
и силою благодати Всесвятого Духа, сошедшего в виде огненных языков,
уста их открывший, так что они начали говорить на иных наречиях.
Сам Господи Иисусе Христе, Боже наш, ниспосли того Духа Твоего Святого на нас
и насади в наши сердца его Святое Писание, которое рука Твоя пречистая начертала
на скрижалях законодателю Моисею, ныне и присно и во веки веков.
Аминь.

Χριστός ανέστη! — Αληθώς ανέστη!

Христос воскрес! — Воистину воскрес!

Возрадуйтесь же люди, ХРИСТОС ВОСКРЕС, ВОСКРЕС.
Летят пусть эти строки, до самых, до небес!
И их живые звуки, звучат и там и здесь!
Ликуйте вместе с нами, ХРИСТОС ВОСКРЕС.
Арфы золотые не смолкнут, нет.
Он восстал из мрака, явил нам Свет!
Нашего спасенья зажёг звезду.
Слава, аллилуйя! Хвала Христу!

Εύχομαι σε όλους σας Καλό Πάσχα.

Καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα. Ο Χριστός ας μας δώσει την δύναμη για την δική μας ανάσταση.

Молитвы на греческом и русском языках

Молитва «Христос воскрес» на русском и греческом языках

«Χριστός Ανέστη εκ νεκρών
θανάτω θάνατον πατήσας
και τοις εν τοις μνήμασι
ζωήν χαρισάμενος. «

«Την Ανάστασή σου Χριστέ Σωτήρ,
Άγγελοι Υμνούσιν Εν Ουρανοίς
Και ημάς τους επί γής καταξίωσον
Εν καθαρά καρδία Σε Δοξάζειν»

«Χριστός Ανέστη εκ νεκρών
θανάτω θάνατον πατήσας
και τοις εν τοις μνήμασι
ζωήν χαρισάμενος. «

Христос воскрес из мертвых,
Смертию смерть попрал,
И сущим во гробах
Он жизнь даровал.

Воскресение Твое, Христе Спасе,
Ангелы поют на небесах:
и нас на земли сподоби
чистым сердцем Тебе славити.

Христос воскрес из мертвых,
Смертию смерть попрал,
И сущим во гробах
Он жизнь даровал.

Молитва «Достойно есть» на русском и греческом языках

Άξιον εστίν ως αληθώς
μακαρίζειν σε την Θεοτόκον,
την αειμακάριστον και παναμώμητον
και μητέρα του Θεού ημών.
Την τιμιωτέραν των Χερουβείμ και
ενδοξοτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ
την αδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκούσαν,
την όντως Θεοτόκον, Σε μεγαλύνομεν.

Достойно есть яко во истину
блажити Тя Богородицу
присноблаженную и пренепорочную
и Матерь Бога нашего.
Честнейшую Херувим и
славнейшую без сравнения Серафим,
без истления Бога Слова рождшую,
сущую Богородицу Тя величаем.

Молитва «Отче наш» на русском и греческом языках

Πάτερ ημών
ο εν τοις ουρανοίς,
αγιασθήτω το όνομα Σου.
Ελθέτω η βασιλεία Σου.
Γενηθήτω το θέλημα Σου, ως εν ουρανώ
και επί της γης.
Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον.
Και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών,
ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών.
Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν,
αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.
Αμήν.

Отче наш,
Иже еси на небесех!
Да святится имя Твое,
да приидет Царствие Твое,
да будет воля Твоя, яко на небеси
и на земли.
Хлеб наш насущный даждь нам днесь;
и остави нам долги наша,
яко же и мы оставляем должником нашим;
и не введи нас во искушение,
но избави нас от лукавого».
Аминь

Молитва «Богородице Дево, радуйcя» на русском и греческом языках

Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε κεχαριτωμένη Μαρία
ο Κύριος μετά Σου
Ευλογημένη Συ εν Γυναιξί και
ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου,
ότι Σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.

Богородице Дево, радуйcя, Благодатная Марие,
Господь с Тобою:
благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего,
яко Спаса родила еси душ наших

Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей,
и по множеству щедрот Твоих изгладь
беззакония мои.

Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня,

Ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною.

Тебе, Тебе единому согрешил я и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем.

Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя.

Вот, Ты возлюбил истину в сердце и внутрь меня явил мне мудрость [Твою].

Окропи меня иссопом, и буду чист; омой меня, и буду белее снега.

Дай мне услышать радость и веселие, и возрадуются кости, Тобою сокрушенные.

Отврати лице Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои.

Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня.

Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отними от меня.

Возврати мне радость спасения Твоего и Духом владычественным утверди меня.

Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся.

Избавь меня от кровей, Боже, Боже спасения моего, и язык мой восхвалит правду Твою.

Господи! отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою:

Ибо жертвы Ты не желаешь,- я дал бы ее; к всесожжению не благоволишь.

Жертва Богу — дух сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного Ты не презришь,
Боже.

Облагодетельствуй, [Господи,] по благоволению Твоему Сион; воздвигни стены Иерусалима:

Тогда благоугодны будут Тебе жертвы правды, возношение и всесожжение;

Тогда возложат на алтарь Твой тельцов.

Ελέησον με, ο Θεός, κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των οικτιρμών σου εξάλειψον
το ανόμημα μου.

Επί πλείον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισον με.

Ότι την ανομίαν μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου έστι διαπαντός.

Σοί μόνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου εποίησα· όπως αν δικαιωθής εν τοις λόγοις οσυ και νικήσης εν τω κρίνεσθαι σε.

Ιδού γαρ εν ανομίαις συνελήφθην και εν αμαρτίαις εκίσσησέ με η μήτηρ μου.

Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησας· τα άδηλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσας μοι.

Ραντιείς με υσσώπω και καθαρισθήσομαι· πλυνείς με και υπέρ χιόνα λευκανθήσομαι.

Ακουτιείς μοι αγαλλίασιν και ευφροσύνην, αγαλλιάσονται οστέα τεταπεινωμένα.

Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον.

Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοί, ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνισον εν τοις εγκάτοις μου.

Μη απορρίψης με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το άγιον μη αντανέλης απ΄εμού.

Απόδος μοι την αγαλλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικώ στήριξον με.

Διδάξω ανόμους τας οδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι.

Ρύσαι με εξ αιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου.

Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την αίνεσιν σου.

Читайте так же:  Сильная молитва о воссоединении семьи

Ότι ει ηθέλησας θυσίαν, έδωκα αν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκήσεις.

Θυσία τω Θεώ πνεύμα συντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει.

Αγάθυνον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ.

Τότε ευδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα.

Τότε ανοίσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.

Люди, кто может выложить тут православные молитвы на этих языках с транскрипцией на русском?

ДеИпара ВИрго Авэ, грАциа плЭна МарИа ДОминус тЭкум бэнэдИкта ту ин мулиЭрибус эт бэнэдИктус фрУктус вЭнтрис тУи квИа СальватОрем пэпэрИсти анимАрум нострАрум — Богородице дево радуйся.

ВасилЕв УрАниэ, парАклитэ то пнЭвма тис алифИэс, о пантахУ парОн ке та пАнта плирОн, о фисаврОс тон агафОн ке зоис хоригОс, элфЭ ке скИносон эн имИн ке кафАрисон имАс апО пАсис килИзос, ке сОсон агафЭ тас психАс имОн. -Царю Небесный на греческом, а Вам зачем? (только все ф — межзубные)

Хотелось выучит пару молитв на сакральных древних языках.

Аксион эстИн ос алифОс макарИзин сэ тимеотОкон тин аимакАристон ке панамОмитон ти митЭра ту Фэу имОн, тин тимиотЭрон тон херувим ке эндоксотерон асингрИтос тон серафим, тин азиаффОрос феОн лОгон тэкУсон, тин Онтос ФэотОкон сэ мегалинумЭ. — Достойно есть.

Мне кажется, я что-то напутала, по памяти пишу. ((

Могу посоветовать этот источник http://ihtys.narod.ru/, но дляначала нужно научиться читать по-гречески.

Πάτερ
Πάτερ ἡµῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνοµά σου,
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου,
γενηθήτω τὸ θέληµά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς.
Τὸν ἄρτον ἡµῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡµῖν σήµερον·
καὶ ἄφες ἡµῖν τὰ ὀφειλήµατα ἡµῶν,
ὡς καὶ ἡµεῖς ἀφήκαµεν τοῖς ὀφειλέταις
ἡµῶν· καὶ µὴ εἰσενέγκῃς ἡµᾶς εἰς πειρασµόν,
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡµᾶς
ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

ПАтер имОн —- Отец наш
О ен тис Уранис —- В небесах
АгиастИто то Онома су —- Пусть будет освящено Имя Твое
ЭльтАто и васИлиа су —- Пусть придет Царство Твое
ГеннетИто то тЕлима су —- Пусть сбудется воля Твоя
Ос ен урАно ке Эпи гис —- Как в небе и на земле
Тон Артон имОн тон эпИусион —- Хлеб наш насущный
Дос имИн сИмерон —- Дай нам сегодня
Ке Афес имИн та офейлиматА имОн —- И оставь нам долги наши
Ос ке имИс афикамЕн —- Как и мы оставили
Тис офИлетес имОн —- Должникам нашим
ке ми исенЕнкис имАс ис пирасмОн —- И не введи нас в искушение
Алля ррИсе имАс апО ту пОниру —- Но избавь нас от злого
(Матфей 6:9-13)

Πάτερ
ἁγιασθήτω τὸ ὄνοµά σου
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου
τὸν ἄρτον ἡµῶν τὸν ἐπιούσιον δίδου ἡµῖν τὸ καθ ἡµέραν·
καὶ ἄφες ἡµῖν τὰς ἁµαρτίας ἡµῶν,
καὶ γὰρ αὐτοὶ ἀφίοµεν παντὶ ὀφείλοντι ἡµῖν·
καὶ µὴ εἰσενέγκῃς ἡµᾶς εἰς πειρασµόν.

ПАтер —- Отец
АгиастАто то Онома су —- Пусть будет освящено Имя Твое
ЭльтАто и васИлиа су —- Пусть придет Царство Твое
Тон Артон имОн тон эпИусион дИду имИн то кат имЕран —- хлеб наш насущный подавай нам на каждый день
Ке Афес имИн тас амартИас имОн —- и прости нам грехи наши
Ке гар аутОй афИомен пантИ офИлонти имИн —- ибо и мы прощаем всякому должнику нашему
Ке ми

Pater
Pater noster,
qui es in caelis,
sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.
Et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem,
sed libera nos a malo.
Amen.

пАтер нОстер, кви эс ин чЕлис, — Отец наш, пребывающий на небесах.
санктифичЕтур нОмен тУум. – да святится имя Твое
адвЕниат рЕньум тУум. – да придет царствие Твое
фИат волЮнтас тУа – да будет воля Твоя
сИкут ин чЕло ет ин тЕрра. – как на небесах, так и на земле
пАнем нОструм котидиАнум – хлеб наш насущный
да нОбис Одие. – дай нам сегодня
ет демИтте нОбис дЕбита нОстра – и оставь нам долги наши
сИкут ет нос демИттимус – как и мы оставляем
дебитОрибус нОстрис. – должникам нашим
ет не нос индУкас – и не введи нас
ин тентациОнем, — в искушение
сед лИбера нос а мАло. – но избавь нас от злого
Амен — Аминь

Олег!
Молитвы на греческом (как читаются в современной греческой традиции) лучше учить не в русской транслитерации, а в греческой, предварительно освоив правила чтения. Они не сложные. В транскрипции и Дениса и Татьяны присутствуют ошибки.
http://analogion.net/glt/ — тут можно найти полный круг богослужения на греческом языке.

Церковнославянские молитвы калькированы с греческих и сохраняют тот же порядок слов. Отсюда некоторая «рваность» ЦС текстов.

Молитвы на греческом очень красивы, а псалмы во многих случаях сохраняют оригинальную поэтику. Всячески поддерживаю Вас в Вашем желании выучить их в оригинале. Сам по возможности стараюсь читать их по-гречески. Если что — обращайтесь, чем смогу — помогу.

Да, и еще: молитвы читаются в соответствии с современными правилами чтения, т.н. рейхлиновским произношением. Если кратко: дифтонги переходят в диграфы + несколько других отличий от т.н. эразмовского классического греческого. Google it!
Удачи

Буквы греческие непонятные. латынь и то внятней чиатть))

Ну без труда. 🙂
Вообще в греческом алфавите больше общих букв с кириллицей, оно и понятно. Просто некоторых звуков греческого языка в русском нет, поэтому написать транскрипцию непросто

Константин Κώστας Сермягин
спаси Господи)

Сергей Герман
Eἰς δόξαν Θεοῦ
🙂

Богородице Дево,радуйся на латыни:

Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta es in mulieribus et benedictus fructus ventris Tui. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostrae. Amen

(произношение классической латыни) Авэ Мария, грАтиа плЭна, дОминус тЕкум, бэнэдИкта эс ин мульЕрибус эт бэнэдИктус фрУктус вЭнтрис туй. Cанкта мария, мАтер дЕи, Ора про нОбис пэкатОрибус, нунк эт ин ора мОртис нострай. амэн

Ну тогда уж и на греческом:

ФэотОкэ ПарФЭнэ, хЭрэ, кэхаритомЭни МарИа, о КИриос мэтА су.
эвлогимЭни си эн гинэксИ, кэ эвлогимЭнос о КарпОс тис килИас су. Оти СотИра Этэкэс тон психОн имОн.

Ударения обозначены заглавными буквами.
Ф — межзубное, как в английском th в слове thick.
Г — нечто среднее между украинским «г» и русским «й»
э — нечто среднее между «э» и «е». предшествующий согласный смягчается, но не так сильно, как перед русским «е». То же относится и к «и»

Молитва Иисусова:
Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλόν
КИрие ИисУ ХристЭ ИйЭ ту ФеУ элЕйсон мэ тон амартолОн
Господи Иисусе Христе Сыне Божий помилуй мя грешнаго

In nómine Patris , et Fílii, et Spíritus Sancti. Amen.

Domine Iesu Christe, Fili Dei, miserere mei, peccatoris.

Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in sǽcula sæculórum. Amen.

Читайте так же:  Может ли помочь молитва

Во Имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь = Ис то Онома ту ПатрОс кэ ту иУ кэ ту агИу ПнЭвматос. амИн

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь = ДОкса ПатрИ кэ иО кэ агИо ПнЭвмати кэ нин кэ аИ кэ ис тус эОнас тон эОнон. амИн

Д — межзубная звонкая, как в английском «the»

Трисвятое:
Агиос о ФэОс, Агиос исхирОс, Агиос афАнатос, элЕйсон имАс.

Пресвятая Троице:
ПанагИа ТриАс элЕйсон имАс: КИрие илАсфити тэс амартИэс имОн, ДЭспота синхОрисон тас аномИас имИн, Агие эпИскэпсэ кэ Иасэ тас асфенИас имОн Энэкэн ту ономатОс су.

Опять же:
Ударения обозначены заглавными буквами.
д — межзубная звонкая, как в английском «the»
ф — межзубная глухая, как в английском th в слове thick.
г — нечто среднее между украинским «г» и русским «й»
э/е — нечто среднее между «э» и «е». предшествующий согласный смягчается, но не так сильно, как перед русским «е». То же относится и к «и»
л — мягче русского л, но тверже ль

Трисвятое
Sanctus Deus, Sanctus fortis, Sanctus immortális, miserére nobis

Душа расцветает как роза, насыщаясь неповторимым звуком молитв на греческом языке. Спасибо всем за общение, за единомыслие. Очень благодарна Константину Сермягину за необходимые знания по этому вопросу и за его доброжелательность.

Людмила, спасибо за теплые слова! Успехов в греческом!

Программа Adobe Reader для просмотра pdf-файлов. Скачать бесплатно с сайта Adobe

Зарембо О. С., Прокопчук О. Г. Латинский и древнегреческий языки: Учебное пособие для студентов специальности «Философия» БГУ, Минск.

Б. А. Нелюбов. Методическое пособие по греческому языку (для духовных школ)

Древнегреческий язык. Начальный курс. Часть первая. «Греко-латинский кабинет» Ю.А. Шичалина

Акафист Пресвятой Богородице на греческом языке

Молитвослов на греческом языке

Предначинательные молитвы на греческом языке

«Отче наш» на греческом языке

Евангелие от Матфея на греческом языке с русским подстрочным переводом

Евангелие от Марка на греческом языке с русским подстрочным переводом

Евангелие от Луки на греческом языке с русским подстрочным переводом

Евангелие от Иоанна на греческом языке с русским подстрочным переводом

γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς

τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον

καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφελήματα ἡμῶν,
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν

καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,
ἀλλὰ ρῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

Ὅτι σοῦ ἐστιν
ἡ βασιλεία
καὶ ἡ δύναμις
καὶ ἡ δόξα
εἰς τοὺς αἰῶνας

Ениси́то то фэ́лима́ су ос эн урано́ кэ эпи́ тыс йи́с

Тон а́ртон имо́н тон эпиу́сион дос ими́н си́мэрон

Кэ а́фэс ими́н та офэли́мата имо́н ос кэ ими́с афи́эмэн тыс офилэ́тэс имо́н

Кэ ми́ исэнэ́гис има́с ис пиразмо́н, алла́ ри́сэ има́с апо́ ту пониру́.

О́ти су́ э́стин
И васили́а
Кэ и ды́намис
Кэ и до́кса
Ис тус эо́нас

Yenisíto to félimá su os en uranó ke epí tis yís

Ton árton imón ton epiúsion dos imín símeron

Ke áfes imín ta ofelímata imón os ke imís afíemen tis ofilétes imón

Ke mí isenégis imás is pirazmón, allá ríse imás apó tu ponirú.

Óti sú éstin
I vasilía
Ke i dinamis
Ke i dóksa
Is tus eónas

Κύριε καὶ Δέσποτα τῆς ζωῆς μου, πνεῦμα ἀργίας, περιεργείας, φιλαρχίας καὶ ἀργολογίας μή μοι δῶς.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Ки́рие кэ Дэ́спота тис зои́с му, пне́вма арги́ас, периэрги́ас, филархи́ас, кэ аргологи́ас ми ми дос.

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, ду́х пра́здности, уны́ния, любонача́лия и праздносло́вия не да́ждь ми́.

Πνεῦμα δὲ σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, ὑπομονῆς καὶ ἀγάπης, χάρισαί μοι τῷ σῷ δούλῳ.

Пне́вма де софроси́нис, тапинофроси́нис, ипомони́с, кэ ага́пис ха́рисэ́ ми то со ду́ло.

Ду́х же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния и любве́ да́руй ми́, рабу́ Твоему́.

Ναί, Κύριε Βασιλεῦ, δώρησαί μοι τοῦ ὁρᾶν τὰ ἐμὰ πταίσματα, καὶ μὴ κατακρίνειν τὸν ἀδελφόν μου, ὅτι εὐλογητὸς εἶ, εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Нэ Ки́рие Василе́у, до́рисэ́ ми ту ора́н та эма́ птэ́смата, кэ ми катакри́нин тон аделфо́н му о́ти эвлогито́с и ис тус эо́нас тон эо́нон.

Е́й, Го́споди, Царю́, да́руй ми́ зре́ти моя́ прегреше́ния и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в.

В греческом тексте молитвы есть симметрия. Первое слово в списке грехов – ἡ ἀργία (argia) – праздность, лень – дословно означает безделье. Оно образовано от отрицательной приставки ἀ – и древнегреческого слова τόἔργον (ergon) – дело, работа, труд. А второе греческое слово – περιεργία – образовано от того же слова τό ἔργον и приставки περι – со значением сверх, чрезмерно. То есть по-гречески первые слова буквально звучат как не дай мне духа безделья, многоделания

Также интересно рифменное созвучие «отрицательных духов»: πνεῦμα ἀργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και ἀργολογίας μή μοι δῷς.

На русский язык древнегреческое слово ἡ περιεργία (periergia) (περιέργεια и περιεργία в разных написаниях) – любопытство, вмешательство в чужие дела, суета переведено как уныние. Почему именно так? Дело в том, что уныние может проявляться в том числе и суетностью: человек постоянно мечется, он все время в общении, развлечениях, лишь бы не остаться один на один с самим собой. То есть человек, который не страдает унынием, есть человек внутренний, а человек, который страдает страстью уныния, есть человек внешний, распылённый.

Молитвы утренние

Τελείται το πρωί, αμέσως μετά την έγερσή μας από το νυκτερινό ύπνο.

Δι’ ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

Δόξα Σοι, ο Θεός ημών, δόξα Σοι.

Προσευχή προς το Άγιο Πνεύμα

Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα της Αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος, και σώσον, Αγαθέ, τας ψυχάς ημών.

Исполняется утром сразу после пробуждения от ночного сна.

Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде пребывающий и всё наполняющий, Сокровищница благ и жизни Податель, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси, Благой,
души наши.

Αγιος ο Θεός, Αγιος Ισχυρός, Αγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. (Τρις).

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν, και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ιλάσθητι ταις αμαρτίαις ημών, Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Αγιε επίσκεψαι και ίασαι τας ασθαινείας ημών, ένεκεν του ονόματός Σου.

Κύριε, ελέησον. Κύριε, ελέησον.
Κύριε, ελέησον.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν, και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. ( трижды)

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Читайте так же:  Молитвы утренние с песнопениями

Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени
Твоего ради!

Господи, помилуй. Господи, помилуй.Господи, помилуй.

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь

Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς,
αγιασθήτω το όνομά Σου, ελθέτω η Βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών. Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.

Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτομέν Σοι, Αγαθέ, και τον Αγγέλων τον ύμνον βοώμεν Σοι, Δυνατέ. Αγιος, Αγιος, Αγιος ει ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.

Της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με, Κύριε, τον νουν μου φώτισον, και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνείν Σε, Αγία Τριάς. Αγιος, Αγιος, Αγιος ει ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.

Και νυν, και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Αθρόον ο Κριτής επελεύσεται, και εκάστου αι πράξεις γυμνωθήσονται. Αλλά φόβω κράξομεν εν τω μέσω της νυκτός. Αγιος, Αγιος, Αγιος ει ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.

Отче наш, Который на небесах!
Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё;
да будет воля Твоя и на земле, как на небе;
хлеб наш насущный дай нам сегодня;
и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение,
но избавь нас от лукавого.

Тропари Троичные (Пресвятой Троице)

Восстав от сна, припадаем к Тебе, Благой и Сильный Господи, и ангельскую песнь приносим Тебе: Свят, Свят, Свят Ты, Боже, по молитвам Богородицы помилуй нас.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

От сна ночного поднял меня Ты, Господи, — просвети моё сердце и ум мой, и отверзи уста мои, дабы воспевать Тебя, Святая Троица: Свят, Свят, Свят Ты, Боже, по молитвам Богородицы помилуй нас!

Ныне и присно и вовеки веков. Аминь.

Внезапно придет Судия, и дела каждого
обнажатся. Со страхом зовем в полуночи: свят, свят, свят Ты, Боже, по молитвам Богородицы помилуй нас!

Εκ του ύπνου εξανιστάμενος, ευχαριστώ Σοι, Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν Σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, ουκ ωργίσθης εμοί τω ραθύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπώλεσάς με ταις ανομίαις μου, αλλ’ εφιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ήγειράς με, εις το ορθρίσαι και δοξολογήσαι το κράτος Σου.

Και νυν φώτισόν μου τα όμματα της διανοίας, άνοιξόν
μου το στόμα, του μελετάν τα λόγιά Σου, και συνιέναι ταις εντολαίς Σου, και ποιείν το θέλημά Σου, και ψάλλειν Σοι εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνείν το πανάγιον όνομά Σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν, και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Восстав от сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей благости и долготерпению, Ты, Боже, не прогневался на меня, ленивого и грешного, и не погубил меня с беззакониями моими, но оказал мне обычное Твоё человеколюбие, и поднял меня, в бесчувствии лежащего, чтобы я рано утром к Тебе обратился и славословил власть Твою.

И ныне просвети взоры мыслей моих, отверзи уста мои, чтобы мне поучаться слову Твоему, и уразумевать заповеди Твои, и творить волю Твою, и петь, прославляя Тебя от сердца, и воспевать всесвятое имя Твоё, Отца, и Сына, и Святого Духа ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва к ангелу-хранителю

Αγιε Αγγελε, ο εφεστώς της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλίπης με τον αμαρτωλόν, μηδέ αποστής απ’εμού δια την ακρασίαν μου.
Μη δώης χώραν τω πονηρώ δαιμόνι κατακυριεύσαι μου τη καταδυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρειμένης χειρός μου, και οδήγησόν με εις οδόν σωτηρίας.
Ναι, Αγιε Αγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μοι συγχώρησον, όσα σοι έθλιψα πάσας τα ημέρας της ζωής μου, και ει τι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυκτί και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ίνα μη εν τινι αμαρτήματι παροργίσω τον Θεόν. Και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξαι με εν τω φόβω Αυτού, και άξιον αναδείξαι με δούλον της Αυτού αγαθότητος.
Αμήν.

Молитва 9-я, к ангелу-хранителю

Святой Ангел, поставленный блюсти мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня, грешного, и не отступи от меня за невоздержание моё.
Не дай возможности злому демону властвовать надо мною посредством смертного тела сего. Возьми крепко несчастную и опустившуюся мою руку и выведи меня на путь спасения.
О святой Ангел Божий, хранитель и покровитель бедной моей души и тела! Прости мне всё, чем я оскорбил Тебя во все дни жизни моей, и если чем согрешил я в прошедшую ночь сию.
Защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне никаким грехом не прогневать Бога, и молись за меня Господу, да утвердит Он меня в страхе Своем и покажет меня рабом, достойным Своей благости.

Η ευχή του Οσίου Εφραίμ του Σύρου — Молитва Ефрема Сирина

Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου,

Πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας, και αργολογίας μη μοι δως.

Πνεύμα δε σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής, και αγάπης χάρισε μοι τω σω δούλω.

Δώρησαί μοι του οράν τα εμά πταίσματα,

Και μη κατακρίνειν τον αδελφόν μου
ότι ευλογητός ει εις τους αιώνας των αιώνων.
Αμήν.

Господи и Владыко живота моего,

Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми.

Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй ми, рабу Твоему.

Даруй ми зрети моя прегрешения,

И не осуждати брата моего
Яко благословен еси во веки веков.
Аминь.

Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Ὑιὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων· φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα, οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι᾿ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο.

Τὸν δι᾿ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα.

Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου καὶ παθόντα καὶ ταφέντα.

Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, κατὰ τὰς Γραφάς.

Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός.

Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.

Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἁγιον, τὸ κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν.

Читайте так же:  Как обрести покой в душе молитвы

Εἰς μίαν, Ἁγίαν, καθολικὴν καὶ ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν.

Ὁμολογῶ ἕν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἀμαρτιῶν.

Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν.

Καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος.

Каи́ еис éна Кýрион Иисоу́н Чристóн, тóн Ыиóн тоу́ Тхеоу́ тóн моногени́, тóн ек тоу́ Патрóс геннитхéнта прó пáнтон тóн аиóнон: фóс ек фотóс, Тхеóн алитхинóн ек Тхеоу́ алитхиноу́, геннитхéнта, оу поиитхéнта, омооу́сион тó Патри́, ди оу́ тá пáнта егéнето.

Тóн ди имáс тоу́с антхрóпоус каи́ диá ти́н иметéран сотири́ан кателтхóнта ек тóн оуранóн каи́ саркотхéнта ек Пнéвматос аги́оу каи́ Мари́ас ти́с Партхéноу каи́ енантхропи́санта.

Ставротхéнта те ыпéр имóн епи́ Понти́оу Пилáтоу каи́ патхóнта каи́ тафéнта.

Каи́ анастáнта ти́ три́ти имéра, катá тáс Графáс.

Каи́ анелтхóнта еис тоу́с оураноу́с каи́ катхезóменон ек дехиóн тоу́ Патрóс.

Каи́ пáлин ерчóменон метá дóхис кри́наи зóнтас каи́ некроу́с, оу́ ти́с василеи́ас оук éстаи тéлос.

Каи́ еис тó Пневма тó Агион, тó кýрион, тó зоопоиóн, тó ек тоу́ Патрóс екпоревóменон, тó сýн Патри́ каи́ Ыиó сымпроскыноу́менон каи́ сындохазóменон, тó лали́сан диá тóн профитóн.

Еис ми́ан, Аги́ан, катхолики́н каи́ апостолики́н Екклиси́ан.

Омологó éн вáптисма еис áфесин амартиóн.

Просдокó анáстасин некрóн.

Каи́ зои́н тоу́ мéллонтос аиóнос.

Kaí eis éna Kýrion Iisoún Christón, tón Yión toú Theoú tón monogení, tón ek toú Patrós gennithénta pró pánton tón aiónon: fós ek fotós, Theón alithinón ek Theoú alithinoú, gennithénta, ou poiithénta, omooúsion tó Patrí, di᾿ oú tá pánta egéneto.

Tón di᾿ imás toús anthrópous kaí diá tín imetéran sotirían katelthónta ek tón ouranón kaí sarkothénta ek Pnévmatos agíou kaí Marías tís Parthénou kaí enanthropísanta.

Stavrothénta te ypér imón epí Pontíou Pilátou kaí pathónta kaí tafénta.

Kaí anastánta tí tríti iméra, katá tás Grafás.

Kaí anelthónta eis toús ouranoús kaí kathezómenon ek dexión toú Patrós.

Kaí pálin erchómenon metá dóxis krínai zóntas kaí nekroús, oú tís vasileías ouk éstai télos.

Kaí eis tó Pnevma tó Agion, tó kýrion, tó zoopoión, tó ek toú Patrós ekporevómenon, tó sýn Patrí kaí Yió symproskynoúmenon kaí syndoxazómenon, tó lalísan diá tón profitón.

Eis mían, Agían, katholikín kaí apostolikín Ekklisían.

Omologó én váptisma eis áfesin amartión.

В основе молитвенного сборника, составленного по образцу греческих молитвословов, лежат последования суточного круга, которые предлагается дополнять избранными текстами седмичного круга, двунадесятых праздников и Пасхи. Впервые приводится полное собрание молитв ко Святому Причащению. В издание также включены последования о болящем, об усопшем, о православных правителях и помянник вседневный (редкие тексты приводятся по русскому старопечатному Каноннику). Сборник предназначен для домашней молитвы или – в отсутствие священника – для молитвенных собраний в храме, часовне, молельной комнате.

Произведение относится к жанру Религиозные тексты. Оно было опубликовано в 2018 году издательством Никея. На нашем сайте можно скачать книгу «Греческий молитвослов. Молитвы на всякое время дня, недели и года» в формате fb2, rtf, epub, pdf, txt или читать онлайн. Здесь так же можно перед прочтением обратиться к отзывам читателей, уже знакомых с книгой, и узнать их мнение. В интернет-магазине нашего партнера вы можете купить и прочитать книгу в бумажном варианте.

Божественная литургия на греческом языке русскими буквами с параллельным церковно-славянским текстом (для русских, молящихся в греческих храмах).

Греко-русский служебник предлагается в помощь православным русским, на знающим греческого языка. Он содержит Божественную Литургию Св. Ионна Златоуста на греческом языке русскими буквами с параллельны текстом на церковно-славянском языке.

Издание приурочено к юбилею — 1700-летию святой кончины Великомученика Пантелеимона (305 г.)

В молитвослове есть вступительный комментарий его составителя, о.Михаила Асмуса, он пишет:

«Один из основных принципов сборника — неизменяемые суточные молитвословия дополняются изменяемыми седмичными или праздничными песнопениями. При этом максимальное разнообразие молитвенных текстов в зависимости от дня недели или праздничного периода приходится на вечерню и утреню. Главным является не порядок и не количество прочитанных за день последований, а соответствие последования своему времени суток. Таким образом будет достигнута изначальная цель — освящать молитвой всякий час дня и ночи».

— В чем особенность Греческого молитвослова и в чем его отличие от традиционного молитвослова?

— В Греции нет традиции утренних и вечерних молитв. Многие люди считают утренние и вечерние молитвы какой-то фундаментальной традицией Церкви, но на самом деле это достаточно новая практика, которая появилась не более 250 лет назад в Русской Церкви.

Пришла эта традиция от униатства. Были выбраны разные молитвы, которые могли бы читаться утром и вечером. Какие-то из этих молитв взяты из суточного круга, какие-то из других источников, но подавляющее большинство имеет одну тему — покаяние — и никаких других тем практически не содержат.

Что же происходит? Люди, читающие утреннее и вечернее правило, в основном говорят в молитве о своих грехах. А в общении с Богом на самом деле много других важных тем: мы можем благодарить Его, можем просить Его о чем-то и можем совместно с Ним переживать радость бытия. Но, к сожалению, эта гамма чувств закрыта для нас в повседневной молитве.

Когда в молитве (как и в других делах) стирается какое-то творческое содержание, она становится рутиной. Когда на протяжении всей жизни ты читаешь одни и те же тексты изо дня в день, то, конечно, не можешь им вполне сочувствовать, их переживать: они уже не касаются главного нерва твоей жизни.

Что из себя представляет Греческий молитвослов? Это адаптированные для мирянина службы суточного круга: утреня, часы, вечерня, повечерие, полунощница. Каждая из этих служб достаточно богата, каждая содержит и благодарственные, и просительные молитвы. Прибегая к ним, человек может свои чувства выражать в полноте.

— Откуда взяты сами тексты молитв — они славянские, греческие, старые, новые…?

— За небольшим исключением все молитвы, которые мы используем в богослужении, идут из монашеской традиции, преимущественно палестинской, а именно — из монастыря Саввы Освященного, который действует и находится недалеко от Иерусалима. Множество первых насельников этого монастыря писали поэтические молитвенные тексты и оставили огромное наследие. Так что все тексты, которые мы используем в церковном богослужении и в личной молитве, преимущественно греческие. Тогда Палестина была частью восточно-римской империи, и главной национальностью этой империи (как сейчас в России — русские) были греки — они и задавали тон всему.

Лавра Саввы Освященного в Израиле

— Чем еще отличается Греческий молитвослов от обычного?

— Он позволяет вообще уйти от этой схемы «молиться утром и вечером» — и молиться ровно тогда, когда есть время и силы: в любой момент дня читать соответствующий фрагмент суточного круга. Интересно, что в разное время молитвы имеют разное настроение. Вся тема молитв Полунощницы — это бодрствование в ночи и ожидание Жениха из евангельской притчи, а тема утрени связана с рассветом, когда ты благодаришь Бога за новый день и, смотря на восходящее солнце, видишь образ Христа.

— Дальше идут первый, третий и шестой час. Что это за часы?

Читайте так же:  Молитвы православный календарь

Надо понимать, что в Палестине отсчет времени шел от восхода солнца, то есть первый час — это примерно 7 утра (в разные сезоны по-разному). Все часы поэтичны и проникновенны. В них вспоминаются разные события и места из Евангелия, где упоминается время.

Вечерня охватывает темы покаяния и благодарения Богу за день. Очень трогательная служба — повечерие, которая совершалась в монастырях после трапезы. В нашем молитвослове все эти последования адаптированы для мирян.

Кроме того, Греческий молитвослов содержит особенные молитвы перед едой — на каждое время дня свои, чтобы человек мог оставаться в духовном ритме даже в момент принятия пищи.

Кроме служб суточного круга, в Греческом молитвослове есть еще недельный и годовой круг. Например, понедельник посвящен ангельским чинам, вторник — Иоанну Богослову, среда — предательству Иуды, четверг — служению апостолов, а пятница — распятию и так далее. И получается, что в Греческом молитвослове мы комбинируем эти темы, и молитва каждый день в течение года всегда разная и более радостная. И в этом смысле каждый день молитвы творческий. Вот в чем особенность греческого молитвослова и греческого православия: оно более открытое, раскрепощенное, жизнеутверждающее.

— Как появился этот богослужебный круг? Он существовал уже в первые века христианства?

— Надо понимать, что наш богослужебный круг имеет лишь косвенное отношение к первым векам христианства. То, что лежит в основе богослужебного круга, — это монашеская традиция, которая рождалась в 5-6 веках в Палестине.

Монашество — это ответ искренней и чистой части мирян (монахи тогда были мирянами) на процессы, которые происходили в обществе и в Церкви. Когда христианство было признано государственной религией и за исповедание этой религии можно было получить преференции и бонусы после императора Константина, то христианами хотели стать многие не вполне благочестивые и ревностные люди. И со временем Церковь стала совсем не тем, чем она была во времена апостолов, которые привыкли жить в такой динамике близости с Христом. Они понимали, что это уже не то.

Благочестивые христиане стали уходить в пустыни и отдаленные поселения, чтобы предаться молитве и размышлениям наедине с собой. Так и родилось монашество. Изначально монашество было никак не связано со священством, это были противоположные вещи. Наше богослужение, суточный круг, имеет прямое отношение вот к тому древнему монашеству. Именно первые монахи составляли этот молитвенный порядок.

Монашество было ежемоментным ощущением Бога: ты выходишь из храма — сакрального пространства — и идешь в свое повседневное пространство и из него делаешь рай. И этот молитвослов — такая попытка из своей повседневной жизни сделать рай: каждое время дня ты освещаешь молитвой, и эта молитва всегда разная.

Πάτερ ἡ μ ῶ ν ὁ ἐ ν το ῖ ς ο ὐ ρανο ῖ ς ἁ γιασθήτω τ ὸ ὄ νομά σου ἐ λθέτω ἡ βασιλεία σου γενηθήτω τ ὸ θέλήμα σου, ὡ ς ἐ ν ο ὐ ραν ῷ κα ὶ ἐ π ὶ τ ῆ ς γ ῆ ς τ ὸ ν ἄ ρτον ἡ μ ῶ ν τ ὸ ν ἐ πιούσιον δ ὸ ς ἡ μ ῖ ν σήμερον κα ὶ ἄ φες ἡ μ ῖ ν τ ὰ ὀ φειλήματα ἡ μ ῶ ν, ὡ ς κα ὶ ἡ με ῖ ς ἀ φίκαμεν το ῖ ς ὀ φειλέταις ἡ μ ῶ ν κα ὶ μ ὴ ε ἰ σενέγκ ῃ ς ἡ μ ᾶ ς ε ἰ ς πειρασμόν, ἀ λλ ὰ ῥῦ σαι ἡ μ ᾶ ς ἀ π ὸ το ῦ πονηρο ῦ . ἀ μήν.

Нюансы чтения некоторых букв:
‛ — надбуквенный знак густого придыхания, даёт звук «х», произносите его максимально мягко и легко, не голосом, а самим выдохом (как украинское «г»); обозначение h
η — нечто среднее между «э» и «ы», старайтесь произнести эти два звука максимально слитно, издавая звук «э», складывайте губы, как если бы хотели произнести звук «ы» (как французское «é»); обозначение (эы)
ω — долгое «о»; обозначение оо
θ — шепелявое «с», произнося, прикладывайте кончик языка к верхним зубам, (также как в английском «th»); обозначение th
υ — нечто среднее между звуком «и» и звуком «ю», издавая звук «и», складывать губы как для звука «ю» или даже «у»; обозначение (ию)

Некоторые нюансы произношения:
«για» — читается «гийа», а не «гъйа»; звук «г» мягкий
«λε» — читается «льэ», а не «ле»; нет привычного для русского языка сочетания – после мягкого «ль» идет чистое «э»; так же и в остальных сочетаниях «л» с гласными

Текст с транскрипцией и дословным переводом:

Πάτερ ἡ μ ῶ ν ὁ ἐ ν το ῖ ς ο ὐ ρανο ῖ ς
па́тэр h (эы)мо́он ho эн тойс урано́йс
Отец наш, который еси на небесах,

ἁ γιασθήτω τ ὸ ὄ νομά σου
h агийа th (эы́)тоо то о́нома су
пусть освящается имя Твоё,

ἐ λθέτω ἡ βασιλεία σου
эльthэ́тоо h (эы) ба th ильэ́йа су
(пусть) придёт царствие Твоё,

γενηθήτω τ ὸ θέλήμα σου,
гэнэth(эы́)тоо то thэль(эы)ма су
(пусть) исполнится воля Твоя,

ὡ ς ἐ ν ο ὐ ραν ῷ κα ὶ ἐ π ὶ τ ῆ ς γ ῆ ς
h о́ос эн урано́о кай э́пи т(эы)с г(эы)с
как на небесах, так и на этой земле.

τ ὸ ν ἄ ρτον ἡ μ ῶ ν τ ὸ ν ἐ πιούσιον δ ὸ ς ἡ μ ῖ ν σήμερον
тон а́ртон h(эы)мо́он тон эпиу́сьйон дос h эми́н с(эы́)мэрон
Хлеб наш надсущный дай нам сегодня

κα ὶ ἄ φες ἡ μ ῖ ν τ ὰ ὀ φειλήματα ἡ μ ῶ ν,
кай а́фэс h(эы)ми́н та офейл(эы́)мата h(эы)мо́он
и оставь нам долги наши,

ὡ ς κα ὶ ἡ με ῖ ς ἀ φίκαμεν το ῖ ς ὀ φειλέταις ἡ μ ῶ ν
h о́ос кай h (эы)мэ́йс афи́камэн тойс офейльэ́тайс h(эы)мо́он
(также) как и мы оставили должникам нашим.

κα ὶ μ ὴ ε ἰ σενέγκ ῃ ς ἡ μ ᾶ ς ε ἰ ς πειρασμόν,
кай м(эы) эйсэнэ́нк(эы)с h(эы)ма́с эйс пэйрасмо́н
И не подвергай нас искушениям,

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

ἀ λλ ὰ ῥῦ σαι ἡ μ ᾶ ς ἀ π ὸ το ῦ πονηρο ῦ . ἀ μήν.
а́лльа h р(ию́)сай h(эы)ма́с а́по ту пон(эы́)ру ам(эы́)н
но спаси нас от злого. Да будет так./Слово моё твердо.

Утренние молитвы на греческом языке
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here